Sexuálne zneužívanie rehoľných sestier. Pápež František: „Problém existuje.“

Svätý Otec pred týždňom, keď sa vracal z apoštolskej cesty zo Spojených arabských emirátov, verejne novinárom v lietadle priznal, že problém sexuálneho zneužívania rehoľných sestier zo strany niektorých kňazov a biskupov existuje.

Ide o pliagu, ktorá je rozšírená predovšetkým v Afrike a aj v Ázii a o ktorej sa dlho mlčalo. Máme sa tváriť, že sa vlastne nič nedeje? Na túto ranu a bolesť by sme mali reagovať pohľadom viery, modlitbou a pokáním.

Zdá sa, že útoky na Cirkev, Kristovo tajomné telo, neprestávajú ani nie tak zo strany jej neprajníkov, ale predovšetkým z jej vnútra, ako to konštatoval už Benedikt XVI. Sexuálne zneužívanie rehoľných sestier zo strany niektorých kňazov a biskupov je ďalšou ranou „pod pás“, na ktorú otvorene a nebojácne pred pár dňami poukázal sám Svätý Otec František.

Keď sa 5. februára Svätý Otec vracal lietadlom z apoštolskej cesty zo Spojených arabských emirátov, novinári mu tradične kládli otázky týkajúce sa tejto návštevy. Na záver istý novinár mu položil delikátnu, otvorenú a pálčivú otázku. Prinášame ju v plnom znení:

Príloha vatikánskeho denníka Osservatore Romano zverejnila článok, ktorý pranieruje sexuálne zneužívanie zasvätených žien v Cirkvi zo strany duchovenstva. Pred niekoľkými mesiacmi aj Únia hlavných predstavených ženských reholí tieto počiny verejne odsúdila […]. Môžeme si predstaviť, že Svätá stolica urobí a odpovie aj na tento problém nejakým dokumentom alebo konkrétnymi smernicami?

Svätý Otec otvorene odpovedal:
„Je to pravda a je to problém. Zlé zaobchádzanie so ženami je problém. Ba dovolím si povedať, že ľudstvo ešte nevyzrelo: na ženu sa pozerá ako na ‚druhú triedu‘. Začnime odtiaľto: je to kultúrny problém. Potom dochádza až k vražde žien. Existujú štáty, v ktorých zlé zaobchádzanie so ženami končí aj ich vraždou. Je to pravda, v Cirkvi boli klerici, ktorí toto urobili. V niektorých oblastiach viac ako v ostatných. Sú kňazi a aj biskupi, ktorí tieto veci urobili. Domnievam sa, že to stále pretrváva, pretože niečo také, keď si to všimneš, len tak nevymizne. Práve naopak. Už dlhší čas na tomto pracujeme. Nejakého toho klerika sme už suspendovali a poslali preč, rozpustili sme aj nejakú ženskú rehoľu, ktorá bola s týmto javom spojená – šlo o korupciu. Musíme urobiť viac? Áno! Chceme urobiť viac? Áno! Ide o cestu, ktorej začiatok je veľmi vzdialený. Pápež Benedikt mal odvahu rozpustiť jednu ženskú rehoľu, ktorá sa ocitla v tomto otroctve, dokonca aj sexuálneho, na ktorom mali účasť klerici alebo [istý] zakladateľ. Chcel by som podčiarknuť, že Benedikt XVI. mal odvahu urobiť ohľadom tejto témy mnoho vecí. Okolitý ‚folklór‘ naň poukazuje ako na slabocha, ale on vôbec nie je slabý. Je to muž dobrý a súčasne silný. Keď ide o túto tému, modlite sa , aby sme mohli ísť dopredu. Existujú prípady a my na nich pracujeme. Ja chcem ísť [v tejto záležitosti] dopredu“.

Retušované fakty

Otvorená a smelá odpoveď Svätého Otca hovorí o tom, že tento problém za posledných 20 rokov existuje vo viacerých častiach tretieho sveta, ale aj v iných krajinách. Napríklad už koncom 90. rokov minulého storočia dve rehoľné sestry, sestra Maura OʼDonohueová, zodpovedná Caritasu ohľadom choroby AIDS, a sestra Marie McDonaldová, hlavná predstavená Misionárok našej Pani z Afriky, poukázali na túto problematiku. Vatikánske úrady poverili sestru Máriu vizitáciou viacerých ženských reholí v 23 štátoch Vo svojom záverečnom dokumente konštatovala, že „tento problém sa netýka výlučne iba Afriky; existuje aj inde… ba zdá sa, že je to čoraz horšie“. V roku 2000 sestra Esther Fangmanová, predstavená komunity benediktínok v Atchinsone (Kansas), poukázala na tento problém počas Kongresu opátov, priorov a opátok benediktínskeho rádu, ktorý sa konal v Ríme.

Minulého roku v Kampale (Uganda) mons. John Baptist Odama, arcibiskup v meste Gulu, si počas svojho príhovoru kľakol a prosil o odpustenie aj za zneužívania, ktorých sa dopustili kňazi a zasvätené osoby na rehoľných sestrách a pastoračných pracovníčkach. V posledných mesiacoch najviac rozruchu spôsobilo obvinenie biskupa mons. Franca Mulakkala v meste Jalandhar (India) z údajného sexuálneho zneužívania rehoľnej sestry.

Mohli by sme pokračovať v ďalších prípadoch a obvineniach… Ba niektorí tvrdia, že ide o časovanú bombu.

Aký postoj zaujať?

Istotne sme týmito správami prinajmenšom zaskočení, prekvapení, pohoršení, sklamaní, vnútorne nahnevaní a možno máme dojem, že sa špina zlyhania čoraz viac šíri aj medzi tými, od ktorých by sme čakali, že budú autentickými svedkami Krista. Musíme však mať silu pozrieť sa pravde do očí. Niektorí však zastávajú názor, že o týchto bolestných a delikátnych udalostiach netreba hovoriť, aby bežní ľudia a veriaci neupodozrievali všetky duchovné osoby z nekalých praktík alebo aby sme iných nepohoršovali.

Lenže či nám Pán Ježiš nepovedal, že nás budú prenasledovať, potupovať, upodozrievať, všetko zlé o nás nepravdivo hovoriť (porov. Mt 5, 10 – 11)? Či nás pravda nemá oslobodiť (porov. Jn 8, 32)? Či je správne, ak sa to deje u susedov, a my sa tvárime, že sa nás to netýka (porov. Gn 4, 9)? Vari nám má byť jedno, ak u susedov horí dom či byt, a ja s pokojom reagujem, že veď u mňa nehorí?

Svätý Otec František v Liste Božiemu ľudu (20. august 2018) v úvode hovorí, že „ak trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy“ (1 Kor 12, 26). Týmito bolestnými udalosťami trpíme aj my, zasvätené osoby, a sme si vedomí, ako v liste hovorí Svätý Otec, že „bolesť týchto obetí je sťažnosť, ktorá vystupuje do neba, ktorá sa dotýka duše a ktorá po dlhý čas bola ignorovaná, zakrývaná alebo umlčovaná“. Sme plní nádeje a pevne veríme, že vďaka našim modlitbám a obetám Cirkev túto bolestnú situáciu prekoná, očistí sa, postaví sa otvorene voči tomuto problému a zasvätený život zakvitne v novej a obnovenej kráse.

Štefan Turanský SDB
Foto: Spencer Platt (Getty Images)