Redemptoristi oslávili 100 rokov od príchodu na Slovensko

Cez víkend vyvrcholili oslavy jubilea 100 rokov od príchodu redemptoristov na Slovensko. Oslavy jubilea začali v piatok večernou svätou liturgiou a chválami, ktoré viedli redemptoristi z Michaloviec – viceprovinciál o. Metod Marcel Lukačik a o. Jozef Kišak, aby v prvom rade poďakovali Bohu za jeho požehnanie.

V sobotu 18. 9. 2021 oslavy pokračovali kolokviom o histórii redemptoristov a ich činnosti za tých sto rokov v Stropkove a na Slovensku. Na začiatku kolokvia si pozreli videorozhovor Miroslava Bujdoša, CSsR s o. Martinom Mackom, CSsR, ktorý rozprával o činnosti redemptoristov na Slovensku pred rokom 1921. Nasledovala prednáška Atanáza Daniela Mandzáka, CSsR, ktorý hovoril o prvom mieste pôsobenia redemptoristov na Slovensku. Prečo Stropkov? V prvom rade preto, lebo to bol chudobný kraj – tak materiálne, ako aj duchovne. Zvláštnosťou bolo, že v Stropkove žili v jednom kláštore redemptoristi oboch obradov – aj rímskokatolícki aj gréckokatolícki. Pôsobenie redemptoristov malo aj svoje dôsledky, hlavne posilnenie jednoty s Katolíckou cirkvou.

Na kolokviu prednášal aj Ruslan Pikh, CSsR, ktorý je redemptoristom Ľvovskej provincie, ale momentálne pôsobí v Belgicku. Témou jeho prednášky bola hlavne spolupráca Ľvovskej provincie s provinciou Praha a s viceprovinciou Michalovce. Ruslan okrem iného spomenul, že  Metod Dominik Trčka bol istý čas členom medzinárodného spoločenstva v Stanislavove na Haliči.

Štvrtým prednášajúcim bol Gabriel Brendza, dekan farnosti Banská Bystrica – mesto. Predstavil dve osoby, ktoré prispeli k založeniu kláštora v Stropkove, a to osobu vtedajšieho košického biskupa Augustína Fishera Colbrieho a administrátora farnosti v Stropkove Františka Insingera. Prednášku doplnil aj osobným svedectvom o redemptoristoch.

Večer slávili svätú omšu v Kostole Najsvätejšej Trojice v Stropkove, ktorý bol prvým chrámom, kde redemptoristi v Stropkove pôsobili. Hlavným celebrantom bol košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Na záver svätej omše poukázal na význam tohto jubilea Václav Hypius, provinciál redemptoristov provincie Bratislava – Praha a predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku. Spolu s ním slávili svätú omšu arcibiskup Cyril Vasiľ, SJ a biskupi vladyka Milan a vladyka Marián Andrej spolu s kňazmi oboch obradov. Po svätej omši nasledoval sprievod do Chrámu sv. Cyrila a Metoda, kde zaspievali časť Akatistu k Matke ustavičnej pomoci.

V nedeľu 19. septembra oslavy pokračovali modlitbou molebenu k bl. Metodovi a archijerejskou svätou liturgiou, ktorej hlavným celebrantom bol vladyka Marián Andrej Pacák, emeritný torontský eparcha a kazateľom bol vladyka Milan Chautur, CSsR, emeritný košický eparcha. Prítomným bol aj bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák, reprezentant generálneho riadenia v Ríme Pedro Lopez, varšavský provinciál, a ľvovský protoihumen a ďalší hostia zo Slovenska aj zo zahraničia. Na záver svätej liturgie sa prihovoril a poďakoval všetkým michalovský protoihumen Metod Marcel Lukačik.

TK KBS informoval Jozef Troja, CSsR