Stretnutie generálnych ekonómov a ekonómiek

V dňoch 8. až 9. marca 2014 sa v aule pápežskej Urbanovej univerzity v Ríme uskutoční seminár na tému „Správa materiálnych dobier.“ Stretnutie organizované Kongregáciou pre Inštitúty  zasväteného života a spoločnosti apoštolského života na podnet Svätého Otca, ponúkne možnosť štúdia ako aj reflexie všetkým generálnym ekonómom a ekonómkam.

Ekonomika často zohráva  rozhodujúcu úlohu v ľudskej histórii a  tiež v histórii rehoľnej.  Zvlášť v súčasnej kultúre ekonomika často určuje  štruktúru sociálnej organizácie a odzrkadľuje samotnú víziu človeka.

Vzhľadom na túto kultúru sú často rehoľníci nútení vstúpiť do mechanizmu zákonov modernej ekonomiky uvedomujúc si, že riskujú stratu vlastnej identity.

(Zdroj: www.vidimusdominim.it)

-sc-