Vo Vatikáne prezentovali závery vizitácie ženských rehoľných inštitútov v USA

Vo Vatikáne sa 16.12. 2014 konala tlačová konferencia spojená s prezentáciou záverečnej správy o apoštolskej vizitácii ženských rehoľných inštitútov v USA. Vizitácia prebiehala v rokoch 2009-2012 ako odpoveď na krízový stav v rámci reholí s charizmou činného života. Záverečná správa konštatuje zložitosť situácie, napr. vysoký vekový priemer rehoľníčok presahujúci 70 rokov a dopad celkového poklesu povolaní zo 125-tisíc v polovici 60. rokov na súčasných 50-tisíc. Nerozoberá však kontroverzie, ale skôr poukazuje na výzvy, ku ktorým sa rehoľné inštitúty musia postaviť v záujme svojej revitalizácie. Vizitácia zahŕňala spolu 341 činných ženských rehoľných inštitútov ako diecézneho, tak aj pápežského práva.

Spolu s predstaviteľmi vatikánskej kongregácie pre rehoľný život sa dnešnej prezentácie v aule Tlačového strediska zúčastnili vedúce oboch združení ženských rehoľných predstavených v USA: za „Leadership Conference of Women Religious“ predsedníčka sr. Sharon Hollandová IHM a za „Council of Major Superiors of Women Religious“ koordinátorka sr. Agnes Mary Donovanová SV. Spomenuté sestry sa zúčastnili aj na rannej svätej omši pápeža Františka v Dome sv. Marty.

Záverečnú správu predstavili prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života kardinál João Braz de Aviz, sekretár Kongregácie José Rodríguez Carballo OFM a sr. M. Clare Milleaová ASCJ, vedúca spomínanej apoštolskej vizitácie. Ako brazílsky kardinál vysvetlil, dokument nezachádza príliš do detailov, pretože je venovaný spoločne všetkým americkým rehoľníčkam. Okrem neho budú niektorým inštitútom zaslané individuálne záverečné správy. Mons. Carballo objasnil, že vizitácia sa usilovala o úctivý individuálny sesterský dialóg v duchu evanjeliového vzoru Navštívenia Panny Márie u Alžbety. Vyjadril nádej, že záverečná správa prispeje k oživeniu rehoľného života: „Dúfame a modlíme sa za to, aby reflexia nad jej obsahom napomohla rastúcej spolupráci medzi rehoľnými inštitútmi, s pastiermi Cirkvi, s veriacimi laikmi a s naším dikastériom, a pomohla prehĺbiť ducha cirkevného spoločenstva, vedúc tak k účinnej revitalizácii ich života a poslania a k novému záujmu o povolanie v rehoľnom živote.“

Prefekt kongregácie pre rehoľníkov sa vyjadril aj k otázke odporu, na ktorý vizitácia na niektorých miestach narazila: „Zaiste, nemôžeme ignorovať to, že apoštolská vizitácia bola niektorými sestrami braná s obavami, ako aj rozhodnutie zo strany niektorých inštitútov vôbec nespolupracovať na jej priebehu. Hoci to pre nás bolo dôvodom trpkosti, využívame príležitosť na vyjadrenie našej pripravenosti nastoliť úctivý a plodný dialóg s inštitútmi, ktoré neboli plne uzrozumené s priebehom vizitácie. Ide nám o toto zblíženie, želáme si tento dialóg.“

Dvanásťstranová záverečná správa je rozdelená do dvanástich bodov. Po krátkom úvode opisuje princíp vizitácie a poskytuje celkový prehľad jej procesu. Ďalej sa stručne venuje otázkam prehodnoteným v priebehu vizitácie: empirické dáta, charizma a identita, povolanie a rehoľná formácia, modlitba a život zameraný na Ježiša Krista, komunitný život, služba vykonávanie autority, finančné správcovstvo, spolupráca na evanjelizačnej misii Cirkvi a cirkevné spoločenstvo.

(Zdroj RV, jb)