Vyhlásenie Únie generálnych predstavených mužských a ženských reholí pred stretnutím v Ríme o ochrane maloletých

„Zneužívanie detí je všade a v každej dobe zlo: o tejto veci nemožno vyjednávať.“

V Ríme, 20. február 2019

Na začiatku tohto stretnutia o ochrane maloletých, my, generálni predstavení a predstavené mužských a ženských rehoľných rádov a kongregácií z celého sveta, sme zjednotení s cieľom podporiť túto iniciatívu Svätého Otca Františka.

My ako rehoľníci a rehoľníčky sa v našej činnosti stretávame s mnohými situáciami, v ktorých sú deti zneužívané, zle sa s nimi zaobchádza, sú neželané a zanedbávané. Existuje aj jav detí-vojakov, obchodovanie s deťmi, sex, zneužívanie maloletých, ich fyzické a emotívne zneužívanie. Svojím volaním o pomoc na nás apelujú. Chceme sa ako dospelí kresťania a rehoľné osoby angažovať, aby sa ich život mohol zmeniť a ich situácia, v ktorej žijú, sa mohla zlepšiť.

Spoločným menovateľom týchto problémov je zraniteľnosť. Deti sú najzraniteľnejšie v našej spoločnosti. Osobitne sú zraniteľné deti chudobné, bezprístrešné alebo núdzne, či tie, ktoré žijú na okraji spoločnosti a patria k najnižším sociálnym skupinám alebo kastám. Na nich sa pozerá ako na predmety, ktoré možno použiť a zneužiť.

Sexuálne zneužívanie v Cirkvi

Témou tohto stretnutia je zneužívanie detí a zneužívanie moci i svedomia zo strany tých, ktorí vykonávajú službu autority v Cirkvi, najmä biskupi, kňazi a rehoľné osoby. Táto záležitosť pretrváva už celé desaťročia; je to záležitosť, ktorej súčasťou je nesmierna bolesť tých, ktorí zneužívanie podstúpili.

S hanbou skláňame svoje hlavy, keď si uvedomujeme, že sa tieto zneužitia udiali v našich rehoľných kongregáciách a rádoch a v našej Cirkvi. Naučili sme sa, že tí, čo iných zneužívajú, rozhodli sa svoje činy skrývať a stali sa manipulátormi.

De facto tieto zneužívania možno veľmi ťažko odhaliť. Naša hanba je ešte väčšia, pretože sme si nevšimli, čo sa práve dialo. Keď sa pozeráme na provincie a regióny našich rehoľných rádov a kongregácií na celom svete, uznávame, že odpoveď tých, ktorí majú autoritu, nebola taká, aká mala byť. Nespoznali poplašné znamenia alebo ich nebrali vážne.

Naše nádeje ohľadom tohto stretnutia

Naše nádeje ohľadom tohto stretnutia spočívajú v tom, že počas týchto troch dní Duch Svätý môže konať celou svojou mocou. Trojdňové stretnutie je krátky čas, no sme presvedčení, že vďaka vetru zmien, ktorý veje v našej Cirkvi, a dobrej vôle všetkých môžu vzniknúť procesy a štruktúry zodpovedného nahlasovania; dovtedy treba posilniť tie, ktoré už existujú. Treba objaviť nové kroky a urobiť rozhodnutia, ktorých uvedenie do praxe má byť rýchle a všestranné s tým, že treba rešpektovať rozličnosť kultúr. Zneužívanie detí je všade a v každej dobe zlo: o tejto veci nemožno vyjednávať.

Svätý Otec

Vedenie Svätého Otca je podstatné. Ukázal nám cestu, ktorú máme sledovať v mnohých týchto oblastiach; uznal a vnímal bolesť a vinu; stretol sa obeťami; uznal svoje omyly a vyjadril potrebu sa z nich poučiť. Pripájame sa k jeho poslaniu pozorne uznať a vyznať sa z dopustených omylov; podporovať tých, ktorí toto všetko zažili; od nich sa naučiť, akým spôsobom máme sprevádzať tých, ktorí boli zneužívaní a túžia, aby sme vypočuli ich príbehy.

Z našej strany sa zaväzujeme, že urobíme všetko možné, aby sme lepšie počúvali tých, ktoré tieto veci zažili, a pokorne uznali, že nie vždy sme ich dokázali počúvať. Uvedieme do praxe všetky rozhodnutia tejto konferencie v súlade s povinnosťou nahlásiť všetky prípady, ako sa to žiada od všetkých, ktorí vykonávajú službu autority.

Kultúra ochrany

V Cirkvi a v našej širšej spoločnosti potrebujeme inú kultúru. Potrebujeme kultúru, ktorá si vie deti vážiť a podporuje ich ochranu.

  • Výchova a zdravotná starostlivosť: prostredníctvom škôl a nemocníc, ktorých sme zriaďovateľmi, môžeme byť o triedu lepší. Tieto inštitúcie si teraz lepšie uvedomujú prípady zneužívania a už teraz prebiehajú tie najlepšie liečebné postupy a najvyššie ochranné štandardy. Deti sú v týchto miestach istejšie ako kedykoľvek predtým. Niekedy (aj keď to neplatí pre všetky prípady) naše praktiky môžu byť iným za príklad.
  • Formácia: zahrnieme ochranu maloletých a zraniteľných dospelých ľudí do našich formačných plánov; zaistíme, aby v každej etape prebiehala primeraná výchova a formátori a tí, ktorí sú vo formácii, boli primerane poučení. Dnes treba čeliť prevzatým kultúrnym vplyvom. Ako sme už uviedli vyššie, bez ohľadu na konkrétnu kultúru musí byť jasné, že zneužívanie maloletých nikdy nie je dovolené a nemožno ho tolerovať.
  • Spiritualita: budeme žiadať od našich centier spirituality, aby rozvinuli a pripravili osobitné programy na sprevádzanie každého človeka, obete zneužívania, ktorá hľadá pomoc v ťažkostiach s vierou a zmyslom života. Objaviť Ježiša osobným spôsobom je niečím, čo nás môže všetkých uzdraviť. No chápeme aj to, že všetci tí, ktorí boli zneužívaní kňazmi alebo rehoľnými osobami, chcú zaujať odstup od Cirkvi a tých, ktorí Cirkev predstavujú. Vieme, že niektorí, čo tieto zneužívania zažili, chcú sa vydať cestou uzdravenia a v pokore sa budeme usilovať kráčať spolu s nimi. Spiritualita, ktorá kladie dôraz na osobný rast a uzdravenie tých, ktorí tieto veci zažili, je pre mnohých z nich veľký dar a osobitná milosť. Tradičné spôsoby, akými hovoríme o hriechu, si vyžadujú osobitnú pozornosť. Tí, ktorí boli zneužívaní, často prežívajú pocit viny, hanby a dokonca hriechu, kým v skutočnosti sú obeťami hriechu iných.

Tieto a ďalšie kroky sú spôsoby, akým naše pôsobenie ako rehoľných osôb môže byť nápomocné úsiliu Cirkvi.

Konverzia

Svätý Otec František právom útočí na kultúru klerikalizmu, ktorá stavia prekážky nášmu boju proti zneužívaniu a ktorá je v skutočnosti jedna z jej hlavných príčin. Okrem toho silný zmysel pre rodinu v našich rehoľných rádoch a kongregáciách – ktorý je zvyčajne pozitívny – môže byť dôvodom, že je zneužívania ťažšie nahlásiť a odsúdiť. Dôsledky takéhoto prístupu sú: nesprávna lojálnosť, omyly v usudzovaní, popieranie a niekedy sa záležitosť zmietla pod koberec. Ešte stále potrebujeme zažiť konverziu a chceme sa zmeniť. Chceme konať s pokorou. Chceme sa pozrieť na naše slabé stránky. Chceme nahlásiť každé zneužívanie moci. Zaväzujeme sa, že sa vydáme na cestu s tými, ktorým slúžime: pôjdem dopredu transparentne a s dôverou, čestne a úprimnou ľútosťou.

Zdroje

Problémom sú vždy zdroje. Pohľad na viaceré spoločnosti, ktoré uviedli do života prax ochrany maloletých, hovorí, že aj štátne zdravotné zariadenia majú ťažkosť poskytnúť primerané zdroje. V tejto oblasti treba posilniť vzájomnú spoluprácu, aby sa zdroje použili účinne a dôsledne. Medzinárodná únia hlavných predstavených (mužských reholí) a Únia hlavných predstavených (ženských reholí) urobia všetko pre to, aby zaistili, žeby rehoľné kongregácie spolupracovali a účinnejšie sprevádzali na ceste uzdravenia tých, ktorí zneužívania zažili. Začiatočná a permanentná formácia môžu sa azda stať najvhodnejšími oblasťami, v ktorých môžeme pracovať spoločne. Podobne aj výber kandidátov, ktorí vstupujú do rehoľného života, je oblasť, v ktorej môžeme spolupracovať a deliť sa s najlepšími postupmi. Tento výber by mal byť povinný a mať najvyššiu kvalitu.

Treba viac zapojiť rodičov a ženy

Budeme žiadať rodičov, aby nám pomohli a sa zapojili do nášho boja proti zneužívaniu. Oni majú prirodzený a nevyhnutný inštinkt na ochranu detí. Ich rady, podporu, kompetentnosť a výzvy vo vzťahu k nám si budeme osobitne vážiť. Obzvlášť chceme podčiarknuť rolu matiek. Je správne tvrdiť, že ak by sa bolo od žien žiadala mienka a pomoc pri hodnotení jednotlivých prípadov zneužívania, naša reakcia by bola silnejšia, rýchlejšia a účinnejšia. Spôsob, akým sme pristupovali a postupovali pri jednotlivých obvineniach, by bol býval veľmi odlišný a obete, ako aj ich rodiny, by sa boli vyhli veľkému utrpeniu.

Posolstvo tým, ktorí zneužívanie zažili

No a nakoniec nám ide o najdôležitejšiu vec: chceme zaslať posolstvo priamo tým, ktorí zneužívanie zažili, a ich rodinám. Uznávame, že z našej strany šlo o neprimeraný pokus čeliť tomuto problému a našu neschopnosť, ktorá je na hanbu, keď sme nedokázali pochopiť vašu bolesť. Vyjadrujeme vám naše najúprimnejšie ospravedlnenie a našu bolesť. Prosíme vás, aby ste uverili našej dobrej vôli a úprimnosti. Pozývame vás ku vzájomnej spolupráci, aby sme vytvorili nové štruktúry, ktoré zaistia, žeby riziká boli čo najmenšie.

Toto stretnutie sa zameria na ochranu maloletých. Predsa však nedávna pozornosť médií sa zamerala na zneužívanie a vykorisťovanie rehoľných sestier, seminaristov a kandidátov vo formačných domoch. Táto otázka vyvoláva v nás veľkú a hlbokú ustarostenosť. Budeme sa usilovať urobiť všetko pre to, aby sme našli účinnú odpoveď. Chceme uistiť tých, ktorí sa veľkodušne hlásia do rehoľných rádov ako kandidáti alebo sa formujú vo formačných domoch, že sú to isté miesta, kde sa ich povolanie môže stať silnejším a môžu im pomôcť, aby ich túžba milovať Boha a iných rástla k plnej zrelosti.

Na začiatku stretnutia o ochrane maloletých prosíme všetkých o odpustenie za naše zlyhania a opätovne potvrdzujeme, že sme pri Svätom Otcovi. Zaväzujeme sa, že budeme spolu s ním pracovať, aby Cirkev mohla ísť dopredu koherentne, dôveryhodne a jednotne; aby sa takýmto prístupom dosiahlo skutočne obnovené uzdravenie: aby sa hľadelo novými očami a počúvalo novými ušami.

Preklad Štefan Turanský SDB