Pápež generálnej kapitule redemptoristov: Nové víno do nových nádob

„Nebojte sa kráčať po nových cestách, viesť dialóg so svetom vo svetle vašej bohatej tradície morálnej teológie“, či „zašpiniť si ruky v službe tým, na ktorých ľuďom nezáleží“. Takto Svätý Otec povzbudil redemptoristov, ktorých prijal v sobotu 1. októbra vo Vatikáne pri príležitosti ich generálnej kapituly.

Vyše stovke členov 26. generálnej kapituly Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa, zídených z 85 krajín, sa pápež František krátko prihovoril spontánnymi slovami v španielčine a pripravený príhovor im odovzdal na papieri.

Počas kapituly si rehoľa zvolila nového generálneho predstaveného. Páter Rogério Gomes CSsR, pôvodom z Brazílie, bude plniť funkciu šesť rokov. Medzi 91 oprávnenými kapitulármi redemptoristov zo Slovenska a Čiech zastupuje provinciál Provincie Bratislava-Praha páter Václav Hypius CSsR a redemptoristov z Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku protoihumen otec Metod Marcel Lukačik CSsR. Jeden týždeň bol členom kapituly spolu s ďalšími štyrmi laikmi aj vedúci laického spoločenstva Rieka Života Bohuš Živčák.

Odvaha zašpiniť si ruky

„Slávenie generálnej kapituly nie je kánonickou formalitou. Znamená to zažiť Turíce, ktoré majú schopnosť urobiť všetko novým“ (porov. Zjv 21,5). Takto píše pápež František v odovzdanom texte. Pripomína dôležitosť tém spoločného uvažovania kapituly pre činnosť kongregácie v súčasnosti. Ide o identitu, poslanie, zasvätený život, formáciu a riadenie. V tejto súvislosti povzbudzuje:

„Ide o základné témy, ktoré sú navzájom prepojené, aby ste prehodnotili svoju charizmu vo svetle znamení čias. Toto komunitné rozlišovanie je zakorenené v schopnosti každého z vás hľadať tajomstvo Krista Vykupiteľa, ktoré je dôvodom vášho zasvätenia a vašej služby mužom a ženám, ktorí dnes žijú na existenciálnych perifériách našich dejín. Je zakorenené v plodnosti alfonziánskej charizmy, ako v miazge, ktorá vyživuje duchovný život a misiu každého a dáva jej rozkvet. Povzbudzujem vás k odvahe, majúc ako jedinú hranicu evanjelium a Učiteľský úrad Cirkvi.

Nemajte strach kráčať po nových cestách, viesť dialóg so svetom (porov. Konšt. 19) vo svetle vašej bohatej tradície morálnej teológie. Nebojte sa zašpiniť si ruky v službe tým, ktorí to najviac potrebujú, a ľuďom, s ktorými sa nepočíta.“

Svätý Otec ďalej v stanovách rehole vyzdvihuje výraz „disponibilita“, čo znamená pripravenosť čeliť skúškam, „úplne sa odovzdať misii, celým srdcom, dies impendere pro redemptis, do posledných dôsledkov (porov. Konšt. 20)“.

Kreatívna vernosť: nové víno do nových nádob

Táto doba si vyžaduje v Cirkvi obnovenie sa v Duchu Svätom v „kreatívnej vernosti Kristovmu poslaniu“, tak ako to uvádzajú aj spomenuté Konštitúcie, konštatuje ďalej pápež.  Obnova je podľa jeho slov „procesom obrátenia srdca a mysle, intenzívnej metanoie a tiež zmenou štruktúr“. Pápež František to vyjadruje pomocou obrazu z príbehu o Ježišovom stretnutí so Samaritánkou pri studni z Evanjelia podľa Jána:

„Neraz potrebujeme rozbiť staré džbány (porov. Jn 4,28), zdedené z našich tradícií, ktoré odniesli toľko vody, no už splnili svoju funkciu. A rozbiť naše amfory, plné citových väzieb, kultúrnych zvyklostí a príbehov nie je ľahká úloha, je to bolestivé, ale nevyhnutné, ak chceme piť novú vodu, ktorá pochádza z prameňa Ducha Svätého, prameňa každej obnovy.

Kto zostane pripútaný k vlastným istotám, riskuje, že upadne do skôrnatenia srdca, „sklerokardie“, ktorá bráni pôsobeniu Ducha v ľudskom srdci. Naopak, nesmieme klásť prekážky obnovujúcemu pôsobeniu Ducha, predovšetkým v našich vlastných srdciach a životnom štýle. Len takto sa stávame misionármi nádeje!“

Tri piliere: láska k Pánovi, komunita a modlitba

„Nové víno do nových nádob,“ cituje ďalej pápež František Markovo evanjelium  (2,22) a redemptoristom kladie na srdce „nezabúdať na tri základné piliere kongregácie: ústredné miesto Kristovho tajomstva, život spoločenstva a modlitbu“. Pripomína aj výzvu zakladateľa rehole:

„Svedectvo a učenie sv. Alfonza vás neustále vyzýva, aby ste zotrvávali v Pánovej láske. Bez neho nemôžeme nič urobiť; zotrvávajúc v ňom prinášame ovocie (porov. Jn 15,1-9). Zanechanie komunitného života a modlitby je bránou k sterilite zasväteného života, k smrti charizmy a k uzavretosti voči bratom. Naopak, poslušnosť Kristovmu Duchu podnecuje k evanjelizovaniu chudobných, tak ako to zvestoval Vykupiteľ v nazaretskej synagóge (porov. Lk 4,14-19), čo v kongregácii konkretizoval sv. Alfonz Mária de Liguori.“

V závere odovzdaného textu pápež František zdôrazňuje, že „dielo je Pánovo, a my sme len služobníkmi, ktorí urobili to, čo boli povinní urobiť“ (porov. Lk 17,10). Celú kongregáciu, ako aj laikov, ktorí zdieľajú jej charizmu, zveruje pápež pod ochranu Matky ustavičnej pomoci, s povzbudením, aby boli vytrvalými vo svojej misii.

Zdroj: Vatican News, mh, jb