Štúdium zasväteného života prebieha v Brne

Akadémia kánonického práva v Brne v spolupráci s Kongregáciou pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, s podporou konferencií vyšších predstavených reholí v Českej a Slovenskej republike, pripravuje už tretie stretnutie dvojročného študijného programu. Tretí študijný deň sa bude konať dňa 20. mája 2017 v priestoroch augustiniánskeho opátstva v Brne. Účastníci pripravovaného stretnutia budú počuť prednášky o spôsobilosti k právnym úkonom jednotlivých právnických osôb inštitútov, o riadnej a mimoriadnej správe majetkov inštitútov, o dovoleniach predstavených, o nadobúdaní majetkov, kánonickej legislatíve v majetkovom konaní a aktuálnom stave štátnej legislatívy ohľadom majetkov inštitútov a tiež o dialógu medzi Apoštolskou stolicou a jednotlivými inštitútmi.

Dvojročný študijný program sa začal 8. októbra 2016 všeobecnou náukou o inštitútoch z právnického hľadiska, na ktorom nechýbal J. E. Mons. José Rodríguez Carballo OFM, sekretár kongregácie, a pokračoval formačnou témou 11. marca 2017. Cieľom štúdia je prispieť k prehĺbeniu právneho a teologického rozmeru danej problematiky, ako aj k plodnému dialógu a spolupráci medzi inštitútmi a diecézami. Štúdium je koncipované ako trimestrálne dvojročné vzdelávanie v rámci permanentnej formácie. Jednotlivé študijné bloky sú naplánované na tri soboty počas roka, na ktoré je možné sa prihlásiť aj jednorázovo a vybrať si z troch stretnutí iba jedno. Prednášky sú vedené prevažne odborníkmi z rímskych dikastérií (so simultánnym prekladom). Účastníci po ukončení štúdia v októbri 2018 dostanú osvedčenie o jeho absolvovaní.

Viac informácii ::tu::

-msk-