Vo Vatikáne predstavili apoštolskú konštitúciu s Vultum Dei quaerere

V Tlačovom stredisku Svätej stolice predstavili v piatok nový pápežský dokument, apoštolskú konštitúciu s názvom Vultum Dei quaerere (Hľadanie Božej tváre), ktorej témou je zasvätený život ženských kontemplatívnych komunít.

Ako vysvetlil sekretár Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a pre spoločnosti apoštolského života Mons. José Rodríguez Carballo OFM, apoštolská konštitúcia pápeža Františka vychádza 66 rokov po predchádzajúcej konštitúcii na rovnakú tému. Aplikuje požiadavky II. vatikánskeho koncilu a pokoncilových dokumentov na oblasť mníšskeho kontemplatívneho zasväteného života žien, ktorému priznáva vysokú hodnotu a špecifikuje jeho podstatné prvky.

Apoštolská konštitúcia Vultum Dei quaerere postupne rozoberá dvanásť kľúčových tém, ktoré si žiadajú rozlišovanie a prípadné revidovanie. Sú nimi formácia, modlitba, ústredné miesto Božieho slova, sviatosti eucharistie a zmierenia, komunitný život, autonómia kláštorov a ich federácie, klauzúra, práca, ticho, používanie komunikačných prostriedkov a napokon otázka askézy.

V úvodnej časti dokumentu sa zdôrazňuje, že zasvätené osoby nasledujú Pána„prorockým spôsobom“ a sú povolané „objavovať znaky Božej prítomnosti v každodennom živote, aby sa stali múdrymi partnermi do rozhovoru, ktorí dokážu rozoznať otázky, ktoré nám kladie Boh i ľudstvo. Veľká výzva pre každého zasväteného a každú zasvätenú je schopnosť pokračovať v hľadaní Boha s očami viery vo svete, ktorý ignoruje jeho prítomnosť, a predkladať mužom a ženám dneška čistý, chudobný a poslušný život Ježiša ako vierohodný a spoľahlivý znak, stávajúc sa tak živou exegézou Božieho slova.“

Mons. Carballo načrtol aj aktuálny štatistický obraz ženských kontemplatívnych rádov. V súčasnosti je na celom svete takmer 44.000 kontemplatívnych rehoľníčok, čiže mníšok. Najviac z nich je v Európe: 22.314 so slávnostnými sľubmi, 1167 s jednoduchými sľubmi a 628 noviciek. Počty v Severnej Amerike, Južnej Amerike a Ázii sa pohybujú na podobnej úrovni, medzi 3 až 5 tisíc. V Afrike je okolo 1500 kontemplatívnych sestier a v Oceánii menej ako 200.

Vývoj od roku 2000 do 2014 vykazuje 20-percentný celosvetový pokles počtu sestier so slávnostnými sľubmi, z 48.834 na 38.773. Počet noviciek klesol o 27 percent, z 2426 na 1758.

Pokiaľ ide o počet kontemplatívnych kláštorov, tých je na celom svete približne 4000. Najviac z nich je v Španielsku, až 850, v Taliansku je to 523, vo Francúzsku 257 a v Nemecku 119. 

Zdroj: RV; -jb

foto: archív zz