Obchodovanie s ľuďmi je otvorená téma aj na Slovensku

Problematika obchodovania s ľuďmi nie je na Slovensku príliš rozšírená, ale predsa je aktuálna. Aj preto Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) menovala sr. Bohumilu Hajtolovú, CJ, ako svoju zástupkyňu v organizácii RENATE (Religion in Europe Networking Against Trafficking and Exploitation), v ktorej sú zastúpené rehoľné spoločenstvá z 31 európskych krajín zaoberajúce sa činnosťou v oblasti obchodovania s ľuďmi.

Na Slovensku sa realizuje pomoc obetiam cez projekt Stop obchodovaniu s ľuďmi, ktorý od roku 2008 zastrešuje Slovenská katolícka charita v spolupráci s Gréckokatolíckou charitou Prešov. Táto pomoc sa uskutočňuje v rámci Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi. Gestorom tohto programu je Ministerstvo vnútra SR.

Hlavnou náplňou  projektu sú štyri oblasti:
Reintegrácia – pomoc obetiam začleniť sa späť do života a spoločnosti, v rámci ktorej sa im poskytuje komplexná sociálna, zdravotná, psychologická a právna pomoc a samozrejme bezpečné ubytovanie a materiálna pomoc. Od januára 2019 do apríla 2021 bolo do tohto programu prijatých 31 obetí.

Návraty – ide o pomoc vyslobodeným obetiam s návratom na Slovensko, resp. do krajiny pôvodu (niekedy môže ísť o cudzinca – obeť na Slovensku a vraciame ho do jeho rodnej krajiny). V rámci Návratov sa realizuje spolupráca s ambasádami, políciou i pomáhajúcimi organizáciami v zahraničí. Do spolupráce pozýva aj Ministerstvo zahraničných vecí SR a to pri príprave pracovníkov ambasád pred ich novými misiami. Od januára 2019 do apríla 2021 bolo uskutočnených 13 návratov obetí a poskytnutých bolo 30 prednávratových asistencií.

Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi – jej hlavnou úlohou je pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácií súvisiacej s obchodovaním. Poskytuje taktiež poradenstvo pred odchodom za prácou do zahraničia, poradenstvo rodinným príslušníkom potenciálnych obetí, či pomáhajúcim organizáciám. Od januára 2019 do apríla 2021 bolo na linku prijatých 456 hovorov.

Prevencia a osveta – ich súčasťou sú preventívne aktivity na školách, centrách pre rodiny a deti, azylových a komunitných centrách, či v rôznych pomáhajúcich organizáciách. Každoročne 8. februára na sviatok sv. Bakhity, ktorý Svätý Otec vyhlásil za Svetový deň povedomia a modlitieb za obete obchodovania s ľuďmi, sú organizované modlitby vo farnostiach, spoločenstvách a taktiež cez kresťanské médiá. Je snahou šíriť osvetu aj cez sociálne siete a výstupy v médiách, ktoré o tému prejavia záujem.

Projekty na posilnenie prevencie sú aktuálne stále. Veľkou pomocou v tejto oblasti bola kampaň realizovaná už v roku 2019 pod názvom „Nenechaj sa zotročiť“. Realizovala sa vďaka finančnej podpore Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Kampaň bola zameraná na pracovné vykorisťovanie v zahraničí. Jej cieľom bolo vzdelávanie sociálnych pracovníkov pracujúcich s marginalizovanými skupinami v komunitných centrách v najviac ohrozených regiónoch Slovenka (východ, juh).  V 15 mestách a obciach na Slovensku bolo vyškolených vyše 300 pracovníkov a dobrovoľníkov.  Bola realizovaná aj v online priestore. Je možné si pozrieť klip a pieseň rómskej skupiny Gipsy Čáve „Dávaj si pozor, bráško“ a krátke spoty s Egom (JUDr. Michal Straka, slovenský raper, známy pod umeleckým menom Ego) a Riccom Šarközim, ktorí sa prihovárajú mladým ľuďom túžiacim po práci v zahraničí. Pri realizovaní kampane boli nápomocné aj sestry saleziánky, ktoré pracujú s rómskou komunitou v Nitre-Orechovom Dvore a tiež sestry z Congregatio Jesu z Jarovníc.

V období pandémie súvisiacej so šírením COVID-19 (v roku 2020) boli preventívne programy pozastavené. Zorganizovaných bolo iba niekoľko stretnutí s ľuďmi bez domova v organizácii DePaul v Bratislave a s utečencami v Slovenskej humanitnej rade v Košiciach.

V roku 2021 sa opäť rozbehli preventívne aktivity. V spolupráci s už spomínaným Veľvyslanectvom Spojeného kráľovstva sa realizuje online kampaň pod názvom „Ty nie si na predaj!“. Mnoho dievčat a žien je aj dnes sexuálne zneužívaných a predávaných na sexuálne otroctvo do zahraničia. Cieľom kampane je edukácia a prevencia pred sexuálnym vykorisťovaním. Jej súčasťou je video svedectvo bývalej klientky Charity Simony, ktorá si ako mladé 19-ročné dievča prešla týmto peklom nútenej prostitúcie v zahraničí. Aj táto kampaň sa uskutočňuje vďaka cennej skúsenosti a pomoci rehoľných sestier z Congregatio Jesu Silvii Zábavovej a Ráchel Chovancovej. Bližšie o kampani je možné sa dozvedieť TU.

Na záver chceme informovať aj o možnostiach pre zasvätených, ktorí pracujú s ľuďmi na okraji spoločnosti (v sociálnej oblasti), alebo ktorí by mali záujem viac sa dozvedieť o obchodovaní s ľuďmi, či nejakým spôsobom sa v tejto oblasti angažovať, že na webovej stránke https://www.renate-europe.net/ sú priebežne uvedené workshopy spojené so vzdelávaním v tejto oblasti, ako aj ponuka členstva v RENATE (aj pre konkrétne rehoľné spoločenstvo), benefity pre členov RENATE a ďalšie informácie.

Bohumila Hajtolová, CJ
Foto: halfpoint.sk