Relikvie sv. Dominika boli pred niekoľkými dňami v Petrovanoch

Veriaci obce Petrovany a hostia z blízkeho okolia sa v modlitbe stali svedkami duchovnej prítomnosti sv. Dominika počas dvoch dní, 7. a 8. septembra 2021. Počas slávnostného uvítacieho ceremoniálu a spevu litánií k sv. Dominikovi bol relikviár v utorok večer prenesený do farského kostola. Slávnosť bola otvorená svätou omšou, ktorej predsedal miestny farár vdp. Vladimír Novák.

Tomuto mimoriadnemu stretnutiu vo farnosti prozreteľnostne predchádzala duchovná príprava. Začiatkom letných prázdnin vo forme denného detského tábora, ktorý sa v duchovnej časti venoval osobnosti sv. Dominika a päť dní pred jeho sviatkom v auguste, vo forme týždennej duchovnej obnovy farnosti.  

Nasledujúci deň počas popoludňajších hodín boli relikvie sv. Dominika vystavené k úcte a súkromnej modlitbe. Členovia ružencového bratstva a miestny dominikánski laici zabezpečili duchovné zázemie popoludnia. Tieto hodiny boli naplnené súkromnou modlitbou farníkov – starších, mladších i rodín s deťmi.

Druhý deň slávnosti vyvrcholil večernou svätou omšou v kostole, ktorú celebroval dominikán fr. Martin Kolivoška. Tento deň bol sviatkom Narodenia Panny Márie – rannej zornice, ako ju v príhovore často nazýval kazateľ slávnosti. Jej narodenie bolo znamením príchodu Svetla, Krista na svet. A rovnako osoba sv. Dominika, ktorý svojím životom a kázaním priniesol svetlo do tmy mysle a viery mnohých ľudí. O toto svetlo prosili prítomní počas individuálneho požehnania relikviami, ktoré im bolo udelené pri obidvoch svätých omšiach.

Dva dni v prítomnosti relikvie tohto svätca boli mimoriadnou udalosťou pre celú farnosť. Do prípravy a priebehu slávností sa zapojilo množstvo miestnych ľudí – aranžérov, mužov zabezpečujúcich prenos relikvie, troch speváckych zborov, lektorov, dobrovoľníkov, ktorí pripravovali agapé, detí s lupienkami ruží lemujúcich cestu relikvie. Bola to slávnosť farnosti.

Dojímavá rozlúčka s relikviami po skončení stredajšej svätej omše bola znakom toho, že aj v dnešnej dobe, plnej rýchleho života a povinností, je medzi nami prítomné niečo, čo má silu zastaviť čas a ponoriť sa do hĺbky tajomstva. Sila modlitby a cit pre prítomnosť nadprirodzeného spôsobili, že sa zástup lúčiacich sa javil bez konca. Prítomnosť toľkého množstva vďačných ľudí Petrovany dávno nezažili.

Všetci, ktorí chcú prosiť o to, aby na orodovanie sv. Dominika Ježiš vstúpil do tmy ich myslí a vyliečil choroby ich duší, sú pozvaní ešte dnes a počas nasledujúceho víkendu do Košíc.

sr. Romana Šinaľová, OP
Foto: Veronika Kaduková / sr. Iva Kúšiková, SSpS