Po 23 rokoch je od 1. januára 2019 zriadená spoločná Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života vo Vatikáne dekrétom ku dňu 1. januára 2019 zriadila novú KONFERENCIU VYŠŠÍCH REHOĽNÝCH PREDSTAVENÝCH NA SLOVENSKU, ktorú budete môcť registrovať aj pod skratkou KVRPS.

K 31. decembru 2018 tak ukončili činnosť dva samostatné subjekty – Konferencia vyšších rehoľných predstavených (KVRP) a Konferencia vyšších predstavených ženských rehôl na Slovensku (KVPŽR), ktoré takto prešli 23-ročnú púť (1995-2018) a prostredníctvom ich činnosti a vzájomnej podpory sa uskutočnilo mnoho dobra pre samotných zasvätených a tiež v Cirkvi a spoločnosti na Slovensku. Ďakujeme Pánovi za prejdenú cestu a za Jeho sprevádzanie!

Teraz je tu čas otvoriť sa pre čosi nové… Novosť je pojem, ktorý nám nie vždy „chutí“. Svätý Otec František však kedysi povedal: „Kresťanská nádej sa zakladá na viere v Boha, ktorý vždy tvorí niečo nové v živote človeka, tvorí niečo nové v dejinách, tvorí niečo nové aj vo vesmíre. Náš Boh je Bohom, ktorý tvorí nové veci, lebo je Bohom prekvapení. [Teda] nové veci a prekvapenia.“ S týmto povzbudením vstupujeme aj my do tejto novej reality.

Vznik spoločnej Konferencie predchádzalo takmer 2-ročné obdobie prípravy, rozlišovania na rôznych úrovniach a tiež štúdium fungovania konferencií zasvätených v iných krajinách Európy. A – možno tak, ako aj niektorí z vás – sme sa pýtali: prečo zjednotenie? Aký to má význam? Aké budú pozitíva a aké máme obavy z predloženej vízie spojenia? Áno, prešli sme tým. A dnes môžeme s istotou povedať, že zmysel zjednotenia nie je len technický, ale ide nám hlavne o svedectvo jednoty zasvätených, pretože veríme, že aj takto je možné posilniť celkové vnímanie a identitu zasväteného života ako takého v dnešnej dobe. Zároveň túžime viac sa vzájomne poznať a dopĺňať sa v spoločnom poslaní v Cirkvi pre účinnejšiu spoluprácu a vzájomnú pomoc a potom – áno, sú tu aj tie administratívno-praktické veci, v ktorých tiež potrebujeme ísť spolu a hľadať to, čo môže byť dnes – v Cirkvi a v spoločnosti – pomocou preto, aby sme mohli stále lepšie a účinnejšie slúžiť a uskutočňovať zverené poslanie podľa našich špecifických chariziem. Teda nemôžeme a nechceme sa zacykliť v tradičných prístupoch a riešeniach, ale – ak to doba a spoločnosť umožňuje – vidieť veci aj inak, vidieť nové formy, možnosti a preto potrebujeme sa učiť navzájom, potrebujeme sa aj inšpirovať a učiť od iných… a pritom zostať naplno tými, ktorými máme byť.

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku v súčasnosti združuje 45 ženských a 29 mužských rehoľných spoločností, v ktorých žije približne 3 000 zasvätených mužov a žien.  Aj keď náš život nie o číslach, je to predsa len sila a tak je našou túžbou, aby sa táto sila prejavila aj cez naše modlitby, obety, skutky, aby Konferencia a tí, ktorí ju v jej počiatkoch povedú, a tiež každý brat a sestra, vnímali túto silu modlitby a podpory a prinášali bohaté ovocie v Cirkvi i v spoločnosti.

Sr. Jana Kurkinová, FMA  a P. Václav Hypius, CSsR, doterajší predsedovia KVPŽR a KVRP

Ilustračný obrázok: prekryté doterajšie logá KVRP a KVPŽR