Posvätný ruženec s myšlienkami blahoslavenej Alfonzy Márie Eppingerovej

V máji a októbri zvykneme častejšie hľadať rozjímania k modlitbe svätého ruženca. Na stránke bl. Alfonzy Márie Eppingerovej pribudli k ružencovým tajomstvám myšlienky tejto blahoslavenej zakladateľky kongregácií pôsobiacich aj u nás.


Radostný ruženec

1. Ježiš, ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.
Prečistá Panna, skrze tvoje sväté panenstvo a tvoje nepoškvrnené počatie, očisti moje srdce a moje telo.

2. Ježiš, ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.
Ak to vyžaduje láska k blížnemu, nech pre vás žiadna námaha či obeta nie je príliš veľká.

3. Ježiš, ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.
Môj Ježiš, chcela by som kľačať pri tvojich nohách s pravdivou úctou a úprimnou láskou.

4. Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme obetovala.
Pre dušu, ktorá sa darovala Bohu, nemá byť žiadna obeta tvrdá ani ťažká.

5. Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme našla.
Bez prestania volajte k Bohu. Proste ho o pomoc, ale konajte tak v jednoduchosti a s poníženosťou dieťaťa, ktoré rozpráva so svojím otcom.

Ruženec svetla

1. Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie.
Aká som šťastná, že som dieťaťom pravej Cirkvi. Myšlienka, že pochádzam z kresťanských rodičov ma povzbudzovala k úcte a poslušnosti voči nim.

2. Ježiš, ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru.
Pokračuj v modlitbe, moja dcéra, pretože táto modlitba je príjemná. Pozri, ja som Ježiš, tvoj Ženích, ktorý ťa v tvojom srdci učí modliť sa.

3. Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie.
Kňazi sú rozdávatelia Božích milostí. Sú bratmi a privilegovanými nášho Vykupiteľa.

4. Ježiš, ktorý sa ukázal v božskej sláve na vrchu premenenia.
Cítila som sa stále viac a viac priťahovaná k samote a modlitbe.

5. Ježiš, ktorý nám dal seba samého za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti.
Keby sväté prijímanie mohlo priniesť vo vás náležité ovocie, boli by ste ako anjeli, a nie ľudia. Najlepší spôsob ako zahorieť láskou k Ježišovi je práve sväté prijímanie.

Bolestný ruženec

1. Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
Poďme k Ježišovmu krížu pozbierať jeho svätú krv, aby nebola márne vyliata.

2. Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
Modli sa, trp a nes svoj kríž so mnou.

3. Ježiš, ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.
Trpiaca duša nenájde útechu a silu nikde inde, len v piatich Ježišových ranách.

4. Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
Vzala som kríž do rúk, pobozkala ho, pokropila slzami, a pritom rozjímala o utrpení môjho Vykupiteľa.

5. Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
Ako možno váhať objať kríž a dať sa naň úplne pribiť, keď odmenou nám ma byť večnosť?

Slávnostný ruženec

1. Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
Nechajte, aby vo vás povstal nový človek. Takéto povstanie je bolestné, ale aká útecha a česť príde potom!

2. Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
Pre dušu, ktorá sa chce pozdvihnúť k Bohu, nie je nič osožnejšie než hlboké mlčanie.

3. Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
Nič nemáte podnikať a nič radiť skôr, kým nepoprosíte Boha o radu.

4. Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
Myšlienka na nebo nech vám dodá odvahu. Pamätajte, že svätí sa stali svätými v bojoch a utrpení.

5. Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
Milujme Pannu Máriu a keď ju budeme nasledovať, dospejeme k svätosti.

Zdroj: http://www.alfonza-maria-eppinger.com
Foto: Sr. Natanaela SDR