Už 100 rokov… Po stopách blahoslaveného Jakuba Alberione a sestry Tekly Merlo

Sr. Anna Maria Parenzan, generálna predstavená Dcér svätého Pavla, píše svojim sestrám krásny list z príležitosti jubilejnej storočnice od založenia Kongregácie. Prinášame vám ho v plnom znení.

Už 100 rokov…
Po stopách blahoslaveného Jakuba Alberione a sestry Tekly Merlo

Na základe pozvania nášho zakladateľa, ktorý nám otvoril široké horizonty, už sto rokov putujeme na rôznych cestách komunikácie, aby sme zvestovali evanjelium radosti a pokoja. Pochádzame z rôznych kontinentov, ale ako sestry hovoríme spoločným jazykom, ktorý do našich úst a sŕdc vložil Duch Svätý skrze charizmu, ktorá nám bola zverená.

Je to jazyk viery, ktorá sa každodenne zveruje milosti zmluvy, ktorú s nami Pán uzavrel.
Je to jazyk lásky, ktorá nás – ako apoštola Pavla – robí „pre všetkých všetkým“.
Je to jazyk radosti, ktorá dnešnému svetu ohlasuje radostnú zvesť evanjelia.
Je to jazyk vďačnosti, ktorá kontempluje Božie divy.
Je to jazyk, ktorý dokáže oceniť výdobytky rozvoja a všetkým ukazovať jasnú cestu k životu.

Storočnica je príležitosťou k tomu, aby sme si pripomenuli zázraky, ktoré Pán i naďalej koná v našej chudobe a maličkosti. Pozrime sa na medzinárodný a univerzálny charakter našej kongregácie: aké bohatstvo priniesli paulínskej charizme mnohé rozličné kultúry! Všimnime si pozoruhodný rozvoj technológií, ktoré dávajú nášmu poslaniu stále novú tvár a sú pre nás výzvou k neustále novým začiatkom v prvotnej viere. Spomeňme si na silu a na odvahu sestier, ktoré žijú v nebezpečných spoločensko-politických situáciách, i sestier, ktoré sa v chorobe a starobe bezvýhradne odovzdávajú a robia tak zo svojho života živé evanjelium.

Blahoslavený Jakub Alberione nás pri príležitosti 50. výročia založenia paulínskej rodiny vyzval: „Teraz ste prítomné na všetkých kontinentoch… Všade zaznieva vaše slovo. Pokračujte, hovorte stále hlasnejšie. Učte!“
I neustále výzvy pápeža Františka nás povzbudzujú k tomu, aby sme boli kongregáciou, ktorá „vychádza“ a prináša dnešným mužom a ženám Božiu útechu a ponúka im posolstvo, ktoré sa dotýka sŕdc, vnáša život a „prebúdza“ spoločnosť.

Môžeme odvážne snívať, pretože i medzi nami vnímame dôležité znamenia pre budúcnosť. Patrí k nim:
– túžba znovu oživiť mystický a prorocký rozmer paulínskej charizmy, aby sme boli skutočne „apoštolkami, ktorých hlboký duchovný život horí láskou k Bohu, takže neúnavne zvestujú Krista…“ (blahoslavený Jakub Alberione);
– znovuobjavenie učiteľského charakteru našej kongregácie;
– výrazné oživenie povedomia o poslaní laických členov paulínskej rodiny. Uvedomujeme si, čo náš zakladateľ zdôrazňoval v roku 1958: „Nezdá sa vám, že musíme všade zanechávať pokračovateľky a pokračovateľov nášho apoštolátu? … Pracujete príliš individuálne. Chcel by som, aby ste sa viac snažili o prebúdzanie ďalších apoštolov a apoštoliek.“

Počas blížiaceho sa Pôstneho obdobia by sme sa mohli zamerať na konkrétne úsilie o to, aby sme sa stávali príťažlivými komunitami, ktoré sa dívajú na svet s otvorenými očami, ktoré vydávajú svedectvo o tom, že existuje aj iný spôsob života a práce, ktoré svojím štýlom dialógu a charizmatickej odvahy dokážu vychádzať v ústrety všetkým ľuďom a ktoré vedia oceniť tú veľkú milosť, že sme „rodinou“ – paulínskou rodinou. Skutočne uverme, že Pán je s nami a že – podobne ako na úsvite našich dejín – i naďalej chce cez nás vyžarovať svetlo evanjelia.
S láskou sme nablízku našim bratom zo Spoločnosti svätého Pavla, ktorí sú zhromaždení na generálnej kapitule. Modlíme sa za nich a prinášame za nich každodenné obety.
So srdečným pozdravom všetkým sestrám

sr. Anna Maria Parenzan, generálna predstavená Dcér svätého Pavla