Svedkovia Vykupiteľa v zranenom svete

P. Václav Hypius o generálnej kapitule redemptoristov

Kánonická fáza XXV. generálnej kapituly sa uskutočnila v dňoch 31. 10. – 25. 11. 2016 v Thajsku v meste Pattaya. P. Václav Hypius na ňu cestoval spolu s michalovským viceprovinciálom P. Metodom Lukačikom a pražským provinciálom P. Josefom Michalčíkom. Vo Viedni sa k nim pripojili viedensko-mníchovskí kapitulári P. Alfons Jestl a P. Martin Leitgöb.

Bola to prvá generálna kapitula redemptoristov, ktorá sa konala v Ázii, a väčšina kapitulárov bola v Ázii po prvýkrát. Kapitulárov bolo 101, traja provinciáli nemohli prísť pre chorobu či nehodu, ale poslali za seba náhradníkov. Na kapitule bolo 15 vokálov z 13 jednotiek (Varšava a Vietnam mali po dvoch vokáloch). Generálna rada menovala 5 bratov ako kapitulárov a 5 laických spolupracovníkov z každej konferencie. Naši laickí spolupracovníci (partneri v misii) boli s nami počas druhého týždňa kapituly. Najstarší kapitulár mal 76 rokov, najmladší 36 rokov. Vekový priemer kapitulárov bol zhruba 56 rokov (narodený v roku 1960).

Niekoľko slov zo správy pátra generála o stave kongregácie:

Za uplynulé sexénnium vzniklo viacero nových provincií: Paraguaj, Amerika central, Thajsko, Viedeň-Mníchov, Oceánia, Francúzsko. Aj viceprovincie: Japonsko, Majella, West-Africa.

Redemptoristi majú celkovo 710 domov v 81 krajinách. 67 jednotiek (39 provincií, 20 viceprovincií, 8 regiónov), 7 misií (Albánsko, Kuba, Uruguaj, Čína, Keňa, Ghana, Mozambik). Počet členov k 15. 10. 2016: 4974 so sľubmi. Oproti roku 2009 (5233 členov) ide o pokles o 259 (-4,9%). Priemerný vek: 54,96 (v Konferencii Európa 63,05; Severná Amerika 66,67; Latinská Amerika 52,47; Ázia-Oceánia 47,37; Afrika-Madagaskar 42,26).

Vážnou témou uplynulého šesťročia i generálnej kapituly bola reštrukturalizácia. Zdá sa, že by stačil aj polovičný počet provincií, teda že by ich bolo približne 30-35. Spájaním jednotiek sa do istej miery znižuje množstvo ustanovizní, ktoré potrebuje každá jednotka na samostatné fungovanie, čo jej odoberá silu na vykonávanie vlastného poslania. Konferencie však nemajú nahradiť provincie.

Naša kongregácia je komunitou apoštolov, teda miestom, kde sa evanjelizuje. To je podstatný zákon kongregácie. Chápanie komunity v celosvetovom meradle je však značne rozdielne, akoby sme pri čítaní knihy boli každý na inej strane. Generálny predstavený povzbudil redemptoristov znovu si prečítať list J. Tobina z roku 2009 – potrebujeme vodcov, ktorí sú súčasne prorokmi!

V našich komunitách by mali byť vzájomné vzťahy na prvom mieste. Prvoradou hodnotou komunity je misia. Missio Christi je v centre nášho záujmu a rozhodovania. Apoštolská komunita nikdy nesmie byť oddelená od misie, lebo to by už nebola komunita redemptoristov. Nejedná sa o štruktúru, ale o osobné vzťahy ľudí, ktorí sa podieľajú na misii Ježiša Krista. Náš rehoľný život nemá byť výlučne cestou k dokonalosti, ale vyjadrením zasvätenia sa misii…

******
Na kapitule dostali slovo aj zástupcovia laikov. Niekedy sa k laikom správame ako apoštoli k zástupu na púšti: Prepusti ich, nech sa postarajú sami o seba… ALE: VY im dajte jesť! Ako redemptoristi laikom veľa dlhujeme, predovšetkým vo formácii a docenení ich spolupráce. Na laikov by sme mali pozerať viac ako na našich partnerov v misii než na „spolupracovníkov“.

Heslo nového šesťročia znie: Svedkovia Vykupiteľa v zranenom svete – solidarita a misia. V anglickej verzii: Witnesses of the Redeemer in solidarity for mission to a wounded world. V tomto hesle znie myšlienka kard. Tagleho, ktorý nám dával dva dni duchovnej obnovy na tému Solidarita s chudobnými.

Kapitula sa zaoberala 53 postulátmi a 38 návrhmi. Z nich bolo schválených 34 postulátov a 23 návrhov. Niektoré mali viacero verzií. Najdôležitejší schválený postulát je hneď prvý, ktorým sme schválili pokračovanie reštrukturalizácie v podobe konferencií. Viac informácií nájdete v spravodajstve z kapituly na našej stránke www.redemptoristi.sk a na oficiálnej stránke www.cssr.news.

******
Kapitula vypracovala Posolstvo pre redemptoristov a celú našu redemptoristickú rodinu. Niekoľko myšlienok z neoficiálneho prekladu:

Nemáme nárok ohlasovať Ježiša ako nášho Pána a nášho Boha, ak sa nedotkneme jeho rán (porov. Jn 20, 27). Kardinál Tagle, ktorý viedol duchovnú obnovu pre kapitulárov, nás vyzval, aby sme žili v solidarite a boli pozorní na rany tohto sveta. Mnohí spolubratia sa cítia zranení pre ťažkosti, ktoré znášajú. Iní cítia zranenie z neuspokojenia alebo z vlastnej chudoby. Ako Tomáš v evanjeliu (porov. Jn 20, 27) sme pozvaní dotknúť sa rán Ježiša Krista v trpiacich ľuďoch našich čias (LG 8.3) a v nich nájsť vyliečenie našich rán (1 Pt 2, 24).

Je nevyhnutné pestovať postoj načúvania. Počúvajme Boha, ktorý stále hovorí k srdcu ochotného človeka. Počúvajme svojich spolubratov v komunite – oni sú našimi spoločníkmi na ceste. Počúvajme najviac opustených, obzvlášť chudobných, ku ktorým sme poslaní. Žime v postoji neustáleho dialógu s kultúrami a náboženstvami, kde sa nachádzajú naše komunity.

Nemusíme mať strach zo sekularizovaného sveta. Dáva nám veľa dôležitých podnetov, ktoré môžeme použiť v našej misii.

Zasvätený život je jedným z najvzácnejších pokladov Cirkvi. Pápež František nás pozýva „žiť s radosťou a vďačnosťou túto službu s istotou, že v živote nič nie je také krásne, ako patriť navždy a celým srdcom Bohu, a dať život v službe bratom“ (pápež František, 11. 4. 2015). Každý spolubrat nech do hĺbky analyzuje svoj zasvätený život a pozná, aké aspekty svojho života potrebuje zmeniť a oživiť. Základom je dôverný vzťah s Kristom Vykupiteľom, ktorý sa dotýka našich osobných rán i rán spoločenstva, lieči nás a posilňuje náš duchovný život a činí nás pripravenými pre misiu.

Kongregácia je poslaná
Počas kapituly silne zaznelo volanie pápeža Františka, aby sme „vyšli z vlastného pohodlia a osmelili sa ísť na periférie, ktoré potrebujú svetlo evanjelia“ (EG 20) a aby sme prehodnotili naše štruktúry, pretože v mnohých prípadoch „môžu brániť evanjeliovému dynamizmu“ (porov. EG 26; K 15)… Budeme mať potrebnú odvahu opýtať sa seba samých, kde sa nachádzajú periférie v našich jednotkách? Budeme pripravení prejaviť našu misijnú disponibilitu?

Misionári milosrdenstva a radosti
Redemptoristi sú povolaní, aby vyrozprávali históriu spásy, históriu Boha, ktorý sa nám stal takým blízkym v Ježišovi z Nazareta… Vyzývame všetkých redemptoristov, aby svojou blízkosťou k ľuďom a láskou k nim boli živými svedkami Božej lásky. Nestačí zažiť Božie milosrdenstvo vo vlastnom živote; Musíme byť nástrojom milosrdenstva pre ostatných.

Spoločná misia
Na našej kapitule bolo prítomných päť laikov. V nich sme nanovo poznali bohatstvo našej charizmy, ktorou Pán obdarúva aj laikov… Sme povolaní tvoriť väčšiu rodinu redemptoristov, ktorú tvoria naše sestry, mnohé kongregácie a združenia, s ktorými zdieľame charizmu pri budovaní Božieho kráľovstva.

Solidárni pri budovaní Božieho kráľovstva

Naliehavo vyzývame všetkých redemptoristov, najmä tých, ktorí sú v základnej formácii, a mladých spolubratov, aby s nádejou prijali súčasnosť a vydali sa na cestu k perifériám, aby aj tam zaznela dobrá zvesť o Božom kráľovstve, zvlášť najviac zraneným a opusteným. Povzbudzujeme starších spolubratov, ktorí veľkoryso zasvätili svoj život ohlasovaniu evanjelia, aby solidárne podporovali nové iniciatívy (porov. K 55)… Prevezmime výzvu žiť a budovať solidaritu. Solidaritu s naším svetom, so stvorením a s mužmi a ženami našej doby; solidaritu s našimi spolubratmi; solidaritu s najviac znevýhodnenými osobami našej spoločnosti.
Staňme sa proroctvom pre náš svet naším štýlom života, naším zrieknutím sa štruktúr hriechu a ohlasovaním hojného vykúpenia, ktoré k nám prichádza skrze Ježiša Krista a ktoré oslobodzuje a dáva hodnotu človeku.
******
Oficiálne dokumenty a posolstvo XXV. generálnej kapituly bude oficiálne zverejnené koncom februára.

Po skončení generálnej kapituly niektorí provinciáli navštívili aj známu svätyňu Matky ustavičnej pomoci v Baclaran na Filipínach (Manila). P. Václav, ktorý sa tam tiež dostal, napísal: „Neuveriteľné veci, o ktorých som kdesi čítal, som videl na vlastné oči. Bol som tam v stredu 30. 11. počas celodennej novény MUP. Zástupy ľudí od skorého rána do neskorého večera.“

Zdroj: redemptoristi.sk