Víťazstvo je v Kristovi

Liturgické čítania nás pozývajú uprieť zrak na to, čo sa odohralo v Adamovi, a na to, čo sa odohralo v Kristovi. Adam podľahol vábeniu pokušiteľa v rajskej záhrade. Nový Adam, Ježiš, je vedený Duchom na púšť, kde nad pokušiteľom zvíťazí. Človek zahrnutý Božou dobrotou hreší, Ježiš, osamotený na mieste prázdnoty, hladu a smrti, zostáva verný Bohu.

„Kristus bol určite pokúšaný diablom, ale v Kristovi si bol pokúšaný ty. Lebo vskutku, tvoje bolo telo, ktoré Kristus prijal, aby si mohol mať od neho spásu. On prijal smrť, ktorá bola tvoja, aby ti daroval život, zobral na seba tvoje poníženia, aby si ty mohol mať od neho slávu. A tak si vzal od teba tvoje pokušenie a urobil ho svojím, aby si skrze jeho dar v ňom zvíťazil. Ak sme v ňom pokúšaní, v ňom víťazíme. Trápi ťa otázka, prečo Kristus podstúpil pokušenia, a nebadáš to, že on zvíťazil? V ňom si bol pokúšaný ty a v ňom aj zvíťazíš. Uznaj to. On mohol pokušiteľa držať ďaleko od seba, ale ak by nebol podstúpil pokušenie, nenaučil by ťa víťaziť, keď si ty pokúšaný“ (svätý Augustín, Komentár k Žalmu 60).

Svätý Augustín jasne hovorí, že naša krehkosť má nádej v Kristovom víťazstve. A to môže byť pre nás veľkým svetlom pre celé obdobie pôstu. Zrejme sme už doň vstúpili so svojimi predsavzatiami, so svojím pôstnym programom. Aké miesto má v ňom myšlienka na našu krehkosť a na naše víťazstvo v Kristovi? Lebo pôst nemá byť exhibíciou našej vôle, ale chvíľou milosti, v ktorej sa užšie spájame s Kristom.

Denne sa mnohokrát modlíme: Neuveď nás do pokušenia. Tak nás to naučil Ježiš. Nikto totiž sám zo svojej sily v pokušení neobstojí, len vďaka Božej milosti sme zachránení. Pochopme vo svetle dnešnej nedele dôležitosť tejto prosby. Nech nám pripomína, že sme slabí a krehkí, nech nás robí pokornejšími a skromnejšími. Nech nám tiež pripomína toho, ktorý v pokušení zvíťazil a v ktorom máme silu zvíťaziť aj my. A až potom pridajme svoje úsilie a predsavzatia.

Pavol Grach SDB