Ponuka štúdia Master v teológii manželstva a rodiny v akademickom roku 2020/21

Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s Košickou arcidiecézou a Akadémiou Karola Wojtylu otvára prihlasovanie na akademický program Master v teológii manželstva a rodiny v akademickom roku 2020/21.

CHARAKTERISTIKA

Formovať myseľ i srdce
Hlavným zámerom tohto programu je formovať myseľ i srdce koordinátorov pastorácie rodín vo farnostiach a zodpovedných aktérov pomáhajúcich profesií tak, ako to bolo vlastné sv. Jánovi Pavlovi II., patrónovi tohto programu.
FORMOVAŤ MYSEĽ – pretože rásť môžeme iba vďaka poznaniu. Obsah programu vychádza zo základu, ktorý tvorí učenie Cirkvi o manželstve a rodine predovšetkým posledných pápežov (Pavla VI., Jána Pavla II., Benedikta XVI. a Františka). Uvedený základ obohacuje pohľad spoločenských vied, ktoré sa na manželstvo a rodinu pozerajú z rôznych uhlov pohľadu (filozofia, teológia, právo, psychológia, medicína, pedagogika). Touto kombináciou sa vytvára fundovaný základ pre kvalitné vzdelanie a formáciu konkrétnych aktérov.
FORMOVAŤ SRDCE a ducha spoločenstva – pretože láske sa je možné učiť len v spoločenstve. Celý program je obohatený o spoločné slávenie Eucharistie, spoločné stolovanie, rozhovory pri občerstvení. Nad rámec akademickej formácie ponúkame ďalšie kultúrne, duchovné či spoločenské aktivity pre rozvoj vzťahov na ľudskej i duchovnej úrovni.

Duchovným správcom programu je riaditeľ Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach, ktorý okrem duchovnej starostlivosti zabezpečuje i prepojenie študentov s ich farnosťou a ich zapojenie do pastorácie.

OBSAH ŠTÚDIA

Teologicko-filozofický základ
Osoba z pohľadu filozofickej a teologickej antropológie
Manželstvo a rodina vo Svätom Písme
Dokumenty Magistéria o manželstve a rodine
Morálna teológia – princípy
Morálna teológia – špeciálna
Pastorácia manželstva a rodiny
Základy bioetiky
Teológia manželstva a rodiny
Lektúra diela K. Wojtylu „Láska a zodpovednosť“
Teológia tela – katechézy o ľudskej osobe a láske
Kánonické právo manželské
Manželstvo ako sviatosť
Spiritualita manželského a rodinného života

Spoločenskovedný blok
Všeobecná a klinická psychológia manželstva a rodiny
Výchova k manželstvu a rodičovstvu a sexuálna výchova
Biomedicínsky rozmer manželského života
Rodina v právnom systéme spoločnosti
Pedagogika rodiny
Aplikovaná psychológia manželstva a rodiny
Sociálna a rodinná politika
Sociológia rodiny
Sprevádzanie manželov a rodín

Súčasťou štúdia je vykonanie pastoračnej praxe v spolupráci s Arcidiecéznym centrom pre rodinu a Kurz prirodzených metód plánovania rodičovstva.

VYUČUJÚCI

Lektormi programu sú kňazi, manželia a odborníci zo Slovenska a zahraničia, profesori i absolventi Pápežského teologického inštitútu Jána Pavla II. v Ríme pre vedy o manželstve a rodine a absolventi programu Master of Studies on Marriage and the Family na Medzinárodnom teologickom inštitúte (International Theological Institute) v Gamingu a Trumau. Formou hosťovských prednášok sú zapojení aj zahraniční profesori. Garantom programu je  Mons. Marek Forgáč, PhD., košický pomocný biskup.

CIEĽOVÉ SKUPINY

Program je určený pre osobnú i profesionálnu formáciu kňazov, zasvätených, manželských párov, seminaristov i jednotlivcov.

Hlavným zámerom je formácia budúcich koordinátorov farskej pastorácie rodín (kňazi, seminaristi, rodiny, zasvätení), ktorí môžu v budúcnosti napomáhať rozvoju pastorácie rodín vo farnostiach (v sprevádzaní manželov, v príprave na manželstvo, vo vedení rodinných spoločenstiev, v katechéze detí, mladých i dospelých, v odbornej pomoci rozvedeným a rodinám v kríze).

Ďalším zámerom je následná profilácia odborníkov pre prácu s rodinou. Osobitnou cieľovou skupinou sú preto odborníci (psychológovia, právnici, lekári, zdravotnícky personál, sociálni pracovníci, učitelia, vychovávatelia, katechéti, pastorační pracovníci a sociálni pedagógovia).

ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA

Štúdium je rozdelené do dvoch rokov. Akademický rok prebieha vždy od septembra do mája, pričom  jeden akademický rok pozostáva z  11  vopred dohodnutých termínov. Program sa realizuje počas sobôt, v rámci ktorých je vyučovací deň rozvrhnutý do ôsmich vyučovacích hodín, medzi nimi je čas na občerstvenie, spoločný obed, zdieľanie, rozhovory s vyučujúcimi i študentmi. Ďalšia časť štúdia pozostáva zo samoštúdia, lektúry zadaných textov, vypracovania zadaní a úloh a e-learningu.

Táto forma je vhodná zvlášť pre pracujúcich a pre manželské páry s deťmi. Jej výhodou je nižšia časová náročnosť, pestrejšia paleta hosťujúcich prednášajúcich, family friendly prvok, ktorý umožňuje štúdium aj pre rodičov s deťmi vďaka prítomným animátorom.

Súčasťou štúdia je min. jedno víkendové stretnutie za rok.

MOŽNOSTI PRIHLÁSENIA

Program master je štúdiom druhého stupňa cirkevných štúdií náboženských vied.

  1. Ako riadni študenti sa môžu prihlásiť absolventi bakalárskeho štúdia náboženských vied alebo ekvivalentného filozoficko-teologického štúdia. Pre získanie titulu je potrebné absolvovať všetky prednášky a skúšky, skúšku z cudzieho jazyka, vykonať pastoračnú prax, napísať záverečnú prácu pod vedením školiteľa a úspešne absolvovať záverečnú skúšku lectio coram z predmetu Teológia manželstva a rodiny a Rodina v pohľade spoločenských vied.
  2. Iní záujemcovia sa môžu prihlásiť ako tzv. mimoriadni študenti, pričom po absolvovaní im nebude udelený akademický titul, ale certifikát o absolvovaní programu. Pre získanie certifikátu o absolvovaní je potrebné absolvovať všetky prednášky a skúšky, vykonať pastoračnú prax, a úspešne absolvovať záverečnú skúšku lectio coram z predmetu Teológia manželstva a rodiny a Rodina v pohľade spoločenských vied.

ŠKOLNÉ

Jednotlivci 300€/akademický rok
Manželský pár 450€/akademický rok

Tento program je vyňatý zo slovenského systému školstva, tzn. neexistujú naň žiadne dotácie, školné predstavuje reálne náklady.

Školné je možné splatiť aj v splátkach počas akademického roka. Ak by mala byť výška školného prekážkou pre absolvovanie programu, v prípade objektívnych dôvodov je možné požiadať o zníženie školného, prípadne sa náklady môžu uhradiť v spolupráci s farnosťou, spoločenstvom.

Okrem školného študent uhrádza náklady na  víkendové stretnutie za rok a obedy počas stretnutí. Občerstvenie počas stretnutí je v réžii komunity študentov.

PRIHLÁSENIE

Pre prihlásenie je potrebné vyplniť TENTO FORMULÁR najneskôr do 12. júna 2020. K prihláške je potrebné dodať kópiu diplomu dosiahnutého vzdelania, resp. maturitného vysvedčenia, štruktúrovaný životopis, krátky motivačný list a odporúčanie farára, v prípade kňazov odporúčanie ordinára. Viac informácií o forme potrebných dokumentov zašleme po prihlásení.

Maximálny počet uchádzačov, ktorí budú prijatí v akademickom roku 2020/21 je 20, uchádzači z Košickej arcidiecézy môžu byť uprednostnení.

MASTER V MÉDIÁCH

Program Master na rádiu Lumen (od 41:30)
Master očami študentov (promo video)

KONTAKTY

Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
Hlavná 89, 041 21 Košice
www.tf.ku.sk  
sekretariatakw@gmail.com