Obrátenie ako vrchol úžasu

On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok. Ježiš sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom: „Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky!“ Učeníci sa nad jeho slovami zarazili. Ale Ježiš im ešte raz povedal: „Deti moje, ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva! Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.“ Oni sa ešte viac čudovali a hovorili si: „Kto potom môže byť spasený?“ Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné.“ Tu sa ozval Peter: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou.“ Mk 10, 17 – 30

Po smutnom odchode bohatého človeka, ktorý nemal odvahu alebo ochotu vymeniť svoj veľký majetok za poklad v nebi, zostávame v prítomnosti užasnutých učeníkov a sme svedkami toho, ako sa ich úžas ešte stupňuje. Najprv žasnú nad Ježišovými slovami o tom, ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky. Potom žasnú ešte viac nad tým, že vstup bohatých do Božieho kráľovstva je porovnateľný s prechodom ťavy cez ucho ihly. Vrcholom ich úžasu je potom Petrovo zvolanie: „My sme opustili všetko a išli sme za tebou.“ (Evanjelista Matúš v tejto situácii pripája trochu trpkú otázku: „Čo z toho teda budeme mať?“ Mt 19,27). V Markovom ani v Lukášovom evanjeliu (pozri Lk 18,28) však Peter žiadnu otázku nevyslovuje a my môžeme v jeho slovách zachytiť predovšetkým úžas, že to, čo sa javí ako ľudsky úplne nemožné, sa v živote Ježišových učeníkov naozaj stalo skutočnosťou. Škoda, že ten bohatý človek už odišiel. Petrov úžas by mu bol len k prospechu. Taký úžas je totiž začiatkom obrátenia, ktoré práve on toľko potreboval. Obrátenia a nasledovanie Ježiša, ku ktorému sa človek núti so zaťatými zubami a so smútkom alebo dokonca zármutkom, nie je skutočným obrátením a nasledovaním. Skutočné obrátenie a nasledovanie Ježiša je predovšetkým plodom radostného úžasu nad tým, ako v našom živote a okolo nás pôsobí ten, ktorý nás povoláva.

Anna Mátiková, pavlínka