Rok 2015 pre zasvätený život

Vo Vatikáne bol 31.januára predstavený Rok zasväteného života. Jeho slávnostné otvorenie plánované na október 2014 je spojené s 50. výročím publikovania koncilového dekrétu Perfectae caritatis o obnove rehoľného života. Ukončenie roka je predbežne navrhované  na 21. novembra 2015 vo svetový deň „Pro orantibus“ venovaný klauzúrnym komunitám.

Kardinál João Braz de Aviz, prefekt Kongregácie pre Inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života spolu so sekretárom kongregácie Mons. Josém Rodríguezom Carballom OFM predstavili jeho hlavné ciele v Tlačovom stredisku Svätej stolice.

Prvý cieľ Roka zasväteného života je pohľad vďaky. S týmto pohľadom sa chceme pozrieť na uplynulých 50 rokov od koncilu ako na čas milosti pre zasvätený život a prítomnosti Ducha Svätého, ktorý vedie k životu a zároveň skúsenosti Božieho milosrdenstva a lásky.

„S pozitívnym pohľadom na čas milosti od koncilu až po dnes chceme uchopiť budúcnosť s nádejou“ – uviedol kardinál ako druhý cieľ Roka zasväteného života:

„Sme si dobre vedomí toho, že súčasnosť je «poznačená napätiami a ťažkosťami», ako napísal Ján Pavol II. v apoštolskej exhortácii Vita consecrata ( porov. VC 13 ), a že kríza, ktorej čelí spoločnosť a Cirkev sama, sa plne dotýka aj zasväteného života. My však chceme vnímať túto krízu nie ako predsieň smrti, ale ako «kairos», priaznivú príležitosť pre rast do hĺbky, a teda nádej, motivovanú istotou, že zasvätený život z Cirkvi nikdy nevymizne, pretože «bol chcený samým Ježišom ako neoddeliteľná súčasť jeho Cirkvi» (Pápež Benedikt XVI. brazílskym biskupom počas návštevy Ad limina, 5. novembra 2010). Zoči-voči toľkým ‚prorokom nešťastia‘ chceme byť mužmi a ženami nádeje, nádeje, ktorá nie je založená na našich ‚vozoch a koňoch‘, teda na našich vlastných silách, na našom počte, ale na ňom, do ktorého sme vložili našu dôveru. V ňom nám nikto neukradne našu nádej.“

Tretím cieľom tohto Roka zasväteného života bude žiť prítomnosť so zanietením, uviedol prefekt kongregácie pre zasvätených:

„Zanietenie hovorí o zamilovaní, o ozajstnom priateľstve, o hlbokom spoločenstve… O toto všetko ide, keď hovoríme o zasvätenom živote, a to je to, čo dáva krásu životu mnohých mužov a žien, ktorí zachovávajú evanjeliové rady a ‚zblízka‘ nasledujú Krista v tomto životnom stave. Rok zasväteného života bude dôležitým časom pre ‚evanjelizovanie‘ ich poslania a svedectva o kráse nasledovania Krista v mnohých formách nášho života. Zasvätení preberajú štafetu svedectva od svojich zakladateľov a zakladateliek. Povzbudení aj pápežom Františkom chcú v tomto roku «prebudiť svet» svojím prorockým svedectvom, a to najmä svojou prítomnosťou na existenciálnych perifériách chudoby a myslenia, ako pápež požiadal generálnych predstavených. Zasvätení sú si vedomí, že okrem vyrozprávania veľkého príbehu, ktorý napísali v minulosti, sú pozvaní písať ďalší, nie menej pekný príbeh budúcnosti (porovVC110)“
Okrem slávenia svätých omší, medzi navrhované a pripravované iniciatívy patria ako Mons. Carballo spomenul,  národné i medzinárodné stretnutia novicov, profesov, formátorov a iných skupín rehoľníkov, medzinárodný kongres teológie zasväteného života a ďalšie duchovno-kultúrne podujatia.

(Zdroj RV jk)