Pápež píše rehoľníkom do Brazílie: Je Ježiš naozaj našou prvou a jedinou láskou?

V nedeľu 16. augusta sa v Brazílii začal Národný týždeň zasväteného života. Svätý Otec pozdravil na diaľku účastníkov tejto iniciatívy osobitným listom. Povzbudzuje ich k obnove v povolaní a misii, aby uprostred dnešnej doby naplno žili pre službu, s pohľadom upretým na Ježiša.

V osobitnom liste adresovanom zasväteným mužom a ženám Brazílie, datovanom 5. augusta v Lateránskej bazilike v Ríme, Svätý Otec vyjadruje svoju radosť a modlitbové zjednotenie s iniciatívami Národného týždňa zasväteného života.  Pripomína, že „cesta povolania má svoj pôvod v skúsenostnom spoznaní, že sme milovaní Bohom: život sám je už ovocím Božieho povolania; povolal nás k životu, pretože nás miluje a všetko predurčil, aby bol každý z nás jedinečný, sprevádza nás cestami nášho života, niekedy zaprášenými, a poznajúc našu doliehavú clivotu po láske a šťastí nás volá k radosti, ktorá sa nachádza iba v darovaní seba druhým (porov. Posolstvo k 55. svetovému dňu modlitieb za povolania, 22. apr. 2018).

Na druhej strane, zoči-voči výzvam kladeným súčasnou spoločnosťou, ktorá žije v  období premien, je potrebné byť bdelými, aby sme sa vyhli pokušeniu mať svetský pohľad, ktorý nám bráni vnímať kľúčovú rolu Božej milosti v živote človeka a zvádza nás k hľadaniu si náhrad (porov. Homília v 24. svetový deň zasväteného života, 1. feb. 2020). Najlepší protiliek voči takémuto pokušeniu je dať prioritu modlitbe uprostred všetkých našich činností, s istotou, že človek, ktorý zameriava pohľad na Ježiša, sa učí žiť, aby slúžil, pretože zakúša to, čo povedal prorok Izaiáš: „Pretože si drahý mojim očiam, … a ja ťa milujem“ (Iz 43,4).

Pápež na záver povzbudzuje k intenzívnejšej podpore obnovy života a poslania zasvätených v Brazílii, keď pripomína položiť si opätovne otázku, ktorú rehoľníkom a rehoľníčkam adresoval ešte v roku 2014 v Apoštolskom liste zasväteným:

„Je Ježiš skutočne našou prvou a jedinou láskou, ako sme si predsavzali, keď sme skladali svoje sľuby? Iba ak to tak je, môžeme a musíme milovať v pravde každého človeka, ktorého stretneme na našej ceste, pretože sme sa od Ježiša naučili, čo je to láska a ako treba milovať: budeme vedieť milovať, lebo budeme mať jeho srdce.“ (Apoštolský list Svätého Otca Františka všetkým zasväteným osobám  pri príležitosti Roka zasväteného života, 21. nov. 2014, č. 2)

Všetkých účastníkov brazílskeho Národného týždňa zasväteného života napokon Svätý Otec František zveruje pod ochranu Panny Márie Aparecidskej a udeľuje im svoje apoštolské požehnanie.

Brazílskych rehoľníkov a rehoľníčky povzbudil Svätý Otec aj pri modlitbe Anjel Pána v uplynulú nedeľu 16. augusta, keď oslovil skupiny prítomné na Námestí sv. Petra s národnými vlajkami:

„Zvlášť pozdravujem brazílskych rehoľníkov prítomných tu, v Ríme – s toľkými zástavami! Títo rehoľníci duchovne prežívajú prvý krát Národný týždeň zasväteného života, ktorý sa slávi v Brazílii. Požehnaný týždeň zasväteného života! Len tak ďalej!“

Zdroj: Vatican News, jb, mh