Posolstvo pápeža františkánom na generálnej kapitule: Objímajte chudobných

Svätý Otec sa formou posolstva prihovoril členom Generálnej kapituly františkánov, ktorí od 3. do 18. júla zasadali v Ríme ako delegáti z celého sveta: „Nezabudnite, že obnovený pohľad, schopný otvoriť sa Božej budúcnosti, nadobúdame našou blízkosťou chudobným, obetiam moderného otroctva, utečencom a vylúčeným tohto sveta. Oni sú vašimi učiteľmi. Objímajte ich tak, ako to robil svätý František!“

Svätý Otec v liste oslovuje františkánov „drahí bratia“. S vďakou na úvod oceňuje službu doterajšieho generálneho ministra Michaela Perryho a blahoželá k zvoleniu jeho nástupcovi, pátrovi Massimovi Fusarellimu. Svoj pozdrav súčasne adresuje aj všetkým františkánskym komunitám po celom svete. V liste okrem iného píše:

„Mnoho mesiacov sa kvôli pandémii znovu nachádzame v situáciách núdze, izolácie a utrpenia. Táto kritická skúsenosť nás na jednej strane všetkých pohýna k uvedomeniu, nakoľko je náš pozemský život iba cestou, po ktorej musíme kráčať ako pútnici a cudzinci, putujúci mužovia a ženy, ochotní odľahčiť sa od vecí a osobných nárokov.

Na druhej strane je to prospešná príležitosť na prehĺbenie vzťahu s Kristom a s bratmi: myslím na vaše komunity, povolané byť pokornou prorockou prítomnosťou uprostred Božieho ľudu a svedectvom bratstva a jednoduchého a radostného života pre všetkých.“

Pápež František ďalej reaguje na tému kapituly „Obnovme našu víziu. Prijmime našu budúcnosť“ a na jej biblické motto „Prebuď sa, … a bude ti svietiť Kristus!“ z Listu sv. Pavla Efezanom (5,14):

„Obnoviť vlastnú víziu. To je to, čo zakúsil mladý František z Assisi. Sám to dosvedčuje, keď vo svojom «Testamente» rozpráva o skúsenosti, ktorú pokladá za základ svojho obrátenia, o stretnutí s malomocnými: «To, čo bolo trpké, premenilo sa mi na sladkosť duše a tela» (Test 1-4). V koreňoch vašej spirituality je toto stretnutie s poslednými a trpiacimi v znamení „konania milosrdenstva“.

Boh sa dotkol Františkovho srdca prostredníctvom milosrdenstva ponúknutého bratovi a naďalej sa dotýka našich sŕdc prostredníctvom stretnutia s druhými, predovšetkým s ľuďmi, ktorí to najviac potrebujú. Obnova vašej vízie sa nemôže začať inak než od tohto nového pohľadu, ktorým treba kontemplatívne vidieť úbohého a marginalizovaného brata ako znak – takmer sviatosť – Božej prítomnosti.

Z tohto obnoveného pohľadu, z tejto konkrétnej skúsenosti stretnutia s blížnym a s jeho ranami, sa môže zrodiť obnovená energia hľadieť do budúcnosti ako „bratia“ a ako tí „menší“, ktorými ste vy, podľa krásneho mena „menší bratia“, ktoré svätý František vybral pre seba i pre vás.“

Svätý Otec ďalej zdôraznil zdroj obnovujúcej sily, ktorou je Duch Svätý:

„Zatiaľ čo vo väčšej časti Rádu čelíte výzvam klesajúceho počtu a starnutia, nedovoľte, aby vám úzkosť a strach bránili mať otvorené srdcia a mysle pre obnovu a oživenie, ktoré Boží Duch prebúdza vo vás a medzi vami. Máte duchovné dedičstvo neoceniteľného bohatstva, zakoreneného v evanjeliovom živote, charakterizovanom modlitbou, bratstvom, chudobou, umenšenosťou a putovaním.

Nezabudnite, že obnovený pohľad, schopný otvoriť sa Božej budúcnosti, nadobúdame našou blízkosťou chudobným, obetiam moderného otroctva, utečencom a vylúčeným tohto sveta. Oni sú vašimi učiteľmi. Objímajte ich tak, ako to robil svätý František!“

Zdroj: RV, mh, jb