Na jednej a druhej strane

Milovaní, pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme…

Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je.

Každý, kto má túto nádej v neho, usiluje sa byť čistý, ako je on čistý.

 Pozri 1 Jn 3, 1 – 3

 Nijaký rozumný človek sa nepozastaví nad tým, že elektrické napätie sa dá merať len medzi dvoma pólmi – plus a mínus. Elektrický článok, batéria či iný zdroj napätia, ktorý by mal len jeden pól, je holý nezmysel.

Na slávnosť Všetkých svätých najprv počúvame čítanie zo Zjavenia o „veľkom zástupe zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov, ktorý už stojí pred trónom a pred Baránkom“. Potom nám autor Prvého Jánovho listu pripomína, „akú veľkú lásku nám daroval Otec“ a skutočnosť, že už sme Božími deťmi. Vzápätí však poukazuje na to, čo ešte nie je zrejmé, a na to, čím ešte len budeme. Aj evanjelium akoby oscilovalo medzi už skutočnou blaženosťou, hoci v chudobe, plači, potupách, prenasledovaní… na jednej strane, a ešte väčšími prisľúbeniami útechy a naplnenia na strane druhej.

Zdá sa, akoby svätosť bola tiež istým druhom napätia, ktoré je „merateľné“ len medzi dvoma neuchopiteľnými pólmi: na jednej strane dar milosti, na ktorej už teraz máme podiel („voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme“), a na druhej strane nevysvetliteľná a nepredstaviteľná skutočnosť, ku ktorej ešte len smerujeme („ešte sa neukázalo, čím budeme“). Na jednej strane nádej v to, čo sme nezaslúžene dostali („sme Božie deti“), na druhej strane úsilie na tento dar adekvátne odpovedať („každý, kto má túto nádej v neho, usiluje sa byť čistý“). Na jednej strane skúsenosť bolesti, nedostatku, smútku, námahy, odriekania (plačúci, hladní, smädní, prenasledovaní…), na druhej strane paradoxná blaženosť a k tomu ešte hojná odmena v nebi. Na jednej strane dar milosti, na druhej poctivé úsilie. Na jednej strane Božia iniciatíva, z ktorej vychádzame, na druhej Boží prísľub, ku ktorému smerujeme. Na jednej strane Božie tajomstvo ako magnet, ktorý nás neodolateľne priťahuje, na druhej strane skúsenosť svojej vlastnej obmedzenosti ako závažie, ktoré nás bezpečne drží pri zemi. Na jednej strane už…, na druhej ešte nie…

Zdroj napätia, ktorý by mal len jeden pól, je logický nezmysel. Takisto aj svätosť, ak nevychádza z toho, čo nám Boh už daroval, je len neopodstatneným blúznením, a ak nesmeruje k tomu, čo nám Boh ešte prisľúbil, je len bezcieľnym blúdením.

Anna Mátiková, pavlínka