Slovák na čele Dominikánskeho historického inštitútu

Magister Rehole kazateľov páter Bruno Cadoré OP vymenoval 25. júna 2015 pátra Viliama Štefana Dóciho OP, člena slovenskej provincie, za prezidenta Dominikánskeho historického inštitútu v Ríme na obdobie šiestich rokov.
Dominikánsky historický inštitút, ktorý bol založený roku 1931 vtedajším magistrom rehole Martinom Stanislavom Gilletom OP, sídli v budove Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského (Angelicum). Jeho úlohou je systematický výskum histórie dominikánov, publikovanie odbornej literatúry, organizovanie sympózií a podpora formácie vedeckého dorastu. V súčastnosti vydáva dve knižné edície (pramennú edíciu pod názvom Monumenta Historiae Ordinis Praedicatorum a edíciu monografií Dissertationes Historicae) ako aj dve ročné periodiká (Archivum Fratrum Praedicatorum a bibliografický časopis Dominican History Newsletter).
Páter Viliam v roku 2014 absolvoval doktorandské štúdium cirkevných dejín na Katolíckej teologickej fakulte vo Viedni. Témou jeho dizertačnej práce bola pastoračná činnosť košických dominikánov v Košiciach v 18. storočí. Na Inštitúte pre výskum rakúskych dejín vo Viedni študoval pomocné vedy historické. V rokoch 2011-2015 bol priorom viedenského dominikánskeho konventu.

(Zdroj: TKKBS, Viliam Štefan Dócy)