Pápež František objasňuje zriaďovanie nových inštitútov zasväteného života

Svätý Otec František potvrdil požiadavku dôslednejšie postupovať pri zriaďovaní nových inštitútov zasväteného života. Pre platnosť zriadenia nového inštitútu na diecéznej úrovni sa bude od 1. júna 2016 striktne vyžadovať predchádzajúca konzultácia so Svätou stolicou. Normu vydala Svätá stolica vo forme reskriptu „ex audientia“ s podpisom štátneho sekretára kardinála Pietra Parolina z 11. mája 2016. V jej zdôvodnení sa uvádza:

„Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, uvedomujúc si, že každý nový inštitút zasväteného života, hoci sa rodí a vyvíja v rámci niektorej partikulárnej cirkvi, je darom pre celú Cirkev, vidiac potrebu vyhnúť sa tomu, aby boli zakladané na diecéznej úrovni nové inštitúty bez dostatočného rozlišovania, ktoré overí originálnosť ich charizmy, ktoré zadefinuje charakteristické črty, aké v nich bude mať zasvätenie skrze sľuby podľa evanjeliových rád, a ktoré vyšpecifikuje reálne možnosti ich rozvoja, upozornila, že sa žiada lepšie určiť nevyhnutnosť stanovenú kánonom 579 Kódexu kánonického práva vyžiadať si jej mienku prv než sa pristúpi k zriadeniu nového diecézneho inštitútu.“

Požiadavka konzultovať pri zriaďovaní inštitútov zasväteného života Svätú stolicu platila už v minulosti. V citovanom kánone 579 CIC z roku 1983 sa uvádza: „Diecézni biskupi, každý na svojom území, môžu formálnym dekrétom zriadiť inštitúty zasväteného života, len keď sa poradili s Apoštolskou stolicou.“

Zdroj: RV -jb-