Rehoľníčky na Slovensku si zvolili nové vedenie Konferencie

V dňoch 10. – 11. novembra 2015 sa v Centre Salvator v Bratislave konalo jesenné plenárne zasadnutie všetkých členiek Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku (KVPŽR), ktorá združuje 47 vyšších predstavených zo slovenských ženských reholí.
Tento rok bol program stretnutia rozdelený do dvoch dní – pracovného a volebného.
Pracovná časť plenárneho zasadnutia bola venovaná prevažne hodnoteniu uplynulého funkčného obdobia podaním správy o činnosti a hospodárskej správy za posledné tri roky.
Nakoľko uplynulo riadne trojročné obdobie súčasného vedenia KVPŽR, prítomné členky volili tento rok na svojom stretnutí nové vedenie na obdobie nasledujúcich troch rokov. Sestry sa zhodli na tom, že najdôležitejšou výzvou do nastávajúceho obdobia je vzájomná spolupráca, jednota medzi sebou a navonok s cirkvou, ako aj vydávanie svedectva, v ktorom sme sa mohli obnoviť aj počas uplynulého Roka zasväteného života.
Za predsedníčku bola zvolená sr. Jana Kurkinová z Inštitútu Dcér Márie Pomocnice (saleziánky), v ktorom pôsobí štvrtý rok ako provinciálna predstavená. Za podpredsedníčku bola nanovo zvolená sr. Petra Sičáková – provinciálna predstavená Kongregácie služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Do riadiaceho orgánu boli zvolené ďalšie členky Rady KVPŽR: sr. Magdaléna Sumilasová (provinciálna predstavená Kongregácie školských sestier sv. Františka a doterajšia predsedníčka KVPŽR); sr. Mária Filová (provinciálna predstavená Kongregácie Notre Dame) a sr. Felicitas Vengliková (provinciálna predstavená Kongregácie Dcér Božskej Lásky). Nové vedenie má za úlohu na svojom prvom zasadnutí rozdeliť kompetencie nad odbornými komisiami, prostredníctvom ktorých sa rozvíja podstatná činnosť konferencie podľa poslania ženských rehoľných inštitútov na Slovensku. Ide o teologicko-spirituálnu komisiu, cirkevno-sociálnu, právno-ekonomickú a komisiu pre výchovu a školy.
Na pracovnej časti zasadnutia bol okrem iných pozvaných hostí prítomný aj nový predseda mužskej Konferencie vyšších rehoľných predstavených páter Václav Hypius, CSsR.
Po skončení volieb zverili členky KVPŽR svoju budúcnosť s nádejou a vierou do rúk Pána počas slávnostnej svätej omše, ktorej hlavným celebrantom bol apoštolský nuncius Mons. Mario Giordana. Koncelebroval bývalý predseda KVRP páter Jeremiáš Kvaka, OFM.

sr. Marta Chraščová, CSSsS
sekretariát KVPŽR