Svätý Otec zaslal požehnanie dominikánom na generálnej kapitule

Svätý Otec zaslal telegram dominikánom, ktorí sa pri príležitosti 800. výročia založenia rehole zišli na generálnej kapitule v Bologni. Účastníkov kapituly, ktorá prebieha od 16. júla do 5. augusta, by mal pápež František prijať aj na osobitnej audiencii. Telegram s podpisom štátneho sekretára Svätej stolice kardinála Pietra Parolina je adresovaný generálnemu predstavenému Rádu kazateľov bratovi Brunovi Cadorému OP. Uvádzame ho v plnom znení:

„Pri príležitosti generálnej kapituly provinciálnych priorov Rádu kazateľov, ktorá sa koná v Bologni v rámci mimoriadneho Jubilea milosrdenstva a 800 rokov od potvrdenia Rádu zo strany pápeža Honória III., Jeho Svätosť pápež František spolu so srdečným blahoprianím vyprosuje dary Božieho Ducha, majúc na pamäti, že nosným pilierom, ktorý podopiera život Cirkvi, je milosrdenstvo. V jej pastoračnej činnosti musí všetko zahŕňať v sebe vľúdnosť a nič z jej ohlasovania a jej svedectva pre svet nemôže byť bez milosrdenstva. Dôveryhodnosť Cirkvi sa uskutočňuje cestou milosrdnej a spolucítiacej lásky, ktorá darúva nový život a vlieva odvahu hľadieť s nádejou do budúcnosti.

Svätý Otec vyjadruje žičenie, aby všetci, čo nasledujú charizmu sv. Dominika, neúnavného apoštola milosti a odpustenia, spolucítiaceho s chudobnými a statočného obhajcu pravdy, vydávali svedectvo o milosrdenstve jeho vyznávaním a stelesňovaním v živote a boli znakom Božej blízkosti a nežnosti, aby aj dnešná spoločnosť nanovo objavila naliehavosť solidarity, lásky a odpustenia.

Zároveň s prosbou o modlitbovú podporu jeho petrovskej služby, na príhovor Ružencovej Panny Márie a všetkých svätých dominikánskej rodiny udeľuje Vám a kapitulárnym spolubratom žiadané apoštolské požehnanie a ochotne ho rozširuje na celý rád.“

Generálna kapitula dominikánov prebieha práve v Bologni, kde sú v Bazilike sv. Dominika uložené ostatky zakladateľa Rádu kazateľov. Toto talianske mesto je dejiskom valného zhromaždenia rádu už po 32. krát. Naposledy, v roku 2013, sa generálna kapitula konala v chorvátskom meste Trogir.

Dominikánska rodina na celom svete prežíva svoju 800-ročnicu v podobe Jubilejného roku, ktorý potrvá do 21. januára 2017.

Zdroj: RV -bp-