Kanonizácia štyroch rehoľníčok

Svätý Otec František dňa 17.mája pri slávnosti na Námestí sv. Petra vyhlásil za sväté štyri rehoľné sestry. Spolu s ním koncelebrovalo 12 patriarchov východných katolíckych cirkví, 30 kardinálov, 90 biskupov a 300 kňazov. Medzi pútnikmi boli mnohí  z krajín Blízkeho východu, osobitne z Palestíny. Nové sväté pochádzali jedna z Francúzska, jedna z Talianska a dve z Palestíny. V homílii sa Svätý Otec zameral na tému svätosti, ktorú predstavil ako prebývanie v láske, život v ustavičnom spojení s Kristom, vydávanie svedectva o jeho zmŕtvychvstaní a vytváranie jednoty. Poukázal pri tom na konkrétne vzory, ktoré má Cirkev v štyroch nových svätých.

Sv. Jana Emília de Villeneuve (1811-1854) z Toulouse, z francúzskej šľachtickej rodiny, založila kongregáciu Sestier Nepoškvrneného počatia Panny Márie, starajúcu sa o najchudobnejších, chorých a morálne padlých. Sv. Mária Kristína od Nepoškvrneného počatia, rodným menom Adelaide Brando (1856-1906) z Neapola, založila kongregáciu Sestier vykupiteľskej obety sviatostného Ježiša. Sv. Mária Alfonzína Danil Ghattasová (1843-1927) z Jeruzalema je zakladateľkou Kongregácie ružencových sestier. Sv. Mária od Ukrižovaného Ježiša, rod. menom Mariam Baouardyová (1846-1878), z obce Abellin v Galilei (neďaleko Nazareta), je zakladateľkou Karmelu v Betleheme a ďalšieho Karmelu v Indii.

Prítomný na slávnosti bol aj palestínsky prezident Mahmúd Abbás, ktorý tak dal najavo, že udalosť sa týka všetkých Palestínčanov, kresťanov i moslimov. Na slávnosti sa zúčastnila vyše dvojtisícová delegácia z Palestíny, Jordánska a Izraela, vedená latinským patriarchom Jeruzalema a predsedom Zhromaždenia katolíckych ordinárov Svätej zeme patriarchom Fouadom Twalom. Ďalej boli prítomní čelní predstavitelia grécko-melchitských a maronitských katolíkov, ako aj ďalší biskupi z Libanonu, Iraku, Maroka, Tuniska, Egypta, Líbye a Cypru.

Kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých v úvode predstavil charakteristiky štyroch osobností a predložil Svätému Otcovi žiadosť o ich svätorečenie. Po tom, ako pápež František predniesol slávnostnú kanonizačnú formulu, boli na čestnom mieste pri oltári vystavené relikvie nových svätíc. Relikviár sv. Márie Alfonzíny Ghattasovej k oltáru priniesla generálna predstavená Ružencových sestier v sprievode príbuzných novej svätej. Ostatky svätej karmelitánky Márie od ukrižovaného Ježiša, familiárne nazývanej „Malá Arabka“, niesli sestry bosé karmelitánky z Betlehema a jeden z jej príbuzenstva. Muž, ktorý bol zázračne uzdravený na príhovor sr. Márie Alfonzíny priniesol v sprievode obetné dary spolu s talianskou rodinou, ktorá si na orodovanie sr. Márie od Ukrižovaného Ježiša vyprosila uzdravenie dieťaťa.

Najbližšími koncelebrantmi Svätého Otca boli latinský patriarcha Jeruzalema Fouad Twal a neapolský arcibiskup, kardinál Crescenzio Sepe. Prítomní boli prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri, prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života kardinál João Braz de Aviz a kardinál Jean-Louis Tauran, predseda Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg.

(Zdroj:RV; -jb-)