100 TOP citácií, ktoré zazneli na synode o mladých

Mladý muž Jonathan Lewis je z Washingtonskej arcidiecézy a zúčastnil sa Synody o mladých ako poslucháč. Prinášame niektoré jeho postrehy.

„Počas celého mesiaca som sedel na červených kreslách synodálnej auly, rezervovaných pre poslucháčov alebo účastníkov laikov Synody o mladých, viere a rozlišovaní povolania.

Mal som tak pred sebou Svätého Otca, stovky biskupov, kňazov a laikov, ktorí sa zúčastnili synody. Každý deň sme celé hodiny sedeli, aby sme počúvali štvorminútové príhovory, ktoré jednotlivci v aule prednášali. 

Kým pracovný tím synody zapracovával mnohé z týchto ideí do Záverečného dokumentu, ja som sa chcel podeliť s niektorými užitočnými vetami, ktoré ma oslovili a ktoré som si zapísal do svojho poznámkového zošita. S týmito ‚citáciami‘ sa teraz delím anonymnou formou, pretože nás požiadali, aby sme rešpektovali súkromie synody, ktorú Svätý Otec František definoval ako ‚chránený priestor, v ktorom pôsobí Duch Svätý‘.“

 

Počúvanie a rozlišovanie

 1. Sme tu, aby sme dokázali, že mladí dobre robia, keď sa angažujú v Cirkvi a že sa to „oplatí“.
 2. Potrebujeme prejavy praktického úsilia, nie zbytočné dokumenty.
 3. Ak s niekým nesúhlasím, musím ho pozornejšie počúvať.
 4. Rozlišovanie nie je heslo alebo administratívna technika, je to postoj a gesto viery.
 5. Prv ako by mladí mohli rozlišovať vo svojom živote, je to Cirkev, ktorá musí byť prvá vzorom rozlišovania.
 6. Musíme prejsť od pastoračnej starostlivosti o mladých k pastoračnej starostlivosti s mladými.
 7. Väčšia synodalita Cirkvi neznamená jej demokratizáciu.
 8. Počúvanie neohrozuje učenie Cirkvi; naopak: približuje ho a pomáha mu, aby bolo pochopiteľné.
 9. Potrebujeme revolúciu nežnosti, ktorá vychováva srdce.

Biskupi a Cirkev

 1. Máme strach vidieť naše zranenia.
 2. Naše inštitúcie potrebujú prorocký hlas mladých.
 3. Potrebujeme konverziu našich inštitúcií, pretože väčšina farností nie je vhodná pre mladých.
 4. Mladí sa unavili z byrokracie v Cirkvi a odišli inam, kam majú prístup.
 5. Lídri Cirkvi sú povolaní vrhnúť sa do digitálneho sveta; ich srdca sa možno dotknúť aj prostredníctvom mobilu.
 6. Potrebné je, aby biskupi trávili s mladými viac času. Keď kňazi uvidia ich príklad, budú ich v tom nasledovať.
 7. Naše peniaze idú často na naše budovy alebo na našich ľudí?
 8. Cirkev je matka a možno jej pomáhať tak, že do jej prác budú viac zapojené matky a duchovné matky.
 9. Aby sme mohli mladým pomáhať na ich ceste, aj my sami sa musíme vydať na cestu: byť jednoduchí, chudobní, slobodní voči moci a bohatstvu, transparentní a otvorení.
 10. Musíme odmietnuť v našej Cirkvi každý druh falošnosti a oslovili ľudí svojou autentickosťou a príťažlivosťou.
 11. Nemôžeme skrývať učenie Cirkvi s cieľom pritiahnuť k nej mladých, ale máme odvážne a koherentne predkladať kresťanský ideál.
 12. Správame sa ako poľná nemocnica alebo ako lakomá poisťovňa?
 13. Panna Mária je náš vzor, aby sme vedeli počúvať, klásť otázky a víťaziť nad klerikalizmom.
 14. Musíme obmedziť administratívnu ťarchu, ktorá zamestnáva kňazov, aby sa mohli zamerať v prvom rade na svoju prítomnosť medzi ľuďmi.
 15. Aby bolo možné dosiahnuť mladých, potrebná je konverzia sŕdc pastierov.

Mladí

 1. Mladí chcú stretnúť Boha, ktorý nesľubuje neplodný život.
 2. Drahí mladí, mrzí nás, že sme vás sklamali a málo toho ponúkali a nepovolávali vás k svätosti. Nikdy sa nezrieknite Krista z dôvodu našich zlyhaní.
 3. Mladí žiadajú, aby sa im viera predkladala inteligentne a bola pozorná na súčasnú kultúru.
 4. Mladí chcú, aby sme sa im prihovárali ich rečou.
 5. Mladí nie sú pre Cirkev; oni sú Cirkev, najkrajšia a najdynamickejšia časť Cirkvi.
 6. Mladí, ktorí dnes rastú, sú ako kvety, ktoré vyrástli na mínovom poli.
 7. Nemôžeme brániť mladým v ich rozhodnutiach, no môžeme si vážiť ich slobodu a dôverovať im.
 8. Potrebujeme sa prednostne rozhodnúť pre chudobných a mladých.
 9. Mladí sa neuspokoja s priemernými riešeniami, ale vyhľadávajú silné gestá.
 10. Nemôžeme sa usilovať mladých „skrotiť“; zanietenie je osobitnou vlastnosťou mladých.
 11. Mladí sú prví, ktorí podliehajú dôsledkom sociálnych zmien a sekularizácii.
 12. Mladí vyhľadávajú skúsenosti mysticizmu v bežnom živote, no majú ťažkosť nájsť ich v Cirkvi.
 13. Mladých priťahuje výnimočnosť v rôznych oblastiach života a Cirkev by mala byť vzorom výnimočnosti.
 14. Ako môžeme mladým pomôcť, aby zažili radosť z toho, že sú súčasťou tejto rodiny?
 15. Mladí hľadajú Cirkev – Matku, nie chladnú štruktúru, ktorá bojuje za život v inštitúciách.

Rodina a medzigeneračné spoločenstvo

 1. Kríza otcovstva viedla ku kríze viery.
 2. Cirkev musí lepšie podporovať mladé manželské páry pri odovzdávaní viery svojim deťom.
 3. Nie všetko je individuálne, rast a zmena sa dejú v spoločenstve.
 4. Príliš často rodičia nie sú ochotní alebo schopní formovať svoje deti.
 5. Potrebujeme spojenectvo medzi generáciami.
 6. Mladí sa majú zbaviť úmyslu nepočúvať alebo presvedčenia, že veci začínajú od nuly.
 7. „Ak vo svojom dome nemáš staršieho človeka, tak si jedného zober“ (egyptské príslovie).
 8. „Mladá Cirkev“ sa nestavia proti „staršej Cirkvi“, ale v rámci nej je kvasom.
 9. Príliš mnoho starších ľudí abdikovalo na svoju zodpovednosť odovzdávať vieru.
 10. Starší si majú pamätať, že boli mladými včerajška.
 11. Potrebujeme oblasti, v ktorých by sa mladí a starí mohli stretať a viesť dialóg.

Sprevádzanie

 1. Sprevádzanie je komfort, ale aj výzva.
 2. Nemožno delegovať úlohu sprevádzania najmladším alebo „najpopulárnejším“ kňazom.
 3. Duchovní vodcovia nemajú stvárňovať mladých na svoj obraz, ale na Ježišov.
 4. Našou pastoračnou prioritou by mala byť formácia osôb, ktoré sa venujú sprevádzaniu mladých.
 5. Keď mladí nenachádzajú vodcov, utekajú do iných farností alebo k tomu, kto dokáže využiť ich dary.
 6. Boh nás prijíma takých, akí sme, ale nás takých nenecháva.
 7. Mladí opúšťajú Cirkev, keď nenachádzajú zmysel a vodcu.
 8. Našou najlepšou pastoračnou schopnosťou je naša disponovanosť.
 9. Potrebujeme zmenu paradigmy od masovej produkcie k osobnému sprevádzaniu.
 10. Zostavili sme katechizmy, ale sme nedokázali formovať katechétov, ktorí by dokázali ponúknuť príťažlivé ohlasovanie evanjelia.
 11. Našou výzvou je skutočnosť, že dospelí nemajú na mladých dostatok času. Chýbajú nám dobre pripravení „spoločníci“.

Ježiš a Duch Svätý

 1. Musíme rozšíriť počet možností, v ktorých mladí budú môcť kontemplovať Kristovu tvár vo svojom živote.
 2. Kristus učil ako opravdivý priateľ s autoritou, ktorá iných priťahovala.
 3. „Zastavili“ sme Ducha Svätého s náboženskou „obsluhou“? Potrebujeme nový evanjeliový oheň.
 4. Mladí chcú dnes vidieť Kristovu tvár; musíme im ukázať Ježiša.
 5. Naše srdcia sú veľmi často príliš malé. Musíme dovoliť Kristovi, aby ich rozšíril.
 6. Mladí nemajú strach. Čakajú, že ich povoláme nasledovať Ježiša Krista až na kríž.
 7. Musíme ohlasovať kerygmu; mladí musia dostatočne poznať Ježiša, aby mu mohli klásť otázky.
 8. Kristus nás žiada, aby sme boli významnými partnermi dialógu s mladými.
 9. Rozlišovanie bez Ducha Svätého je iba psychologickou technikou.
 10. Prečo sa mladí nezamilujú do Krista, ktorého im predkladáme?
 11. Kristus nemyslel na sebazachovanie a ani my by sme naň nemali myslieť.

Svätosť

 1. Dospelí neukázali mladým cestu svätosti. Povolávať mladých k svätosti znamená, že my sami sa musíme stať svätými.
 2. Mali by sme pravidelne piť z Božieho slova.
 3. Mladí chcú koherentnosť medzi ortodoxiou a ortopraxou.
 4. Poníženosť je kameň, na ktorom rastie povolanie.
 5. Čistota a sexualita sú darom, nie prekážkou šťastia.

Líderstvo dospelých mladých ľudí

 1. Povolanie je služba, nie privilégium alebo moc.
 2. Mladí sa potrebujú formovať, aby sa mohli stať protagonistami v novom areopágu.
 3. Mladí chcú Cirkev, ktorá im pomôže budovať lepšiu spoločnosť.
 4. Mladí sú najlepší evanjelizátormi mladých.
 5. Mladí nie sú druhoradými členmi Cirkvi alebo iba „nádobami“: sú protagonistami.
 6. Mladým musíme pomáhať zosobniť sa s projektom svojho kresťanského života.
 7. Potrebujeme skupiny mládežníckej animácie na rovine štátu, diecézy a farnosti.

Vychádzajúca Cirkev

 1. Našou úlohou je znovu objaviť Cirkev, ktorá vychádza, neobnoviť Cirkev iba preto, aby sa mladí do nej vrátili.
 2. Potrebujeme Cirkev, ktorá by bola pripravená prijať nepohodlie z „vychádzania“.
 3. Potrebujeme evanjeliovú pohostinnosť pre emigrantov.
 4. „Cirkev, ktorá vychádza“ sa začína nami biskupmi, ktorí tiež „vychádzajú“.
 5. Keď mladí uvidia, že vedúci Cirkvi „vychádzajú“, budú povzbudení a pripoja sa k nám.
 6. Cirkev nemôže reprodukovať nerovnakosti spoločnosti.
 7. Cirkev je povolaná byť prorockou vo svete globalizácie.
 8. Kristus trávil svoj čas s ľuďmi, ktorých náboženskí predstavitelia pokladali za vylúčených zo spásy.
 9. Loď v prístave je síce bezpečná, ale nikam sa neplaví.
 10. Na konci týchto 30. dní by mal tento synodálny duch (teda že sme spolu, bok po boku kráčali) aj naďalej pokračovať.
 11. Synoda nie je parlament; je to chránený priestor, v ktorom pôsobí Duch Svätý.
 12. Musíme oslobodiť moc krásy, ktorá vie zachytiť srdce.

Povolanie

 1. Rôzne skúsenosti z misií sú školou činnosti a rozlišovania, laboratóriom mystiky a pastoračnej starostlivosti.
 2. Mladých nemožno pokladať za poľovný revír na povolania.
 3. Rozlišovanie povolania je proces, ktorý sa začína v rodine a rozvíja sa v iných spoločenstvách.
 4. Každé povolanie obsahuje asketický rozmer: zvoliť si niečo vždy znamená povedať nie niečomu inému.

Preklad Štefan Turanský SDB
Zdroj: https://www.americamagazine.org/faith/2018/11/08/top-100-quotes-i-overheard-synod-young-people
Foto: halfpoint.sk