Pápež František prijal Rytiersky rád Svätého Hrobu v Jeruzaleme

Okrem krvavého mučeníctva prenasledovaných kresťanov dnes existuje aj takzvané „biele mučeníctvo“, keď sa v demokratických krajinách obmedzuje náboženská sloboda. Toto skonštatoval pápež František pri stretnutí s členmi Rytierskeho rádu Svätého Hrobu v Jeruzaleme, ktorých prijal v piatok 16. novembra vo Vatikáne.

Čelní i miestni predstavení rádu sa stretli v Ríme na zasadaní svojho konzultu, generálneho zhromaždenia, ktoré sa koná raz za päť rokov. Veľmajstrom rádu, ktorého vždy menuje Svätý Otec, je kardinál Edwin O´Brien, pro-veľpriorom je apoštolský administrátor Latinského jeruzalemského patriarchátu Mons. Pierbattista Pizzaballa. Obaja boli prítomní na dnešnej audiencii.

Na konzulte v dňoch 13. – 16. novembra v Ríme sa spolu s predstaviteľmi rádu zúčastnili aj reprezentanti Štátneho sekretariátu Svätej stolice a Kongregácie pre východné cirkvi.

Medzinárodný katolícky rád z 11. storočia
Rytiersky rád Svätého Hrobu v Jeruzaleme bol podľa tradície založený v roku 1099 Godfrídom z Bouillonu (fr. Godefroy de Bouillon) na ochranu významného kresťanského pútnického miesta vo Svätej zemi – Božieho Hrobu v Jeruzaleme. Ide o medzinárodný katolícky rád pod vedením Svätej stolice, ktorého členmi sú laici i kňazi, muži i ženy – takzvaní rytieri a dámy. Hlavnou úlohou rádu je v súčasnosti podpora kresťanov vo Svätej zemi, osobitne tých z Latinského jeruzalemského patriarchátu. Rád má vyše 30 tisíc členov vo viac než 30 krajinách sveta.

Podpora dialógu a mieru v regióne Svätej zeme

Svätý Otec členom rádu poďakoval za ich činnosť vo Svätej zemi, ktorou prispievajú k šíreniu pokoja v regióne: „Je pekným znamením, že vaše iniciatívy v oblasti formácie a zdravotnej starostlivosti sú otvorené pre všetkých, nezávisle od príslušnosti ku komunite či vyznávanému náboženstvu. Týmto spôsobom prispievate k pripravovaniu cesty pre poznanie kresťanských hodnôt, k šíreniu medzináboženského dialógu, k vzájomnej úcte a porozumeniu.“

Duchovný rozmer úlohy miestnych predstavených
Jednou z ústredných tém súčasného konzultu Rytierskeho rádu Svätého Hrobu v Jeruzaleme bola otázka roly miestnych predstavených, tzv. miestodržiteľov. V tejto súvislosti im pápež povedal:

„Je dôležité nezabúdať, že hlavný cieľ vášho rádu spočíva v duchovnom raste jeho členov. Preto akýkoľvek úspech vašich iniciatív nemôže zanedbať adekvátne náboženské formačné programy  zamerané na každého rytiera a na každú dámu, aby upevnili ich nevyhnutný vzťah s Pánom Ježišom, predovšetkým v modlitbe, v meditácii Svätého písma a v prehĺbení sa v náuke Cirkvi. Je to predovšetkým úlohou vás, vedúcich, aby ste ponúkli príklad intenzívneho duchovného života a konkrétneho priľnutia k Pánovi – takto budete môcť uskutočňovať hodnotnú službu autority voči tým, ktorí sú vám podriadení.“

Nie filantropia, ale svedectvo o Božej láske
Centrom života členov rádu má byť evanjeliová láska k blížnemu, uviedol Svätý Otec a spomenul aj úlohu klerikov patriacich k rádu:

„Čo sa týka vašej misie vo svete, nezabúdajte, že nie ste filantropickou organizáciou zaoberajúcou sa pozdvihnutím materiálnej a sociálnej situácie cieľovej skupiny. Ste povolaní postaviť do centra a za konečný cieľ vašich diel evanjeliovú lásku k blížnemu, aby ste svedčili predovšetkým o dobrote a starostlivosti, s ktorými Boh miluje všetkých.

Prijímanie biskupov, kňazov a diakonov do vášho rádu v žiadnom prípade nepredstavuje akési čestné vyznamenanie. Súčasťou ich úloh pastoračnej služby je pomáhať tým z vás, ktorí majú zodpovednú úlohu, poskytujúc príležitosti ku komunitnej a liturgickej modlitbe na každej úrovni, neustále príležitosti v oblasti spirituality a katechézy pre permanentnú formáciu a rast všetkých zložiek rádu.“

Biele mučeníctvo v demokratických krajinách
Pápež František spomenul aj dramatické a vzrastajúce prenasledovanie kresťanov v súčasnosti. Deje sa pred tvárou celého sveta, ten však radšej odvracia pohľad. Mučeníctvo kresťanov aj nekrvavú podobu, pri obmedzovaní náboženskej slobody aj v demokratických krajinách, vysvetlil pápež František:

„Dramatická situácia kresťanov, ktorí sú prenasledovaní a zabíjaní v čoraz väčšom počte, sa deje pred očami celého sveta, ktorý však príliš často odvracia zrak bokom. Okrem mučeníctva krvi existuje aj ich „biele mučeníctvo“, akým je napríklad to, ktoré sa deje v demokratických krajinách, keď dochádza k obmedzovaniu slobody náboženstva“.

Členov Rytierskeho rádu Svätého Hrobu v Jeruzaleme Svätý Otec povzbudil vzývať pri pomáhaní ľuďom trpiacim v regióne Blízkeho východu Pannu Máriu, ktorú si rád uctieva pod titulom „Naša Pani z Palestíny“. Na záver stretnutia, ktoré sa konalo v Klementínskej sále, posvätil ikonu Panny Márie s titulom „Naša Pani prenasledovaných kresťanov“, ktorú získa každá z komunít rádu po celom svete.

Zdroj: TK KBS, RV zk; ml