V New Yorku zasadala Komisia o postavení žien

V sídle OSN v New Yorku zasadala Komisia o postavení žien (CSW61). Toto zasadanie, ktoré sa uskutočnilo koncom marca 61. krát, bolo sprevádzané témou Ekonomické posilnenie postavenia žien v meniacom sa svete práce. Počas dvoch týždňov sa zišlo viac ako 3 000 žien i mužov z celého sveta, ktorí sa stali hlasom všetkých žien a detí (predovšetkým dievčat), ktoré vo svete trpia diskrimináciou, porušovaním svojich základných práv alebo sú obeťami násilia. Krajiny reprezentovali nielen zástupcovia vlád, ale veľké zastúpenie mali tiež mimovládne organizácie, ktoré sa prácou v teréne snažia o zlepšenie situácie. Jednou z týchto organizácií je aj VIVAT International, ktorý spája 13 ženských i mužských kongregácií pod sloganom: „Spoločne za život, dôstojnosť a práva.“ Spoločnými silami sa zástupcovia mnohých krajín snažia o zmenu legislatívy, aby bol ochránený život i jeho dôstojnosť. Zasadanie prebiehalo formou mnohých konferencií a prezentácií. Každý deň bola možnosť vybrať si niekoľko z takmer 70 ponúkaných podujatí, ktoré prebiehali v rôznych častiach mesta. Témy boli veľmi rozmanité, niektoré boli špecifické len pre konkrétnu krajinu či skupinu žien, iné riešili celosvetové otázky. „Mnohé podujatia riešili rovnosť žien vo finančnom ohodnotení; ocenenie matiek, ktoré sa venujú rodine a výchove detí; pracovné podmienky žien, ktoré odchádzajú do zahraničia, aby sa starali o deti, starých ľudí či domácnosť; násilie na pracovisku i v domácnosti; špecifické podmienky domorodých žien a ich uplatnenie; otázky dostupnosti a kvality vzdelávania atď. Veľa podujatí bolo zameraných na problém obchodovania s ľuďmi, prostitúcie či pornografie na internete, kde sú denne tisícky žien i detí znovu a znovu predávané ako nejaké vlastníctvo,“ povedala účastníčka stretnutia sr. Zuzana Sokáčová SSpS. Ďalšou témou boli vynútené svadby neplnoletých dievčat či ich tehotenstvá a tiež podmienky prisťahovalcov. Veľmi pozitívne bola do popredia posúvaná rodina, jej význam i dôležitosť v boji za ľudské práva i rozvoj spoločnosti.

Komisia o postavení žien (CSW) je funkčná komisia OSN, a to Hospodárskej a sociálnej rady (ECOSOC), je jedným z hlavných orgánov OSN. Každoročne sa zástupcovia členských štátov zhromažďujú v sídle OSN v New Yorku, aby riešili problémy s ochranou a postavením žien v spoločnosti, najmä v krajinách, kde je ženská dôstojnosť znevažovaná. Komisia sa skladá zo zástupcov 45 členských štátov, ktorí sú volení Radou. Členovia sú volení na obdobie štyroch rokov. V rámci svojej činnosti CSW vypracovala niekoľko dohovorov a vyhlásení, vrátane vyhlásení o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien v roku 1967.

-zs;msk-