Nový provinciál saleziánov Jozef Ižold prevzal úrad

(Banská Bystrica 2. júna 2014) – PhLic. Jozef Ižold SDB prevzal v pondelok 2. júna úrad provinciála slovenských saleziánov. Samotný úkon pozostával z vyznania viery pred spoločenstvom Cirkvi a z podpisu menovacieho dekrétu, v prítomnosti zástupcu hlavného predstaveného. Stalo sa tak počas slávnostnej svätej omše v Kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov v Banskej Bystrici. Spolu s novým provinciálom bol uvedený do úradu aj provinciálny vikár don Ján Martiška.

Za oslavu života, viery a slávnosť rodiny označil tento moment hosť slávnosti, člen hlavnej rady a regionálny radca pre región Severná Európa, don Tadeusz Rozmus. „Táto dnešná slávnosť nie je iba jednoduchým uvedením do úradu nového provinciála, ale je chvíľou, v ktorej vidíme prítomnosť Krista, ktorý prenáša svoju silu, svoj život, svoju vitálnu prítomnosť z dona Karola Maníka na dona Jozefa Ižolda. Pred donom Karolom boli viacerí provinciáli, po donovi Jožkovi budú, dúfame, tiež ďalší provinciáli. Toto je krása Cirkvi a tiež krása slovenskej saleziánskej rodiny,“ povedal v úvode homílie don Rozmus.

„Don Karol venoval najkrajšie roky svojho života, keď prijal poslušnosť viesť saleziánsku komunitu na Slovensku. A robil to s veľkým nasadením, s veľkým srdcom, s otcovským pohľadom a so zrelou zodpovednosťou. Bol ochotný stať sa jedným z článkov dejinnej reťaze saleziánskej charizmy na Slovensku. Sme mu veľmi vďační za to, čo urobil a čím bol“, poďakoval don Rozmus končiacemu provinciálovi donovi Karolovi Maníkovi.

„Za ním prichádza don Jožko, ktorý s vďačnosťou prijíma ovocie bohatej histórie saleziánskej rodiny na Slovensku a je disponovaný pre rozvíjanie lásky dona Bosca, vtlačenej do sŕdc toľkých spolubratov, aj spolubratov mučeníkov z obdobia komunizmu. Chce tiež nasledovať a odovzdávať iným svätosť Božieho služobníka dona Titusa Zeman a chce posilňovať nadšenie mladých v oratóriách a v saleziánskych dielach na Slovenska,“ dodal don Tadeusz Rozmus na adresu nového provinciála. „Najdrahší don Jožko, my, tu prítomní, stojíme pri tebe a ubezpečujeme ťa, že ťa nenecháme samého, pretože nie je ľahké byť predstaveným v našich časoch,“ dodal na záver homílie.

Na slávnosti bolo prítomných asi stotridsať saleziánov, tri desiatky sestier saleziánok a aj zástupcovia saleziánov spolupracovníkov, združenia exallievov, mladých a zamestnancov provincie. Nechýbala ani pani Ižoldová, mama nového provinciála, a jeho súrodenci.
Nový provinciál tiež prijal počas svätej omše aj žiadosti o vstup do noviciátu od dvoch kandidátov, ktorí sa chcú stať saleziánmi.

PhLic. Jozef Ižold oslávil 30. januára 2014 svoje 50-te narodeniny. Je 13 rokov kňazom. Za v poradí ôsmeho provinciála slovenskej provincie Saleziánov dona Bosca bol menovaný 7. Januára 2014. Je prvým provinciálom z generácie „ponovembrových“ saleziánov. Nastúpil po donovi Karolovi Maníkovi, ktorému sa skonči šesťročný mandát.

 

Životopis Jozefa Ižolda

Jozef Ižold sa narodil 30. januára 1964, v Rybníku nad Hronom, okres Levice. Zmaturoval na gymnáziu v Leviciach v roku 1982. Pred i po výkone základnej vojenskej služby pracoval v SES Tlmače, a tri roky aj v Štátnom drevárskom výskumnom ústave v Bratislave ako technik. Pre kňazské povolanie sa rozhodol už na gymnáziu, no pre opätovné neprijatie na vtedy jedinú bohosloveckú fakultu v Bratislave prijal radu istého kňaza vstúpiť k saleziánom. Po absolvovaní ročného noviciátu v Poprade, zložil 10. augusta 1991 svoje prvé rehoľné sľuby, mal už 27 rokov. Teologické štúdiá absolvoval v talianskom Turíne, za kňaza bol vysvätený 20. januára 2001 v Žiline.

Počas postgraduálnych štúdií sa špecializoval v odbore filozofia a dosiahol titul licenciát. Od roku 2000 vyučoval na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK, na detašovanom pracovisku v Žiline. Tam bol aj členom formačnej komunity saleziánskych študentov filozofie. V rokoch 2005-2008 bol členom provinciálnej rady.

V júni 2008 ho hlavný predstavený saleziánov vymenoval za provinciálneho vikára slovenských saleziánov a po troch rokoch bol v tejto úlohe znova potvrdený.

Dňa 7. januára 2014 bol Jozef Ižold menovaný za provinciála Saleziánov dona Bosca na Slovensku, na šesťročie 2014-2020.

 

Rastislav Hamráček