Sestry saleziánky očakávajú japonskú návštevu

Sestry saleziánky sa pripravujú na kánonickú vizitáciu, ktorá sa koná každý ch šesť rokov. Na poslednej generálnej kapitule, ktorá sa konala v Ríme na jeseň v roku 2014, zvolili po prvýkrát v histórii Inštitútu Dcér Márie Pomocnice (FMA) za generálnu radkyňu sestru z Japonska. Sr. Mária Assunta Sumiko Inoue vtedy tiež ešte netušila, že bude vybraná generálnou matkou Yvonne Reungoat, aby bola vizitátorkou slovenskej provincie FMA. Po prvýkrát príde na Slovensko 23. septembra a vizitáciu ukončí 27. novembra 2016. Ako napísala v liste, ktorý poslala slovenským sestrám „Túžim, aby moja prítomnosť  medzi vami bola akoby púťou: budem medzi vami ako sestra, ktorá je poslaná Matkou navštíviť vás. Želám si, aby nám naše stretnutia pomohli urobiť nejaký krok vpred, odvážne vyjsť na existenčné a geografické periférie a aby nám Pán dal radosť byť Ním premenené, aby sme boli misionárkami radosti a nádeje“.

Sestra Mária Assunta počas dvoch mesiacov navštívi 15 slovenských komunít a jednu misijnú prítomnosť v azerbajdžanskom Baku. Počas vizitácie komunít sa stretne aj s otcami biskupmi, v diecézach, v ktorých sestry pôsobia, s miestnymi správcami farnosti ako aj celou saleziánskou rodinou a najmä s mladými. Cez osobné rozhovory so sestrami, cez konferencie a zdieľania z Božieho slova, môže viac vniknúť do osobného prežívania  zasväteného života, charizmy, môže spoznať kultúru a spoločnosť ako aj ponúknuť nové vízie a smerovanie.  „Príde k nám takpovediac „rozdúchať oheň lásky“, ktorý mala v sebe naša zakladateľka Mária Dominika Mazzarelová, aby sme dnes s týmto ohňom boli tým, kým máme byť, tu a teraz“, hovorí o návšteve sr. Jana Kurkinová, provinciálna predstavená saleziánok na Slovensku.

Prvé stretnutie bude mať v Bratislave v Centre Salvator s predstavenými miestnych komunít. Po tomto stretnutí bude nasledovať stretnutie s provinciálnou radou, ktorá jej predstaví život provincie za posledných šesť rokov. Komunikačným jazykom bude taliančina.

Celosvetový Inštitút dcér Márie Pomocnice má 12.800 sestier v 94 národoch na všetkých piatich kontinentoch. Na Slovensku pôsobí 85 sestier v 15 komunitách.  Minulý rok otvorili misijnú prítomnosť v Azerbajdžane. Pokračujú v spiritualite svojich zakladateľov dona Bosca a Márie Dominiky Mazzarellovej, aby pre mladých a s mladými odpovedali  na nové výzvy pre zmysluplný život vo všetkých jeho dimenziách.

-msk-