Pápež: Cirkev je symfóniou povolaní

Povolanie: milosť a poslanie – to je názov posolstva pápeža Františka k 60. svetovému dňu modlitieb za povolania, ktorý Cirkev slávi vždy na 4. veľkonočnú nedeľu, nazývanú aj Nedeľou Dobrého pastiera. Tá tento rok pripadne na 30. apríla.

„Pánovo povolanie je milosť, bezplatný dar, no zároveň záväzok ísť, vychádzať von a prinášať evanjelium“, píše v posolstve Svätý Otec. Ako ďalej vysvetľuje, „neexistuje povolanie bez poslania“.

„Boh nás volá tým, že nás miluje, a my mu z vďačnosti odpovedáme láskou. Spoznávame, že sme milovaní synovia a dcéry toho istého Otca a navzájom sme si bratmi a sestrami“, konštatuje Svätý Otec.

Cirkev je „zhromaždením povolaných ľudí, zvolaných, aby vytvorili spoločenstvo misionárskych učeníkov Ježiša Krista, odhodlaných žiť jeho lásku medzi sebou (porov. Jn 13, 34; 15, 12) a šíriť ju medzi všetkými, aby prišlo Božie kráľovstvo“.

Cirkev je symfóniou rozličných povolaní, píše pápež a dodáva:

„Spoločným poslaním nás všetkých kresťanov je: v každej situácii svedčiť  radostne, postojmi a slovami, o tom, čo prežívame, keď sme s Ježišom a v jeho spoločenstve, ktorým je Cirkev. A to sa premieta do skutkov materiálneho a duchovného milosrdenstva, do prívetivého a mierneho životného štýlu, schopného blízkosti, súcitu a nehy, proti prúdu kultúry vyraďovania a ľahostajnosti. Byť blížnym ako milosrdný Samaritán (porov. Lk 10, 25 – 37) nám umožňuje pochopiť „jadro“ kresťanského povolania: napodobňovať Ježiša Krista, ktorý prišiel slúžiť, a nie nechať sa obsluhovať (porov. Mk 10, 45).“

Ako vysvetľuje Svätý Otec, všetci máme byť „plodní v láske: schopní prinášať život všade, no najmä tam, kde je vylúčenie a vykorisťovanie, bieda a smrť. Aby sa priestory lásky rozširovali a aby Boh čoraz viac kraľoval v tomto svete“.

Pápež v posolstve zároveň pripomína modlitbu, ktorú zložil svätý Pavol VI. na prvý Svetový deň povolaní 11. apríla 1964:

„Ježišu, božský Pastier duší, ktorý si povolal apoštolov, aby boli rybármi ľudí, pritiahni k sebe opäť horlivé a veľkodušné duše mladých ľudí, aby sa stali tvojimi nasledovníkmi a tvojimi služobníkmi; urob ich účastnými na tvojej túžbe po všeobecnom vykúpení […] odhaľ im horizonty celého sveta […] aby v odpovedi na tvoje volanie pokračovali tu na zemi v tvojom poslaní, budovali tvoje mystické Telo, ktorým je Cirkev, a boli ,soľou zemeʻ, ,svetlom svetaʻ (Mt 5, 13)“.

Zdroj: VaticanNews, zk