Posolstvo pápeža Františka na Deň modlitieb za povolania 2016

„Cirkev, matka povolaní“ – to je názvom Posolstva pápeža Františka k budúcoročnému Svetovému dňu modlitieb za povolania. Jeho 53. ročník bude Cirkev sláviť 17. apríla 2016, na Štvrtú veľkonočnú nedeľu.
Svätý Otec dáva v jubilejnom roku tému povolania do súvisu s cirkevným spoločenstvom, ale aj s témou Božieho milosrdenstva. Ako píše, „osobitné povolania sa rodia v lone Božieho ľudu a sú darmi Božieho milosrdenstva“. Pápež všetkých pozýva „kontemplovať apoštolské spoločenstvo a vzdávať vďaky za úlohu spoločenstva na ceste povolania každého jednotlivca“. Píše:
„Každé povolanie v Cirkvi má svoj pôvod v spolucítiacom pohľade Ježiša. Obrátenie a povolanie sú ako dve strany jednej mince a po celý život misionárskeho učeníka sa na seba neustále odvolávajú.“
Ako ďalej pápež v posolstve uvádza, Boh povoláva prostredníctvom spoločenstva a práve táto „cirkevná dynamika povolania je protilátkou na ľahostajnosť a individualizmus“. Svätý Otec vyzýva všetkých veriacich „prijať svoju zodpovednosť za starostlivosť o povolania a za rozpoznávanie povolania“.
Následne posolstvo v troch bodoch charakterizuje vývoj povolania vo vzťahu k Cirkvi: „Povolanie sa rodí v Cirkvi“, „povolanie rastie v Cirkvi“ a „povolanie je podporované Cirkvou“.
Ako uvádza Svätý Otec, osobitnú úlohu v starostlivosti o povolania zohrávajú kňazi: „Pastoračná starostlivosť o povolania je jednou zo základných častí ich pastoračnej práce.“
Svätý Otec upozorňuje aj na zodpovednosť všetkých členov cirkevného spoločenstva ohľadom povolaní a vysvetľuje, v čom spočíva materskosť Cirkvi v tomto smere:
„Všetci veriaci sú povolaní uvedomiť si cirkevnú dynamiku povolania, aby sa spoločenstvá viery mohli stať, podľa príkladu Panny Márie, materským lonom, ktoré prijíma dar Ducha Svätého (porov. Lk 1,35-38). Materskosť Cirkvi vyjadrujeme prostredníctvom vytrvalej modlitby za povolania a prostredníctvom činnosti vzdelávania a sprevádzania tých, ktorí vnímajú volanie Boha. Vyjadrujeme ju aj prostredníctvom vhodného výberu kandidátov na službu vysvätených a k zasvätenému životu. Nakoniec, je matkou povolaní v neustálom podporovaní tých, ktorí zasvätili život službe iným.“

(Zdroj: RV; -zk-)