Nové predpisy pre Cirkev proti zneužívateľom a tým, ktorí ich kryjú

Motu proprio Svätého Otca Františka „Vos estis lux mundi” určuje nove procedúry pri nahlasovaní obťažovania a násilia, a zaistiť, aby biskupi a rehoľní predstavení „vyúčtovali“ zo svojho konania. Tento dokument zaviedol povinnosť pre klerikov a rehoľné osoby nahlásiť prípady zneužívania. Každá diecéza má vytvoriť systém, ku ktorému má mať verejnosť ľahký prístup, aby jej bolo možné nahlásiť prípadné oznámenia.


Vos estis lux mundi – Vy ste svetlo sveta. Náš Pán Ježiš Kristus povoláva každého veriaceho, aby bol jasným svedkom čnosti, integrity a svätosti“. Tieto slová z Matúšovho evanjelia sú názvom dokumentu Motu proprio Svätého Otca Františka, ktorý sa zaoberá bojom proti sexuálnemu zneužívaniu zo strany klerikov a rehoľných osôb, ako aj proti skutkom a zanedbaniam biskupov a rehoľných predstavených, ktorými sa chcelo „zasahovať a vyhnúť sa“ prešetreniu prípadov zneužívania. Svätý Otec pripomína, že „zločiny sexuálneho zneužívania urážajú nášho Pána, spôsobujú fyzické, psychologické a duchovné škody obetiam a škodia spoločenstvu veriacich“. Súčasne pripomína osobitnú zodpovednosť nástupcov apoštolov, ktorí majú týmto trestným činom predchádzať. Dokument predstavuje ďalší krok a je ovocím stretnutia o ochrane maloletých, ktoré sa vo februári 2019 konalo vo Vatikáne. Dokument stanovil nové procedurálne predpisy v boji proti sexuálnym zneužívaniam a stanovil, že biskupi a rehoľní predstavení majú „vyúčtovať“ zo svojho konania. Ide o univerzálnu normatívu, ktorá sa má aplikovať v celej Katolíckej Cirkvi.

„Okienko“ nahlasovania v každej diecéze

Medzi novotami sa nachádza aj povinnosť každej diecézy zriadiť do júna 2020 „jeden alebo viacero trvalých a verejnosti ľahko dostupných systémov, aby bolo možné nahlásiť nie len prípady sexuálneho zneužívania, ktorých sa dopustili klerici a rehoľné osoby, ale aj používanie pedopornografických materiálov a prikrývanie samotných prípadov zneužívania. Normatíva nešpecifikuje v čom pozostávajú tieto „systémy“, pretože diecézam prenecháva možnosť zvoliť si operatívne rozhodnutie, ktoré bude môcť byť odlišné v závislosti od rôznych kultúr a miestnych podmienok. To, čo sa chce dosiahnuť, je, aby osoby, ktoré utrpeli zneužívanie, sa mohli na miestnu Cirkev obrátiť s istotou, že ich uchráni pred odvetnými reakciami a že s ich nahláseniami sa bude zaobchádzať s vážnosťou.

Povinnosť nahlásenia

Ďalšou novinkou je povinnosť všetkých klerikov a rehoľných osôb „včasne nahlásiť“ cirkevným autoritám všetky správy o zneužitiach, o ktorých sa dozvedia, ako aj prípadné

zanedbania a prikrývania počas šetrenia prípadov zneužívania. Ak sa táto povinnosť dodnes v určitom zmysle týkala iba individuálneho svedomia, odteraz ide o zákonný príkaz, ktorý má univerzálnu platnosť. Povinnosť ako taká sa týka iba klerikov a rehoľných osôb, ale aj laici môžu (a sú k tomu pozvaní) využiť tento systém na nahlásenie zneužívania a obťažovania kompetentným cirkevným autoritám.

Nie len zneužívania maloletých

Dokument nezahŕňa iba zneužívanie a obťažovanie maloletých a ľahko zraniteľných dospelých, ale týka sa aj sexuálneho násilia a obťažovania, ktoré sú spojené so zneužívaním autority. Táto povinnosť zahŕňa aj ktorýkoľvek prípad násilia voči rehoľným sestrám zo strany klerikov, ako aj prípad obťažovania dospelých seminaristov alebo novicov.

„Krytie”

Spomedzi dôležitejších prvkov treba podčiarknuť špecifickú kategóriu krytia: táto spočíva v skutkoch alebo zanedbaniach, ktorými sa chcelo zasahovať a vyhnúť sa občianskemu alebo kánonickému, administratívnemu alebo trestnému šetreniu o zneužívaniach voči klerikovi alebo rehoľnej osobe týkajúcich sa deliktov sexuálneho zneužívania. Ide o tých, ktorým bola v Cirkvi udelená osobitná zodpovednosť a namiesto toho, aby stíhali tých, ktorí sa zneužívaní dopustili, oni ich skrývali ochraňujúc údajného vinníka a nebránili obete.

Ochrana zraniteľných osôb

Dokument Vos estis lux mundi podčiarkuje dôležitosť ochrany maloletých (teda tých, ktorí majú menej ako 18 rokov) a tých, ktorí sú osobitne zraniteľní. Pojem „zraniteľná osoba“ nadobudol totiž širší rozmer a netýka sa iba osôb, ktoré nedokážu pravidelne používať rozumové schopnosti, ale zahŕňa aj príležitostné a prechodné prípady, keď osoba nechápe a má nedostatočnú vôľu, ako aj tých, čo sú telesne postihnutí.

Rešpektovať štátne zákony

Povinnosť nahlasovania miestnemu ordinárovi alebo rehoľnému predstavenému nenarúša a ani nemení nijakú inú povinnosť nahlasovania, ktorá prípadne existuje v zákonoch daných krajín: predpisy sa totiž „uvádzajú do života bez predsudkov voči právam a povinnostiam, ktoré určujú miestne štátne zákony, najmä tie, ktoré sa týkajú povinnosti nahlasovania kompetentným občianskym autoritám“.

Ochrana obetí a tých, čo prípady nahlásia

Dôležité sú aj paragrafy, ktoré hovoria o ochrane toho, kto nahlási nejaký prečin. Totiž tí, ktorí nahlásia správy o zneužívaní, podľa toho, čo hovorí Motu proprio, nemôžu podliehať „predsudkom, represáliám, či diskriminácii“ z dôvodu toho, čo nahlásili. Väčšia pozornosť sa venuje aj problému obetí, ktoré v minulosti museli zostať v tichosti: tieto všeobecné normy predvídajú, že im nemožno „nariadiť žiadnu povinnosť byť ticho ohľadom obsahu“ nahlásenia. Samozrejme, spovedné tajomstvo zostáva absolútne a neporušiteľné a teda sa ho táto normatíva vôbec netýka. Okrem toho dokument Vos estis lux mundi určuje, že s obeťami a ich rodinami sa má zaobchádzať dôstojne a s úctou a má sa im poskytnúť primeraná duchovná, lekárska a psychologická starostlivosť.

Šetrenie majú vykonať biskupi

Dokument Motu proprio určuje, že prvými zodpovednými za šetrenie sú biskupi, kardináli, rehoľní predstavení a tí, ktorí sú z rôzneho titulu a azda iba dočasne na čele diecézy alebo inej osobitnej miestnej Cirkvi. Túto disciplínu treba zachovávať nielen preto, že ohľadom uvedených osôb prebieha šetrenie zo zneužívania, ktoré priamo vykonali, ale aj vtedy, keď niekto nahlási, že tieto zneužívania, o ktorých sa dozvedeli, „kryli“ alebo ich nechceli stíhať.

Úloha metropolitu

Dôležitou novinkou je aj úloha, ktorú má pri predbežnom šetrení zastávať arcibiskup metropolita, ktorému Svätá Stolica zveruje mandát šetrenia, keď je obžalovaný nejaký biskup. Jeho tradičnú úlohu tento dokument ešte viac zdôraznil. Týmto sa chcú posilniť miestne zdroje aj v prípade, keď sa šetrenie týka biskupov. Ten, kto je poverený šetrením, má do 30 dní informovať Svätú Stolicu „o stave šetrenia“ a treba ho uzavrieť do 90 dní (odročenie je možné z oprávnených dôvodov). Týmto spôsobom sú časovo presne určené harmonogramy a po prvý raz sa žiada, aby zainteresované dikastériá promptne reagovali.

Zapojenie laikov

Citujúc paragraf Kánonického práva, ktorý podčiarkuje vzácny prínos laikov, normy Motu proprio počítajú s tým, že metropolita môže počas šetrenia využiť pomoc „kvalifikovaných ľudí“ podľa „potreby prípadu a najmä mať na zreteli pomoc, ktorú mu laici môžu ponúknuť“. Svätý Otec viac ráz potvrdil, že špecializácia a odborné schopnosti laikov sú pre Cirkev dôležitým zdrojom. Normy teraz predvídajú, že biskupské konferencie môžu pripraviť zoznam kvalifikovaných osôb ochotných spolupracovať, ale definitívna zodpovednosť pri šetrení je zverená metropolitovi.

Prezumpcia neviny

Dokument hovorí aj o prezumpcii neviny obžalovanej osoby, ktorá má byť upozornená na samotné šetrenie, keď o to požiada kompetentné dikastérium. Konkrétnu osobu treba povinne oboznámiť s obžalobou iba pri otvorení formálneho procesu (ak je to vhodné), a aby bolo možné zaistiť integritu šetrenia alebo dôkazov, možno ju vynechať v úvodnej etape.

Záver šetrenia

Motu proprio neuvádza zmeny v trestoch, s ktorými sa počíta v týchto deliktoch, ale určuje procedúru nahlásenia a vykonania predbežného šetrenia. Na záver šetrenia metropolita (alebo v určitých prípadoch biskup sufragánnej diecézy, ktorý bol skôr menovaný za biskupa) pošle výsledky kompetentnému vatikánskemu dikastériu a týmto jeho úloha končí. Kompetentné dikastérium teda postupuje „podľa práva, ktoré sa vzťahuje na špecifický prípad, teda koná na základe už existujúcich kánonických noriem. Na základe výsledkov predbežného šetrenia Svätá Stolica môže bezprostredne nariadiť vyšetrovanej osobe preventívne a reštriktívne opatrenia.

Katolícka Cirkev s týmto novým právnym dokumentom, o ktorý žiadal Svätý Otec František, urobila nový a rozhodný krok smerom k prevencii a boju proti zneužívaniam. Dokument vrhá potrebné svetlo na konkrétne skutky. Na konci dokumentu Svätý Otec hovorí: „Aby sa tieto skutky s ich rôznymi formami už nikdy neopakovali, potrebujeme trvalé a hlboké obrátenie sŕdc, ktoré sa prejaví v konkrétnych skutkoch všetkých členov Cirkvi“.

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2019-05/papa-francesco-motu-proprio-nuove-norme-chiesa-contro-abusi.html

Andrea Tornielli

Preklad Štefan Turanský SDB
Foto: Stefano Spaziani