RENATE a obchod s ľuďmi

RENATE (sú to iniciály plného názvu v angličtine Religious in Europe Networking Against Trafficking and Exploitation – rehole v Európe spolupracujúce proti obchodovaniu s ľuďmi a vykorisťovaniu). RENATE bola založená  pred dvoma rokmi skupinou rehoľníčok angažujúcich sa v tejto problematike. Na celom svete už boli zriadené regionálne siete, avšak táto skupina rehoľných sestier cítila potrebu pokúsiť sa vybudovať sieť v Európe. V marci 2009 sa v Den Bosch v Holandsku konalo stretnutie európskych reholí pracujúcich v oblasti boja proti obchodu s ľuďmi. 17 sestier z viacerých kongregácií počas tohto týždňového stretnutia jednomyseľne hlasovalo za európsku sieť reholí proti obchodovaniu s ľuďmi. Táto spolupráca zahŕňa východnú i západnú Európu.

Založili koordinačný orgán a prijali rozhodnutie rozvíjať spoluprácu zahŕňajúcu všetky európske národy, iniciovať kampane, vydávať a distribuovať materiály všetkým členom siete. Na stretnutí odsúhlasili zriadenie medzinárodnej viacjazyčnej web-stránky s údajmi potrebnými pre spoluprácu, komunikáciu, kladenie otázok a vzájomnú podporu na globálnom poli boja proti obchodu s ľuďmi.

Ďalším z bodov bolo zasadenie sa za Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľudskými bytosťami, ktorý si pripomíname 18. októbra. Je výzvou pre všetkých, aby sme sa v tento deň spoločne modlili a všetkými dostupnými prostriedkami bojovali proti hriechu novodobého otroctva.

Víziou organizácie RENATE je nasledujúca pravda: Všetci ľudia sú stvorení na Boží obraz. My, veriaci Európy, veríme, že každý človek na svete má právo na ľudskú dôstojnosť. Ľudská dôstojnosť nesmie byť degradovaná. Preto pracujeme na oslobodení sveta od obchodu s ľuďmi a vykorisťovania.

Misia je vyjadrená nasledovne: Sme poslaní Kristom zaujať prorocký postoj proti hriechu obchodovania a vykorisťovania ľudskej osoby. Zaväzujeme sa vynaložiť v tejto práci pre ľudstvo všetko úsilie.

Cieľom je odpovedať na problém obchodovania so ženami a deťmi za účelom sexuálneho a pracovného vykorisťovania  v Európe:

–   rozvíjať povedomie a organizovať kampane proti obchodu s ľuďmi na všetkých úrovniach spoločnosti v Európe;

–   spolupracovať pri pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi;

–   skúmať a implementovať programy boja proti narastajúcemu zneužívaniu v krajinách pôvodu i v cieľových krajinách;

–   klásť odpor práci obchodníkov s ľuďmi.

Pápež Ján Pavol II. nazval „obchod s ľudskými bytosťami šokujúcim zločinom proti ľudskej dôstojnosti a vážnym porušovaním základných ľudských práv“. Pozerajúc na strašné štatistiky Európy, kde je ročne predaných 2,7 milióna ľudí, kde 80.000 žien pracuje na uliciach, z ktorých 40 % sú neplnoleté a 90 % cudzinky, skutočne sa vynára potreba aktívnej spolupráci v boji proti tomuto novodobému otroctvu.

Viac na www.renate-europe.net; e-mail: renatenetwork@gmail.com

sr. Bohdana Bezáková CJ