Svedkovia Božej pravdy

„Vy ste toho svedkami“. Slová, ktorými sa Ježiš obracia na svojich učeníkov, sú súčasťou poslednej priamej reči Ježiša v Lukášovom evanjeliu. Môžeme preto hovoriť o Ježišovom testamente, a teda o niečom veľmi dôležitom. Skôr ako sa Učiteľ rozlúči so svojimi učeníkmi, zverí im úlohu a zodpovednosť vydávať svedectvo o Božej pravde.

Veľkosť úlohy môže v človeku vyvolať strach, pocit nedostatočnosti, či nehodnosti. A to otvára priestor pre položenie si otázky „Kto je svedok? Čo znamená Ježišovo poverenie v mojom živote?“ Svedčiť určite neznamená byť dokonalým v zmysle neurobiť už žiadnu chybu, nešliapnuť vedľa. V prvom rade znamená vlastnú konverziu a vieru v Božiu pravdu, ktorá je ukrytá v paradoxoch, v zdanlivých neúspechoch a zlyhaniach. Svedok je a zostáva učeníkom, ktorý je neustále volaný k osobnej zmene zmýšľania (Sk 3,19). Je povolaný žiť tajomstvo a paradox viery. Podobne ako učeníci v momente, keď im Ježiš ukazuje svoje rany, je aj svedok v dnešnej dobe často naplnený radosťou a pochybnosťou zároveň (Lk 24,41). Je vôbec možné radovať sa a neveriť v tom istom momente? Zdanlivo odporujúce si spojenie naznačuje, že tu ide o stretnutie s Božou logikou, ktorá nás presahuje a pre ktorú sa potrebujeme stále otvárať. Tak ako jedenásti potrebujeme, aby k nám Ježiš hovoril, aby nám vysvetľoval Písma, aby nám objasňoval udalosti Jeho i nášho života a aby nám otváral myseľ pre Božie veci. Stojí za povšimnutie, že 24. kapitola Lukášovho evanjelia je práve o tom. Deň Paschy – Veľkej noci – je dňom otvorení. V ten deň ženy našli otvorený hrob (v. 2), učeníkom sa otvorili oči (v. 31), otvárali sa pred nimi Písma (v. 32) a teraz sa otvára ich myseľ (v. 45). Samozrejme, že to zahŕňa celú bytosť učeníka – svedka, ktorému horí srdce. Pred pár dňami to rímsky biskup František zdôraznil v príhovore k rehoľným formátorom. Formátor/-ka, ale aj každá zasvätená osoba a každý veriaci je svedkom, ktorý denne objavuje radosť z toho, že je učeníkom Krista. Svedok žije z Božieho slova, žije v spoločenstve s Bohom a toto spoločenstvo premieňa na konkrétny postoj k životu (1Jn 2,5).

Vydávajme svedectvo, odovzdávajme ľuďom krásu života s Bohom!

Iveta Fides Strenková CJ