Pápež sa prihovoril augustiniánom na konci generálnej kapituly

Svätý Otec v piatok 13. septembra prijal vo Vatikáne členov Rehole sv. Augustína pri príležitosti ich generálneho zhromaždenia konaného v Ríme. Vyzval ich prežívať skúsenosť Boha v komunite i vo svete.

Po včerajšej audiencii členov generálnej kapituly Rádu bosých augustiniánov, pápež František dnes prijal vo Vatikáne pri rovnakej príležitosti ich „bratov“ nazývaných jednoducho augustiniáni alebo Rehoľa sv. Augustína. Ich rehoľné rúcho je čiernej farby a sú prítomní aj na Slovensku, konkrétne v Košiciach.

Svätý Otec uvítal augustiniánov slovami o zodpovednosti zasväteného života, ku ktorému sú povolaní:

„Ste si dobre vedomí, že zasvätené komunity sú miesta, v ktorých je potrebné žiť skúsenosť Boha vychádzajúcu zo silnej interiority a v spoločenstve s bratmi. Toto je prvá, základná výzva, ktorá apeluje na zasvätených a ktorú vám túžim dnes zvlášť zveriť: zažiť spolu skúsenosť Boha, aby sme mohli tomuto svetu ukázať Boha jasne a odvážne, bez kompromisov či otáľania. Je to veľká zodpovednosť!“

Pápež František k tomu citoval slová sv. Pavla VI. z exhortácie Evangelica testificatioz r. 1971 o obnovení rehoľného života podľa Druhého vatikánskeho koncilu:

«Cirkevná tradícia – je azda potrebné pripomínať to? – nám ponúka od počiatku toto privilegované svedectvo o neustálom hľadaní Boha, o jedinečnej a nerozdelenej láske ku Kristovi, o absolútnej oddanosti rastu jeho kráľovstva. Bez tohto konkrétneho znaku by láske, ktorá oživuje celú Cirkev, hrozilo ochladenie, a spásny paradox evanjelia by sa otupil, „soľ“ viery by stratila svoju chuť vo svete podstupujúcom sekularizáciu» (Evangelica testificatio, č. 3).

„V tom čase prechádzala fázou sekularizácie, dnes je úplne sekularizovaná,“ poznamenal k slovám sv. Pavla VI. pápež František. Ďalej zdôraznil, že život v komunite je tvorený každodennými maličkosťami, kde je miesto otvorené pre lásku:

„Vy, augustiniáni ste povolaní svedčiť o tej horúcej, živej, viditeľnej a chytľavej láske Cirkvi cez komunitný život, ktorý jasne ukazuje prítomnosť Vzkrieseného a jeho Ducha. Zjednotenie v láske – ako dobre vysvetľujú aj vaše Stanovy – je centrálnym bodom skúsenosti a spirituality sv. Augustína a je to základ celého augustiniánskeho života.“

Svätý Otec citoval aj sv. Augustína z jeho reflexie nad slovami Krista: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. – Ale čo je dokonalosť lásky? Je to milovať aj nepriateľov, aby sa stali bratmi.“

Prítomným rehoľníkom pápež na záver dodal: „Drahí bratia, toto je aj dnes vaša výzva a zodpovednosť: žiť vo vašich komunitách tak, aby ste spolu prežívali skúsenosť Boha a mohli ho živého ukazovať svetu!“

Zdroj: RV, Miroslava Holubíková