Na svete je 44-tisíc kontemplatívnych sestier, najviac kláštorov má Španielsko

Apoštolská konštitúcia Vultum Dei quaerere (Hľadanie Božej tváre) je najnovší dokument pápeža Františka, ktorý poskytuje smernice pre ženské kontemplatívne komunity. Sekretár Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a pre spoločnosti apoštolského života Mons. José Rodríguez Carballo OFM pri jeho predstavení verejnosti minulý piatok vo Vatikáne zdôraznil veľký záujem pápeža Františka o podporu kontemplatívnych reholí a jeho presvedčenie o ich význame v súčasnom svete.

Mons. Carballo v tejto súvislosti načrtol aj aktuálny štatistický obraz ženských kontemplatívnych rádov. V súčasnosti je na celom svete takmer 44.000 kontemplatívnych rehoľníčok, čiže mníšok. Najviac z nich je v Európe: 22.314 so slávnostnými sľubmi, 1167 s jednoduchými sľubmi a 628 noviciek.

Počty v oblastiach Severnej Ameriky, Južnej Ameriky a Ázie sa pohybujú medzi 3 až 5 tisícami. V Afrike je okolo 1500 kontemplatívnych sestier a v Oceánii menej ako 200.

V úvodnej časti dokumentu čítame, že zasvätené osoby nasledujú Pána „prorockým spôsobom“ a sú povolané „objavovať znaky Božej prítomnosti v každodennom živote, aby sa stali múdrymi partnermi do rozhovoru, ktorí dokážu rozoznať otázky, ktoré nám kladie Boh i ľudstvo. Veľká výzva pre každého zasväteného a každú zasvätenú je schopnosť pokračovať v hľadaní Boha s očami viery vo svete, ktorý ignoruje jeho prítomnosť, a predkladať mužom a ženám dneška čistý, chudobný a poslušný život Ježiša ako vierohodný a spoľahlivý znak, stávajúc sa tak živou exegézou Božieho slova.“

Vývoj od roku 2000 do 2014 vykazuje 20-percentný celosvetový pokles počtu sestier so slávnostnými sľubmi. Počet noviciek klesol za posledných 15 rokov až o 27 percent. Pokiaľ ide o počet kontemplatívnych kláštorov, tých je na celom svete približne 4000. Najviac z nich je v Španielsku, až 850, v Taliansku je to 523, vo Francúzsku 257 a v Nemecku 119.

Medzi konkrétnymi požiadavkami sa v dokumente Vultum Dei quaerere  uvádza aj nutnosť, aby žiadny kontemplatívny kláštor nebol osamotený, ale bol spojený s nejakou federáciou kláštorov. V rámci federácie si komunity majú okrem iného aj navzájom pomáhať pri formácii nových členiek. Práve na zabezpečenie podmienok pre adekvátnu formáciu sústreďuje dokument veľkú pozornosť.

V záverečných praktických smerniciach Apoštolská konštitúcia striktne zakazuje komunitám medzinárodného charakteru robiť nábor kandidátok z iných krajín čisto za účelom zaistiť prežitie kláštora. Požaduje sa vypracovanie kritérií na zaistenie uplatňovania tohto predpisu.

Zdroj: RV; -jb-.