„Vaše povolanie otvára hraničné cesty“ – odkaz pápeža sekulárnym inštitútom

Pápež František sa dňa 25. augusta 2022 prihovoril pestrému zhromaždeniu členiek a členov sekulárnych inštitútov, ktorí sa zišli na Generálnom zhromaždení Svetovej konferencie sekulárnych inštitútov. Potvrdil dôležitosť ich charizmy prejavujúcej blízkosť Cirkvi k človeku v každom spoločenskom prostredí.

„Vaše osobité poslanie vás vedie k tomu, aby ste boli uprostred ľudí, aby ste poznali a chápali, čo sa deje v srdciach dnešných mužov a žien, aby ste sa spolu radovali a spolu trpeli, a to štýlom blízkosti, ktorý je Bohu vlastný: blízkosť.“

Takto oslovil Svätý Otec asi 200-člennú skupinu žien i mužov, ktorých prijal na poludnie v Apoštolskom paláci. Ich charizmu vystihol týmito slovami:

„Charizma, ktorú ste dostali, si od vás vyžaduje, aby ste ako jednotlivci i ako spoločenstvo spájali kontempláciu s účasťou (participáciou), ktorá vám umožňuje zdieľať obavy a očakávania ľudstva, chápať jeho otázky, aby ste ich mohli osvetliť svetlom evanjelia.

Ste povolaní zakúsiť všetku neistotu provizória a všetku krásu absolútna v bežnom živote, na uliciach, po ktorých chodia ľudia, kde je najväčšia únava a bolesť, kde sa nerešpektujú práva, kde vojna rozdeľuje národy, kde sa upiera dôstojnosť. Tam, ako nám ukázal Ježiš, nám Boh naďalej dáva dar svojej spásy. A vy ste tam, ste povolaní byť tam, svedčiť o Božej dobrote a nehe každodennými gestami lásky.“

Po poukázaní na túto náročnú misiu sekulárnych inštitútov si pápež položil otázku:

„Ale kde nájsť silu, aby sme sa dali veľkoryso do služieb druhých? Kde možno nájsť odvahu urobiť aj odvážne rozhodnutia, ktoré vedú k svedectvu? Túto silu a odvahu nájdete v modlitbe a tichom kontemplovaní Krista. Modlitbové stretnutie s Ježišom naplní vaše srdce jeho pokojom a láskou, ktoré môžete dávať druhým. Vytrvalé hľadanie Boha, poznanie Svätého písma a účasť na sviatostiach sú kľúčom k plodnosti vašej práce.“

Pápež František ďalej hovoril o náročných výzvach, v ktorých sa realizuje povolanie členov a členiek sekulárnych inštitútov. V tejto súvislosti ako príklad spomenul osobnosť nedávno blahorečenej Armidy Barelliovej, františkánskej terciárky, ktorá v prvej polovici 20. storočia spolupracovala na založení Sekulárneho inštitútu Misionárov Kristovho kráľovstva a na zrode Katolíckej univerzity Najsvätejšieho Srdca v Miláne:

„Vaše povolanie je na rozhraní, neraz spočívajúce v diskrétnej rezervovanosti. Pri viacerých príležitostiach ste poznamenali, že vás duchovní pastieri nie vždy poznajú a uznávajú, a tento nedostatok uznania vás možno viedol k tomu, že ste sa stiahli, vyhýbali sa dialógu, a to nie je dobré. Avšak vaše povolanie otvára cesty, hraničné cesty, aby ste neostali stáť na mieste: otvára cesty.

Mám na mysli cirkevné kontexty zablokované klerikalizmom – čo je zvrátenosť -, kde vaše povolanie hovorí o kráse požehnanej sekulárnosti tým, že otvára Cirkev, aby bola blízka každému mužovi a žene. Mám na mysli spoločnosti, v ktorých sú ženám upierané práva a kde vy, ako sa to stalo aj v Taliansku s blahoslavenou Armidou Barelliovou, máte silu zmeniť situáciu podporou ich dôstojnosti.

Mám na mysli tie miesta, ktorých je veľa, v politike, v spoločnosti, v kultúre, kde sa vzdáva myslenia, prispôsobuje sa dominantnému prúdu alebo vlastnému pohodliu, zatiaľ čo ste povolaní pamätať na to, že osud každého človeka je spojený s osudom iných.“

Na stretnutí pápeža Františka s členkami a členmi Svetovej konferencie sekulárnych inštitútov, na ktorom nechýbali ani účastníčky zo Slovenska.

Zdroj: VaticanNews, jb