Zasvätení uvažovali na medzinárodnom webinári o téme duchovného zneužívania

Únia európskych konferencií vyšších rehoľných predstavených (UCESM. – L’Unione delle Conferenze Europee dei/lle Superiori/e Maggiori) pripravila v dňoch 28. apríla a 18. mája 2021 webináre na tému duchovného zneužívania, ktoré boli tlmočené do štyroch jazykov: angličtiny, taliančiny, francúzštiny a španielčiny. Zo Slovenska sa webinárov zúčastnilo približne 20 zasvätených. Prednášky a nahrávky sú k dispozícii aj na web stránke UCESM.

 „Páči sa mi, že UCESM reaguje odborne na aktuálne potreby. Iniciatíva pozerať sa na zasvätený a duchovný život v pravde a s odvahou vychádza „zhora“. Veľmi výhodný je online prenos, aj to, že prednesené materiály zostávajú na YouTube kanáli. Duchovné zneužívanie nie je ľahká téma, hovorí o navonok málo zjavnej deštrukcii osoby. Páčilo sa mi, že boli prezentované mnohé konkrétne príklady a tiež odborný výklad ako takéto zneužívanie rozoznať a ako sa postaviť k obeti a zneužívateľovi. Veľmi cenné bolo rozobratie tejto skutočnosti vzhľadom na sľub poslušnosti. A dovolím si povedať (hoci nie som odborníčka), že na Slovensku – najmä následkami komunistickej minulosti – je tento fenomén nevedomky zakorenený v mnohých zasvätených osobách. Nejaký typ odborného seminára by preto mohol byť aj pre nás cennou pomocou“, povedala po seminári sestra Miroslava Tarajová z Inštitútu Dcér Márie Pomocnice.

Sestra Agnieszka Jarkowska z Inštitútu sestier kapucínok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho zhodnotila seminár takto: „Webinar Abuso Spirituale bol pre mňa skvelou príležitosťou stretnúť (aspoň takto na diaľku) mnohých rehoľníkov – sestry i bratov, ktorým záleží na obnovení rehoľného života vo svojich inštitútoch. Prednášky boli ozaj zaujímavé, oslovili ma hĺbkou témy – pohľad na to ako formujeme mladých, ako žijeme v našich komunitách… zaujímavá bola aj celková reflexia, a to nielen psychologická, ale aj teologická. Napriek tomu, že sa denne zaoberám témou zneužívania, bolo to pre mňa obohacujúce a zároveň veľa poznatkov bolo pre mňa aj nových. Asi najviac sa ma dotkla prednáška sr. Kathariny Kluitmann, ktorá predstavila duchovné zneužite na rôznych úrovniach a poukázala aj na to, ako ovplyvňuje vnútornú slobodu človeka, jeho kreativitu, sebahodnotu atď. Prekročenie hraníc, manipulácia, poníženie i veľa našich zvykov či zlozvykov, ktoré si vysvetľujeme nábožensky, sú v podstate násilím. Je silné počuť tieto myšlienky od ľudí, ktorí sami sú v pozícii autority. Vidím v tom nádej, že zmena sa môže stať reálnou, že budeme postupne stále viac citliví na ľudskú zraniteľnosť. Viem, že sa niekedy tieto postoje zdajú byť v protiklade s tradíciou, s tým ako sme zvyknutí chápať poslušnosť, tichosť, komunikáciu, ale verím, že aj skúsenosť týchto webinárov môže priniesť šírenie pravdy týchto myšlienok a napomôže účinnej reflexii našich postojov.“

Jedným zo slovenských rehoľníkov, ktorí boli účastní na seminári, bol aj salezián Rastislav Hamráček: „Seminár o duchovnom zneužívaní ma obohatil okrem iného aj tým, že mi pomohol uvažovať o nás zasvätených a o hlbokom vplyve našej formácie. Čo mi opäť pripomenulo veľkú tému a to je formácia samotných formátorov. Spomenúc si na mojich formátorov ma to viedlo až k uvažovaniu nad spolubratmi, ktorí prežili svoju formáciu počas totality. Natíska sa tu možno až potreba venovať viac pozornosti starším spolubratom, ktorí prežili svoju formáciu počas obdobia totality, keď formácia mala rôzne obmedzenia nielen zo strany režimu, ale aj zo strany možností rehole a samotných formátorov. Ak zneužívanie moci zo strany formátora – podľa dnešných poznatkov – spôsobuje rany v duševnom a duchovnom živote osoby, potrebujeme uvažovať, ako pomáhať zasväteným, ktorí sú pozraňovaní nedokonalosťami formácie za totality.“

Únia konferencií vyšších rehoľných predstavených Európy združuje 39 národných konferencií vyšších rehoľných predstavených z 28 európskych krajín, zastrešuje približne 250 000 zasvätených. Sídlo Únie je v Bruseli. Členom UCESM je aj Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS).

-jk-