Vincentíni pripravili duchovnú obnovu pre rodičov

Po prvýkrát v histórii slovenskej provincie Misijnej spoločnosti sa počas víkendu 29.4. – 1.5. uskutočnilo v Bratislave výnimočné stretnutie osôb, ktoré spája neobyčajná podobnosť – manželstvo a skutočnosť, že jedného z ich synov si Pán povoláva do služby Cirkvi v Misijnej spoločnosti. Duchovnú obnovu pre rodičov pripravili ich synovia – bohoslovci – pod vedením direktora seminára P. Jozefa Mroceka CM za asistencie i ďalších spolubratov domu. Pozvanie prijalo 13 rodičov, pre ktorých bolo víkendové stretnutie príležitosťou na duchovné pookriatie, na vzájomné spoznávanie sa, ako aj na podelenie sa s osobnými a životnými skúsenosťami. Rodičia mohli v piatok nakrátko „zakúsiť život“ vincentínov pri spoločnej modlitbe vešpier spoločne s ostatnými spolubratmi bratislavskej komunity. Súčasťou programu na druhý deň bola okrem spoločnej modlitby ruženca a svätej omše na pútnickom mieste v Marianke aj návšteva Katedrály sv. Martina, priestorov kňazského seminára i teologickej fakulty, na ktorej ich synovia študujú. Stretnutie pokračovalo spoločným obedom a netradičnou prehliadkou širšieho historického centra Bratislavy. Milým počinom Božej prozreteľnosti bolo okrem nádherného počasia a množstva iných drobností i neplánované stretnutie s dekanom fakulty Mons. Vladimírom Thurzom a s predstavenými kňazského seminára. Záver vydareného a nabitého sobotného dňa bol dotvorený a umocnený príjemnými zážitkami po večernej návšteve kina s filmom „Zázraky z neba“. Slávenie nedele začalo dopoludňajšou svätou omšou, po ktorej nasledovala prehliadka priestorov kláštora sestier františkánok v Prievoze, slávnostný spoločný obed a poďakovanie rodičom.
Skúsenosť uplynulej duchovnej obnovy ukázala vhodnosť a potrebu založenia takejto novej tradície duchovných obnov a stretnutí rodičov bohoslovcov. Náročnosť, spojená s prijatím rozhodnutia ich syna stať sa misionárom, predstavuje zvláštne spojivo, ktoré všetkých rodičov tajomným spôsobom zjednocuje. Božím darom v osobe ich dieťaťa totiž odvážne a štedro obdarúvajú i ďalších ľudí, ku ktorým budú ich synovia ako misionári – vincentíni – poslaní.

zdroj: vincentini.sk