Mníšske a kontemplatívne rády budú sprevádzať synodálnu cestu Cirkvi

Generálny sekretár Synody biskupov kardinál Mario Grech sa listom vydaným 28. augusta na sviatok sv. Augustína obrátil na všetkých členov a členky mníšskych a kontemplatívnych kláštorov a komunít, aby sa svojou modlitbou aktívne zapojili do celocirkevného procesu synodálnej cesty, ktorý sa začne v októbri a potrvá dva roky. Osobitne ich pozýva sústrediť sa na tri kľúčové slová, ktoré patria k poslaniu kontemplatívnych rádov pre dobro celej Cirkvi: načúvanie, obrátenie a spoločenstvo.

„Váš život je jedným cvičiskom načúvania, v ktorom vytrvalosť v načúvaní Písmu … vychováva aj k hlbokému načúvaniu sebe samým, druhým i Bohu. Aj samotná pohostinnosť, tak bežná pre mníšske a kontemplatívne komunity, je skúsenosť prijímania a načúvania, ktorá nachádza svoj zdroj v častom čítaní Písma pri Lectio divina i pri iných duchovných prístupoch k Božiemu slovu.“

„Skutočná synodálna cesta nemôže ignorovať pripravenosť nechať sa obrátiť načúvaním Božieho slova a činnosťou Ducha Svätého v našom živote. … Vy ste expertmi na stav konverzie, ako v pozitívnych aspektoch, tak aj v ťažkostiach, ktoré nemajú odrádzať, ale treba ich prežívať v pravom duchu viery a nádeje.“

„Váš život je aj svedectvom o tomto: métou načúvania a konverzie je jednota spoločenstva.“  

Toľko z listu kardinála Maria Grecha vydaného 28. augusta 2021 a adresovaného mníšskym a kontemplatívnym komunitám po celom svete. Pripomeňme, že dvojročný synodálny proces s témou „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia“ otvorí Svätý Otec František počas stretnutia v dňoch 9. – 10. októbra 2021 vo Vatikáne. Po dvoch rokoch práce na úrovni miestnych cirkví a následne na úrovni kontinentov synoda vyvrcholí zasadnutím biskupov v októbri 2023 v Ríme.

Pripomeňme v tejto súvislosti aj slová podsekretára Synody biskupov Mons. Luis Marín de San Martín, ktorý je koordinátorom Teologickej komisie synody. V nedávno publikovanom rozhovore o správnom chápaní podstaty synody uviedol:

„Nie je to jednotlivá udalosť, ale proces: skutočnosť spoločného putovania. … Preto tým podstatným je autenticita kresťanského života, jeho dôslednosť…“ Synoda teda „nie je parlamentarizmom, ani ideologickou konfrontáciou“, ale rozlišovaním v Duchu Svätom a spoluzodpovednosťou v zhode s charizmou každého: „laik ako laik, klerik ako klerik“. A aby sme mohli kráčať touto cestou, „potrebujeme nielen zmenu mentality, ale zmenu srdca“, inými slovami „obrátenie“.

Zdroj: RV, zk, jb
Foto: Františka Čačková, OSF