Na siedmom Zhromaždení KVRPS sa vyšší rehoľní predstavení venovali prehĺbeniu spolupráce

V dňoch 25. až 26. apríla 2023 sa v Dome Xaver v Badíne uskutočnilo siedme Zhromaždenie Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS). Zo 72 členov Konferencie sa na zasadnutí zúčastnilo 50 vyšších rehoľných predstavených, resp. ich delegovaných zástupcov.

Program stretnutia bol veľmi bohatý na stretnutia a dôležité informácie. Hlavnou témou tohto stretnutia bola spolupráca a centrá prijatia ako konkrétne ovocie synodálneho procesu.

Prvý deň programu navštívil Zhromaždenie dočasne poverený premiér SR pán Eduard Heger, ktorý chcel zasväteným osobne poďakovať za ich prácu a službu počas pandémie, a taktiež počas krízy počas prvých dní vojny na Ukrajine.

Foto: Ľuboš Bilačič

O spolupráci a dialógu v komunitách hovoril prof. Ján Košturiak. Táto prednáška vyústila do práce v skupinách a následného zdieľania sa jednotlivých komisií KVRPS. Spolupráca pre zasvätených je jedným z pilierov ich života, preto je potrebné hovoriť o medzirehoľnej spolupráci v rôznych oblastiach. V pracovných blokoch zazneli informácie o činnosti piatich pracovných komisií KVRPS, predstavené boli výstupy zo štatistiky KVRPS ako aj ekonomická správa za rok 2022. Podvečer sa zasväteným prihovoril prof. Marek Šmíd a predstavil ponuku študijných odborov pre rehoľníkov na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity.

Ďalší deň Zhromaždenia pokračoval bohatým dopoludňajším programom. Začínalo sa prednáškou psychológa PhDr. Marka Madra, ktorý predstavil činnosť IP-čka, poďakoval za službu ucha počas pandémie a pozval zasvätených k spolupráci aj pri iných dielach. Povzbudenie medzi zasvätených priniesol Mons. Cyril Vasiľ, SJ, ktorý je predsedom Rady KBS pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Apoštolský nuncius na Slovensku, Mons. Nicola Girasoli, vyzval zasvätených, aby odolali pokušeniu priemernosti, svetskosti a povrchnosti, aby budovali spoluprácu na modlitbe, bratstve a blízkosti. Stretnutie sa zakončilo záverečnou svätou omšou. Na záver pripomenul páter Juraj Ďurnek, SchP, predseda KVRPS, že „vzájomné stretávanie má zmysel práve preto, že vyšší rehoľní predstavení pracujú v skupinách, vymieňajú si skúsenosti a hľadajú sa možnosti ako prehĺbiť spoluprácu”.

Foto: Hermana Matláková, SMVS


Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku je cirkevnou organizáciou, ktorá združuje vyšších rehoľných predstavených mužských a ženských rehoľných inštitútov a spoločností apoštolského života na Slovensku. Konferencia je zriadená Apoštolskou stolicou, podporuje rozvoj zasväteného života, uľahčuje vzájomnú komunikáciu a riešenie rôznych spoločných otázok členov a upevňuje vzťahy medzi zasvätenými osobami a ďalšími cirkevnými inštitúciami.

Hermana Matláková, SMVS