Redemptoristi prišli na Slovensko pred 100 rokmi

V roku 2021 si redemptoristi pripomínajú 100 rokov od príchodu na Slovensko. Prvý kláštor bol založený v Stropkove v roku 1921, nasledovali kláštory v Podolínci (1922), Kostolnej – Záriečí (1923), Michalovciach (1931) a v Bratislave (1935).

Prvý kláštor redemptoristov na Slovensku – Kláštor Najsvätejšej Trojice v Stropkove – založili pátri z Čiech a Moravy v roku 1921. Z pražskej provincie redemptoristov neskôr vznikli dve samostatné jednotky: v roku 1940 Viceprovincia Bratislava, dnes Provincia Bratislava – Praha, a v roku 1946 Viceprovincia Michalovce. Redemptoristi zo Slovenska robia misie nielen na Slovensku a v Česku; slovenských misionárov privítali i v Kanade, Rusku, Kazachstane, Chorvátsku, Srbsku, Rumunsku, na Ukrajine či v Poľsku. Dva kláštory boli založené na Zakarpatskej Ukrajine, misijná komunita redemptoristov pôsobí aj na Litve.

„Pre nás – redemptoristov, ktorí žijeme na Slovensku dnes, 100 rokov po založení nášho prvého domu – je toto výročie významné aj preto, aby sme prehĺbili zápal ohlasovania evanjelia chudobným a opusteným v duchu našej charizmy,“ povedal Václav Hypius, provinciál Provincie Bratislava – Praha. Toto výročie chce využiť aj na to, aby poďakoval svojim spolubratom za ich prácu na poli evanjelizácie, za ich ľudskú blízkosť a svedectvo zasväteného života. „Ďakujem každému z nich a rovnako aj našim laickým spolupracovníkom, ktorí majú účasť na našej rehoľnej charizme. Každý máme osobitné dary milosti, a tie veľkodušne vkladáme do spoločného diela,“ dopĺňa Václav Hypius.

„Pre mňa osobne je jubilejný rok príležitosťou ukázať, že sme tu a patríme Kristovi Vykupiteľovi, aby si nás použil, ako chce a kedy chce. Naďalej žijeme a slúžime našou misiou – ohlasovaním hojného vykúpenia,“ hovorí Metod M. Lukačik, viceprovinciál Viceprovincie Michalovce. Ako ďalej dodal, tento rok je priestor premýšľať nad pestrou minulosťou vrátane prenasledovania, stagnácie, prekážok i stále nových misijných iniciatív, ale aj nad aktuálnym povolaním redemptoristu a príležitosťou deliť sa o to s druhými. „Nesmieme sa báť pozvať na túto cestu zasvätenia sa dielu vykúpenia aj mladých – na cestu nasledovania Krista Vykupiteľa v našej kongregácii a hlásaním Božieho slova chudobným,” dodal Metod Lukačik.

Redemptoristi Provincie Bratislava – Praha a Viceprovincie Michalovce si storočnicu pripomenú viacerými podujatiami. Hlavné jubilejné slávnosti budú v Stropkove 18. a 19. septembra 2021; ich súčasťou bude aj vedecká konferencia venovaná 100 rokom prítomnosti redemptoristov na Slovensku. Michalovská viceprovincia oslávi 75 rokov od svojho vzniku 23. marca. Na rok 2021 pripadá i 20. výročie beatifikácie bl. Metoda Dominika Trčku, CSsR (za blahoslaveného bol vyhlásený 4. 11. 2001 pápežom Jánom Pavlom II.) a  110. výročie narodenia Božieho služobníka o. Jána Ivana Mastiliaka, CSsR (narodil sa 5. 11. 1911 v Nižnom Hrabovci).


Kongregáciu najsvätejšieho Vykupiteľa založil v roku 1732 v mestečku Scala pri Neapole sv. Alfonz Mária de Liguori. Z Talianska priniesol redemptoristov cez Alpy sv. Klement Hofbauer, rodák z Tasovíc pri Znojme, v roku 1785. Vo svetle charizmy sv. Alfonza sa redemptoristi na Slovensku a v Česku venujú hlavne ľudovým misiám a exercíciám (Podolínec, Kostolná – Záriečie), ktoré sú zároveň hlavnými pastoračnými prioritami Kongregácie na Slovensku. Ďalšími prioritami sú farská pastorácia (Gaboltov, Banská Bystrica – Radvaň, Bratislava – Kramáre, Tasovice, Frýdek, Svatá Hora), pastorácia povolaní, spolupráca s laikmi (spoločenstvá Calvary, Rieka Života, Koral, Shekinah), pastorácia cez vydavateľstvo Slovo medzi nami a tiež aktívne pôsobenie prostredníctvom tradičných i nových médií. V roku 2018 bola otvorená nová komunita v litovskom Kaunase s cieľom konania ľudových misií na Litve. Dekrétom generálneho predstaveného bola v zriadená nová provincia Bratislava – Praha, v ktorej v súčasnosti pôsobí 52 slovenských a českých redemptoristov. Michalovská viceprovincia má aktuálne 29 členov. Pôsobí v troch kláštoroch na Slovensku (Michalovce, Stropkov, Stará Ľubovňa) a v dvoch na Zakarpatí (Korolevo, Užhorod). Okrem ľudových misií robí aj misie na školách, duchovné cvičenia, vedie Arcibratstvo sv. ruženca, vydáva časopis Misionár a knihy vo Vydavateľstve Misionár, spravuje Baziliku minor v Michalovciach, ako aj farnosti v Starej Ľubovni a Stropkove.

Václav Hypius, CSsR, provinciál Provincie Bratislava – Praha
Metod M. Lukačik, CSsR, viceprovinciál Viceprovincie Michalovce