Modlitbová reťaz Kongregácie Dcér sv. Františka Assiského

V tomto Roku zasväteného života sa v Kongregácie Dcér sv. Františka Assiského konala modlitbová reťaz od 29. apríla do 11. mája. Zapojilo sa do nej všetkých 10 komunít Slovenskej provincie aj s provinciálnym a generálnym domom. Modlitbový program si vytvorila každá komunita podľa svojich možností. Sestry sa snažili do svojich komunít pozvať ľudí z farnosti, z okolia alebo susedov a spolu s nimi sa modlili za Cirkev na Slovensku, za všetkých zasvätených, ale aj za dobré rodiny.

V komunite Bratislava – Prievoz počas celodennej adorácie sestry pozvali veriacich o 15.00 hod. na modlitbu Korunky k Božiemu Milosrdenstvu.

V komunite Báč, ktorá je najväčšou komunitou, pretože prevažne ju tvoria staré a choré sestry, si spoločne vykonali púť najprv k soche Panny Márie v areáli kláštora, a potom púť do farského Kostola sv. Antona Paduánskeho k Milostivému obrazu Panny Márie, ktorého 300. výročie slzenia si v tomto roku pripomíname. Sestry si uctili slzy Panny Márie, obetovali sv. omšu, adoráciu, modlitbu posvätného ruženca a celodenné modlitby a obety za odprosenie neverností zasvätených rehoľníkov a rehoľníčky a prosili aj o nové rehoľné povolania.

sr. M. Kapistrána Huráková