Odpustky v Roku zasväteného života

Apoštolská penitenciária vydala 23. novembra, na slávnosť Krista Kráľa dekrét, podpísaný vyšším penitenciárom kardinálom Maurom Piacenczom a regentom Krzysztofom Nykielom, ktorý uvádza podmienky na dosiahnutie daru odpustkov počas Roka zasväteného života.

Kardinál Joăo Braz de Aviz, prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života požiadal v Apoštolskú penitenciáriu o povolenie získania daru odpustkov, ktoré má Svätý Otec František v úmysle udeliť pri príležitosti nadchádzajúceho Roka zasväteného života pre obnovu rehoľných inštitútov, a to vždy s maximálnou vernosťou charizme zakladateľa, aby bola ponúknutá veriacim na celom svete príležitosť pre upevnenie viery, nádeje a lásky, v spoločenstve so Svätou rímskou cirkvou. Na základe osobitného pápežského poverenia Apoštolská penitenciária ochotne poskytuje úplné odpustky pri zachovaní obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) všetkým jednotlivým členom inštitútov zasväteného života a ďalším veriacim, ktorí sa úprimne kajajú a sú podnecovaní duchom činorodej lásky. Odpustky možno získať od Prvej adventnej nedele počas roka až do 2. februára 2016, keď sa Rok zasväteného života slávnostne uzavrie. Odpustky sa takto môžu získať aj pre duše v očistci. Dekrét hovorí o nasledovných príležitostiach, kedy ich veriaci môžu získať:

a) V Ríme, zakaždým, keď sa zúčastňujú na medzinárodných stretnutiach a oslavách stanovených v príslušnom kalendári Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, a po primeranú dobu zotrvajú v nábožnom sústredení, ktoré uzavrú modlitbou Otče náš, Vyznaním viery a zbožným vzývaním Panny Márie.

b) Vo všetkých miestnych cirkvách, zakaždým, keď v dňoch vyhradených diecézou zasvätenému životu a počas diecézneho slávenia Roka zasväteného života, zbožne navštívia katedrálu alebo iné posvätné miesto určené so súhlasom miestneho ordinára, alebo kláštorný kostol či kláštorné klauzúrne oratórium a verejne sa zapoja do modlitby liturgie hodín, alebo primeranú dobu zotrvajú v zbožnom uvažovaní, ktoré uzavrú Modlitbou Pána, Vyznaním viery a vzývaním Panny Márie.

Členovia inštitútov zasväteného života, ktorí pre choroby alebo iné závažné dôvody nemôžu navštíviť tieto posvätné miesta, môžu napriek tomu získať úplné odpustky, ak s úplným zrieknutím sa akéhokoľvek hriechu a s úmyslom čo najskôr splniť tri obvyklé podmienky, urobia duchovnú návštevu s hlbokou túžbou a ponúknu choroby a ťažkosti svojho života milosrdnému Bohu skrze Máriu, s pripojením modlitieb ako je uvedené vyššie.

Aby sa prístup k dosiahnutiu Božej milosti skrze kľúče Cirkvi čo najľahšie umožnil prostredníctvom pastoračnej lásky, Penitenciária prosí, aby penitenciárni kanonici, kapitolári, kňazi inštitútov zasväteného života aj ostaní s príslušnou fakultou spovedať, ochotne s pripraveným a veľkodušným srdcom vysluhovali sviatosti pokánia a často podávali sväté prijímanie chorým. -jk-

(Zdroj: RV, jk)