Mladí kňazi hovorili o vplyve médií na výchovu mladých

Celkom jedenásť mladých saleziánov kňazov sa zišlo na formačnom stretnutí v dňoch 13. – 15. októbra v Oščadnici. Okrem podelenia sa o prežívaní svojho kňazstva v prvých rokoch po vysviacke a o skúsenostiach saleziánskeho života rozmýšľali aj nad témou masmediálnej komunikácie.

Prvý blok venovali štúdiu listu dona Bosca o šírení dobrých kníh a rozmýšľali nad tým, ako zakladateľ saleziánov vnímal silu vtedajších médií a ako sa k nim staval. V ďalšom bode sa oboznámili s troma úrovňami postoja k médiám – prijímateľ, užívateľ, tvorca – a pomocou konkrétnych príkladov diskutovali aj o kritériách pre kritické pochopenie obsahov v médiách.Tretí blok venovali diskusii o sociálnych sieťach – aký majú dopad na vyzrievanie mladého človeka, ako digitálny svet vplýva na reálny život, ak ide o súkromie osôb ale aj o možnosti, ktoré internet ponúka. Tri bloky pripravil pre mladých kňazov delegát pre spoločenskú komunikáciu Rastislav Hamráček, ktorý im okrem toho ponúkol aj podnety k hodnoteniu a diskusii o filme. Stretnutie zastrešoval delegát pre formáciu Jozef Skala.

Za mladých kňazov sa pokladajú kňazi v prvých piatich rokoch po kňazskej vysviacke, a v tom období sú im ponúkané spravidla dve formačné stretnutia do roka, aby sa prehlbovali vo svojom saleziánskom kňazskom povolaní.

Zdroj: www.saleziani.sk