Predstavujeme: Inštitút Panie Schönstattu

Názov Inštitútu súvisí s Pannou Máriou, našou milou Paňou, ktorá je na pútnickom mieste v Schönstatte neďaleko mesta Koblenz v Nemecku uctievaná ako Trikrát obdivuhodná Matka a víťazná Kráľovná zo Schönstattu. Inštitút je časťou Schönstattského Diela a spoluzodpovedným nositeľom za toto Dielo, ktoré 18. 10. 1914 založil páter Jozef Kentenich. Zakladateľ hlásal, že Najsvätejšia Matka ako osoba bola Bohom povolaná za partnerku Novej zmluvy a stala sa pomocníčkou v Kristovom diele spásy. Ako Panna Mária, chceme aj my uprostred sveta po boku Krista pomáhať pri spáse sveta.

Vznik spoločenstva

Sekulárny Inštitút Panie Schönstattu vznikol v tridsiatych rokoch minulého storočia a je súčasťou Medzinárodného schönstattského hnutia. V dobe nacizmu časť mladých členiek Apoštolskej únie – zväzu žien (jediná ženská vetva vtedajšieho schönstattského hnutia) začali hľadať novú cestu a formu života. Chceli sa úplne zasvätiť Pánovi, žiť podľa evanjeliových rád, ale zároveň zostať vo svete. S čoraz intenzívnejším prenasledovaním veriacich sa cítili byť povolané k tomu, aby ako „predlžené rameno Cirkvi“ posilňovali vieru a kresťanský život v ľuďoch. Niektoré z nich pre svoje živé svedectvo viery boli poslané do koncentračných táborov. V roku 1938 sa mladé spoločenstvo v tej dobe nazvalo „Panie Schönstattu“. Názov nášho spoločenstva poukazuje na Pannu Máriu – Pani Schönstattu, ktorá nás povolala slúžiť ľuďom. Spolu s Máriou chceme svojím Bohu zasväteným životom niesť dnešnému sekularizovanému svetu Krista a vydávať svedectvo života viery. Chceme svedčiť o Božej láske, ktorá ako slnko má životodarnú silu a je schopná zmeniť tvár sveta. Páter Kentenich po návrate z koncentračného tábora v Dachau schválil túto novú formu života v Schönstattskom hnutí. Bolo to 2. februára 1946 a tento deň je dňom založenia Inštitútu. V roku 1965, ako znak vďačnosti za vernosť a všetky obety v ťažkých časoch, páter Kentenich dal nášmu spoločenstvu Kríž jednoty a tým mu dal úlohu pomôcť formovať poslanie Schönstattu pre Cirkev a súčasný svet. Po návrate z Milwaukee vUSA v roku 1965 páter Kentenich sprevádzal a inšpiroval Inštitút ako jeho duchovný vodca až do svojej smrti dňa 15. septembra 1968. V roku 1977 Inštitút na základe Decretum laudis dostal pápežské právo. Jeho členky pôsobia v 20-tich krajinách sveta.

Naše povolanie    

Naším povolaním je Bohu zasvätený život uprostred sveta, kde smerodajnými sú pre nás tri evanjeliové rady. Páter Kentenich v roku 1965 členkám nášho spoločenstva povedal: „Uprostred sveta musíte stať pevne, obmývané všetkými prúdmi doby; vy však musíte stať nad tým a ducha sveta prekonávať Duchom Božím. Duch Boží je to pozitívne, čo Boh vkladá do našej doby. Našou úlohou nie je útek od každodenných udalosti, ale neustále nachádzanie Božieho prstu vo všetkom, čo nás obklopuje.“ 

„Vnútorne musíte byť silnými osobnosťami! Osobnosťami preplnenými Bohom!“

Svoje povolanie žijeme v rôznych krajinách sveta, ekvivalentne ich kultúre – začlenení do spoločenstva Katolíckej cirkvi a sekulárnych inštitútov.  

Pápež Pavol VI. v roku 1970 povedal členom sekulárnych inštitútov: „Vaša chudoba hovorí svetu, že možno užívať pozemské dobrá a plody rozvoju bez ujarmenia sa nimi. Vaša čistota hovorí svetu, že možno milovať nezištnou láskou podobnou Božskému Srdcu a že je možné byť pre všetkých, bez zviazania sa len s jednou osobou, pričom to oddanie na prvom mieste patrí opusteným. Vaša poslušnosť hovorí svetu, že je možné byť šťastným tiež vtedy, keď nemáme komfort rozhodovania ohľadom vlastnej situácie, ale ostávame v stálej dispozícii Božej vôli.“

Forma nášho života

Nežijeme za múrmi kláštora a nemáme vo zvyku spolu bývať. Navonok sa ničím neodlišujeme od ľudí v našom okolí. V každodennom živote nasledujeme život Najsvätejšej Matky ako „malé Márie“ ukryté vo svete, spojené s pokrvnou rodinou, s povolaním, susedmi, farnosťou a politickým životom. Vnútorne sme úplne nasmerované na Krista a nasledujeme ho svojím radikálnym životom podľa evanjeliových rád, kde čistota znamená úplné, slobodné oddanie sa Bohu – Láske na službu ľuďom; poslušnosť nám pomáha pri prijatí vôle Stvoriteľa; chudobu praktizujeme cez zodpovedné vlastnenie a nepriviazanie sa ku žiadnym dobrám. K takému životu nás inšpirujú ročné exercície, mesačné stretnutia, rodinné listy z Inštitútu a osobné kontakty medzi členkami spoločenstva. Okrem toho každá Pani dbá o intenzívne duchovné priľnutie k ideálu a poslaniu Inštitútu, ku predstaveným a k spolusestrám. Aj napriek tomu, že žije vo svete sama, nepociťuje samotu. Svet je miestom nášho úplného odovzdania sa Bohu. Pre život vo svete sa rozhodujeme preto, že chceme súčasnosť sveta „zvnútra“ naplniť duchom Krista. Ako malé Márie chceme Krista opäť priniesť do sveta, dať mu dušu a to predovšetkým skrze náš život a naše pôsobenie v ňom. Pole apoštolátu je pre každú z nás pracovné prostredie. Taktiež sa angažujeme v Schönstattskom hnutí a v Cirkvi, najmä vo farskom spoločenstve. Oblasť apoštolskej činnosti si členky volia samé a nesú za ňu zodpovednosť. Duchovný život a apoštolské angažovanie sa navzájom dopĺňajú a slúžia jedno druhému.

Štruktúra a riadenie

Na čele Inštitútu sú generálna predstavená a duchovný riaditeľ. Spolu s generálnou radou riadia medzinárodnú rodinu. Celé spoločenstvo je rozdelené na regióny. Každý región má svoje vlastné miestne vedenie, na čele ktorého je regionálna predstavená (provinciálna predstavená). Naše spoločenstvo má charakter rodiny, kde generálna predstavená je matkou a riaditeľ je duchovným otcom spoločenstva. Autorita v rodine má materský a otcovský charakter a poslušnosť je prežívaná v duchu detinstva. V rámci našej rodiny rozlišujeme dve rôzne formy spoločenstva: kurz a skupinu. Každá členka patrí do kurzu aj do skupiny. V kurze nachádzame počas celého nášho života neustály duchovný domov a čisto ľudské zakorenenie; zatiaľ čo skupinu tvoria členky rôznych kurzov, ale z jedného regiónu – tu formujeme a podporujeme naše apoštolské pôsobenie vo svete.

Cesta – vstup do Inštitútu Panie Schönstattu  

Cesta formácie v našom Inštitúte je nasmerovaná k večnému kontraktu, ktorému predchádza ročný postulát, 2- alebo 3-ročný noviciát a dve obdobia intenzívneho školenia: každé trvá 1 – 2 roky. Kandidatúra každej pani Schönstattu sa končí uzavretím kontraktu – zmluvy so spoločenstvom na jeden rok, potom na dva a tri roky. Cestu formácie uzatvára uzavretie večného kontraktu, ktorá znamená začlenenie do Inštitútu navždy. Celková formácia v Inštitúte trvá približne 9 rokov, ktoré nie sú uzavretým časom venovaným iba formácii v spoločenstve, čo znamená, že kandidátky ostávajú aj počas obdobia formácie vo svojom svetskom povolaní. Ich výchova od začiatku smeruje k tvoreniu syntézy života vo svete s hlbokou duchovnou formáciou v duchu ideálu a poslania Inštitútu. Vzdelávanie, formácia a duchovné vedenie členiek sa uskutočňuje počas víkendových stretnutí, týždňov pracovného formovania a duchovných cvičení v spoločenstve. Predpísaný vek kandidátok je 20 – 30 rokov, avšak možný je aj dišpenz.

Naša spiritualita     

Naša duchovnosť je zakorenená v duchovnosti zakladateľa Schönstattského diela, pátra Jozefa Kentenicha.

1. Podstatou schönstattskej spirituality je Zmluva lásky uzatvorená s Máriou, Trikrát obdivuhodnou Matkou a víťaznou Kráľovnou zo Schönstattu. Podľa vzoru nášho zakladateľa táto zmluvu znamená naše úplne oddanie sa Márii a snahu o žitie ideálu „altera Maria“, druhá Mária alebo malá Mária, t. j. usilujeme sa o nový typ ženy, ktorý chcel zakladateľ darovať Cirkvi a svetu. Panna Mária nám poskytuje domov vo svojej kaplnke v Schönstatte, vychováva nás na svoj obraz a podobu a posiela nás do sveta ako Panie Schönstattu, aby sme ako jej nástroje pomáhali viesť svet k Bohu.

Znakom hlbokého spojenia Ježiša a Márie je pre nás Kríž jednoty, v ktorom my, Panie Schönstattu, vidíme výraz nášho špeciálneho poslania. Preto je Kríž jednoty aj znakom príslušnosti k nášmu Inštitútu a pripomína nám, aby sme podľa príkladu Panny Márie, stojacej pod krížom, vypĺňali svoje poslanie vo svete a pre svet.

2. Náš Bohu zasvätený život vo svete je životom podľa evanjeliových rád. V čase uzavretia kontraktu sľubujeme, že budeme žiť v chudobe, čistote a poslušnosti podľa vzoru Ježiša. Evanjeliové rady sú normou nášho života a prostriedkom  na posväcovanie sveta.

3. Základom našej spirituality je praktická viera v Božiu Prozreteľnosť. Veríme v prítomnosť Boha v našom života a v celej ľudskej histórii. Tam ho tiež hľadáme a stretávame. V každodennej živej skúsenosti Pána Boha sa snažíme počuť jeho vôľu a priania a vo vernom plnení si povinnosti chceme mu dať odpoveď. Takto nás povinnosti všedného dňa otvárajú na prítomnosť milujúceho Otca a umožňujú nám konať ich zodpovedne.

4. Ideál svätosti všedného dňa napĺňa každý náš deň. Kontakt s Bohom neprehlbujeme nejakou mimoriadnou činnosťou alebo duchovnými cvičeniami, ale starostlivým odčítaním vôle Božej Prozreteľnosti v daný deň a jej splnenie s láskou. Naše ideály a hodnoty sa snažíme realizovať a svoju lásku k Bohu vyjadriť v láske k ľuďom z nášho okolia.

Inštitút Panie Schönstattu je prítomný aj na Slovensku, kontaktnou osobou je Dr. Mária Slivková, PhD., 00421-908336281; filiaslivka@stonline.sk

Medzinárodná internetová stránka Inštitútu Paní Schönstattu: www.frauen-von-schoenstatt.de

Mária Slivková