Pápež František prijal účastníčky generálnej kapituly Malých sestier Ježišových

Pápež František prijal dňa 2. októbra na osobitnej audiencii účastníčky generálnej kapituly Malých sestier Ježišových. Úlohu tohto spoločenstva zasvätených žien vystihol Svätý Otec nasledujúcim obrazom: „Prichádza mi na um onen dialóg medzi dubom a mandľovníkom. Dub povedal mandľovníku: ‚Hovor mi o Bohu‘, a mandľovník zakvitol. Toto je to čo Cirkev žiada od vás: zakvitnúť, zakvitnúť v gestách Božej lásky.“ 

Svätý Otec pripomenul dôležitosť generálnej kapituly, ktorá je v prvom rade duchovnou skutočnosťou návratu k prameňu povolania tak spoločného ako aj osobného:

„V prameni vášho Inštitútu je strhujúca skúsenosť Božej blízkosti, ktorú zažila vaša zakladateľka, malá sestra Magdaléna Ježišova. Nasledujúc blahoslaveného Karola de Foucaulda pochopila, že Všemohúci Boh, Stvoriteľ a Pán vesmíru, nemal strach stať sa z lásky k nám malým dieťaťom, dôverujúcim, v Máriinom náručí, a chce sa darovať každému z nás, pokorne, z lásky. Dnes, skoro po 80 rokoch od založenia Inštitútu, viac ako tisíc malých sestier Ježišových je rozptýlených po celom svete. Nachádzajú sa v ľudsky ťažkých situáciách, medzi najmenšími a najchudobnejšími. Nie sú tam hlavne na to, aby ošetrovali, vychovávali a katechizovali – i keď aj toto robia dobre –, ale aby milovali, aby žili spolu s najmenšími, ako to robil Ježiš, aby ohlasovali Evanjelium jednoduchým životom práce, prítomnosti, priateľstva a  bezpodmienečného prijatia“.

Pápež povzbudil sestry k slobode, ktorá im pomôže naplno prežívať ich zasvätenie a byť oddané tomu podstatnému:

„Ostaňte slobodné od väzieb na diela a veci, slobodné pre lásku voči tým, ktorých stretnete kamkoľvek vás Duch povedie. Slobodné pre lietanie, slobodné pre snívanie. Problémy prítomnosti vám pomáhajú zdieľať bolesti mnohých  bratov: a tiež ste spolu s nimi často prinútené zatvoriť alebo opustiť vaše domovy, aby ste utiekli inam. (…) Ale v tomto všetkom, láska, ktorú máte vo svojich srdciach, robí z vás slobodné ženy oddané podstate.“

Vo svojom príhovore k delegátkam generálnej kapituly vyzdvihol Svätý Otec aj ďalší dôležitý prvok ich spirituality, a to je bratstvo.

„Bratstvo žité medzi vami otvára vaše srdcia k bratstvu voči všetkým. Vaša zakladateľka vás pozvala, aby ste sa stali «Arabmi uprostred Arabov, kočovníkmi uprostred kočovníkov, robotníkmi uprostred robotníkov a hlavne ľuďmi uprostred ľudí».“  (…) „Vaše srdcia nemajú bariéry. Prirodzene nemôžete zmeniť svet vy samé, ale môžete ho osvietiť nesúc radosť Evanjelia do štvrtí, na cesty, zamiešané v dave, vždy blízko tím najmenším.“

Na záver Svätý Otec poďakoval Malým sestrám Ježišovým za ich návštevu a poprosil ich o modlitbu za seba. Prostredníctvom generálnej zodpovednej poslal svoj pozdrav členkám spoločenstva na celom svete.

Zdroj: RV

-msk-