Na provinciálnej kapitule františkánov zvolili nového provinciála

V dňoch 16. – 20. mája 2016 sa v Bratislave konala provinciálna kapitula Rehole menších bratov – Františkánov na Slovensku. Jej obsahom bola reflexia nad stavom života a pôsobenia rehole v podmienkach našej spoločnosti ako aj náčrt perspektív. Bratia františkáni prijali viaceré uznesenia, odporúčania a pripomienky smerujúce k prehĺbeniu svedectva ich bratského života podľa evanjelia. Zároveň bolo zvolené nové vedenie provincie na čele s novým provinciálnym ministrom br. Františkom Xaverským Vladimírom Olbertom OFM. Slovenská provincia Menších bratov – Františkánov má v súčasnosti 73 bratov s rehoľnými sľubmi (z toho 43 kňazov), dvoch novicov a jedného postulanta. Bratia františkáni na Slovensku žijú a pôsobia v siedmich kláštoroch a v jednej pustovni. V zahraničnej misii pôsobí jeden brat v Južnom Sudáne. Priemerný vek bratov provincie je 44 rokov. V priebehu kapituly sa bratia venovali možnostiam prehĺbenia stálej formácie a pastoračných a evanjelizačných aktivít Centra novej evanjelizácia sv. Jána Pavla II. v Beckove, ľudových misií, pastorácii nepočujúcich, Rómov, rozšíreniu spovednej služby inšpirovanej Rokom milosrdenstva v Cirkvi a duchovných rozhovorov. Okrem bežnej sviatostnej pastorácie sa bratia venujú službe chorým, seniorom, mládeži, rodinám, ľuďom bez domova, ale aj iným skupinám ľudí, a to organizovaním prednášok, prácou v sociálnej sfére, sprevádzaním pútnikov a propagáciou Svätej zeme. Bratia františkáni počas kapituly legislatívne zakotvili pravidlá pre život bratov v pustovni. Menší bratia – Františkáni na Slovensku v duchu a podľa vzoru svojho zakladateľa – sv. Františka z Assisi, chcú a usilujú sa byť živou a uzdravujúcou súčasťou Cirkvi a celej spoločnosti.

Časopis ZŽ informoval P. Karol Miroslav Švarc, OFM